วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : ภาษาอังกฤษ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5821600049 นางสาวปัณณิกา    โชคมหาชัย
2 5821600057 นางสาวพรสุดา    จันทร์แจ่มหล้า
3 5821600065 นางสาววันวิสา    รอดกริช
4 5821600677 นางสาวกัญญารัตน์    มานะวิจิตรวนิช
5 5821600693 นางสาวนีรติ    บุญรักษา
6 5821600707 นายปฐวี    กวางทอง
7 5821601673 นางสาวศุภาวินี    วรธรรมธร
8 5821601932 นางสาวกรรวี    น้ำหวาน
9 5821601941 นางสาวกวิตา    พูลสวน
10 5821601959 นางสาวกวินณา    มางิ้ว
11 5821601967 นางสาวกัญจนา    บุญทรงธรรม
12 5821601983 นางสาวกานติมา    ธิรามนตร์
13 5821601991 นายกานต์    กระแจะจันทร์
14 5821602017 นางสาวขวัญกมล    นวลจันทร์
15 5821602025 นางสาวจิราพัชร    ชัยสุข
16 5821602033 นางสาวจุฬารัตน์    สมุทรรัตน์
17 5821602041 นางสาวชนัญญา    ยอดคีรี
18 5821602050 นางสาวณิชญา    พรสี่
19 5821602068 นางสาวดาวเรือง    อายุกุล
20 5821602076 นางสาวตรีรัตน์    โฉมศรี
21 5821602084 นายทศพล    กระสินธุ์ศรี
22 5821602106 นางสาวธนัญญา    พัสยา
23 5821602122 นางสาวธันยาภรณ์    ล้อเจริญ
24 5821602131 นางสาวนภัสสร    เรืองสงค์
25 5821602149 นางสาวนัทธ์ชนัน    สุขสถาน
26 5821602157 นางสาวบัญฑิตา    ตรงบาตัง
27 5821602173 นางสาวปัทมาวรรณ    แป่มจำนัก
28 5821602181 นางสาวปาณิศา    เข็มทอง
29 5821602203 นางสาวปิยาภรณ์    รักกิจ
30 5821602211 นายปุณยวัจน์    บวรวัฒนวานิช
31 5821602220 นางสาวพัชรี    จันทร์แรม
32 5821602238 นางสาวพิมพ์วิภา    จักขุจันทร์
33 5821602246 นางสาวพิสชา    แก่นแก้ว
34 5821602254 นางสาวภริณธร    แป้นแจ้ง
35 5821602262 นางสาวภัณฑิรา    บ้านแป้ง
36 5821602271 นางสาวภัทรานิษฐ์    ประจะเนย์
37 5821602297 นางสาวมยุรฉัตร    ล้อสกุลทอง
38 5821602327 นางสาววัชราภรณ์    ธุระเสร็จ
39 5821602335 นางสาววาสิฐี    ชวนชม
40 5821602343 นางสาวศศิธร    ลิ้มทองคำ
41 5821602351 นางสาวศศิประภา    สุขสำอาง
42 5821602360 นางสาวศุจินธร    อยู่ลักษณะ
43 5821602378 นายศุภณัฐ    ตุ้มม่วง
44 5821602386 นางสาวศุภากร    จันทรัตน์
45 5821602394 นายสรัช    วัจนะรัตน์
46 5821602416 นางสาวสิริยากร    ศิลาดี
47 5821602424 นางสาวสุวรี    มิตรศิริ
48 5821602432 นางสาวสโรชา    ธัญญากุลวงศ์
49 5821602441 นางสาวอภิสรา    เอื้ออริยกุล
50 5821602459 นางสาวเจณิสตา    เคารพธรรม
51 5821602467 นางสาวเบญจพร    ช้างพลี
52 5821602475 นายเพชร    บุญเต็ม
53 5821602483 นางสาวแซร่า    โจนส์
54 5821608139 นางสาวชญานิศ    จิรชัยวัฒนา
55 5821608147 นายนนทวัฒน์    นิลใบ
56 5821608155 นางสาวพินัทดา    ล่องนาวา
57 5821608163 นางสาวณัฐฎารวีร์    รักษ์วงศ์
58 5821608171 นางสาวอรัญญ์ฉัตร์    ศรีวิไล
59 5821608198 นางสาวเนื้อทิพย์    ศุภวิสุทธิ์
60 5821650232 นางสาวกชกร    สุวรรณาคม
61 5821650241 นางสาวกนกวรรณ    บุญทศ
62 5821650259 นางสาวกรรวี    มณีลังกา
63 5821650267 นางสาวจุฑามาศ    รุ่งเรือง
64 5821650275 นางสาวชนากานต์    เดชพงษ์
65 5821650291 นางสาวญาดา    เฉยบุญเรือง
66 5821650305 นางสาวฐาปนี    แต่งศรี
67 5821650313 นางสาวณัฏฐ์รดา    ปฐมวัฒนพัฒน์
68 5821650330 นางสาวณัฐธิดา    กรันย์ภัทรนิธิ
69 5821650348 นางสาวณัฐมน    ไวยธารี
70 5821650356 นายทยาวีร์    เจียจำรูญ
71 5821650364 นางสาวธนิกา    เมืองหนู
72 5821650372 นางสาวนภสร    อยู่ดี
73 5821650399 นางสาวนิศารัตน์    อานมณี
74 5821650402 นางสาวปภาวรินทร์    ทองจุนเจือ
75 5821650411 นางสาวปวรรณรัตน์    ศักดิ์ศรี
76 5821650437 นางสาววรางคณา    ภวนาคโสภณ
77 5821650445 นางสาววันทนา    ทันยศ
78 5821650453 นางสาววิชญาพร    สุขรักษ์
79 5821650461 นางสาวสุภัทรธิดา    ถึงสุข
80 5821654033 นางสาวกชกร    อัศวีนานนท์
81 5821654041 นางสาวกนกทิพย์    อรุโณทัยสันติกุล
82 5821654050 นางสาวกนกวรรณ    ค้ำยาง
83 5821654068 นางสาวกมลชนก    นาคสุข
84 5821654076 นางสาวกมลวรรณ    มังคุด
85 5821654084 นางสาวกรกฎ    รุ่งโรจน์
86 5821654092 นางสาวกรกนก    รัศมีจาตุรงค์
87 5821654106 นางสาวกรกนก    อนันทศรี
88 5821654122 นางสาวกรองทอง    มณีโชติ
89 5821654131 นางสาวกฤติยาณี    ปฎิทัศน์
90 5821654157 นางสาวกันย์สินี    ไกรศักดาวัฒน์
91 5821654165 นางสาวกัลยกร    ส่งเสมอ
92 5821654173 นายจิรายุ    คำสกุล
93 5821654181 นางสาวชฎาพร    ธนาวัฒน์ธฤดี
94 5821654203 นายชาญบดินทร์    เล็กกี้
95 5821654211 นางสาวฐิติรัตน์    กลับประทุม
96 5821654220 นางสาวณัฐกมล    ขมประเสริฐ
97 5821654238 นางสาวณัฐมล    พวงสำลี
98 5821654246 นางสาวณัฐวดี    ทรัพย์ส่งเสริม
99 5821654254 นายณัฐวัฒน์    แซ่คู
100 5821654262 นางสาวณัฐศมล    จินต์กสิกรรม
101 5821654271 นางสาวธณิศร    สุวรรณรงค์
102 5821654289 นายธรณิศ    จิตณรงค์
103 5821654297 นางสาวธันยพร    จันทร์จับเมฆ
104 5821654301 นางสาวธันย์ชนก    ประจำวงษ์
105 5821654335 นายนันท์นิทัศน์    เพชรสงค์
106 5821654351 นางสาวปนัสยา    ชูกลาง
107 5821654360 นางสาวปวันรัตน์    บัวบาน
108 5821654378 นางสาวปวีณา    แช่มมั่นคง
109 5821654408 นางสาวปานตะวัน    ทองกั๊ก
110 5821654416 นางสาวปานรวี    ทรงอยู่
111 5821654441 นางสาวพรกนก    เหลืองศุภโชค
112 5821654459 นางสาวพลอยพิสุทธิ์    ทรัพย์จำนงค์
113 5821654467 นายพัชร    แก้วเพ็ชร
114 5821654475 นางสาวพัชรพร    เลิศวิกัย
115 5821654491 นางสาวพิชชาภรณ์    เทศเซ็น
116 5821654505 นางสาวพุทธิมน    รักพ่วง
117 5821654513 นางสาวภควรรณ    ปิ่นแก้ว
118 5821654521 นางสาวภัทรสุดา    สุขประเสริฐ
119 5821654530 นางสาวภัทราภรณ์    พันธุ์ทอง
120 5821654548 นางสาวภาวิตา    เยื่อทองเทศ
121 5821654556 นายภูภณ    สังข์ทอง
122 5821654564 นายมงคล    จำปาศิริ
123 5821654572 นางสาวมนชญา    บัวแก้ว
124 5821654581 นางสาวมนัสสา    มังน้อย
125 5821654599 นายรัฐธรรมนูญ    นิยบุตร
126 5821654602 นางสาวฬุลาภา    เฉลิมนุกุล
127 5821654611 นางสาวรุ้งตวรรณ    คำมะยอม
128 5821654629 นายฤทธิเกียรติ    ช่างทอง
129 5821654637 นางสาวลฎาภา    อยู่ชัยกิจ
130 5821654645 นางสาววรางคณา    มูลไทย
131 5821654653 นางสาววรานิษฐ์    ศิริพรอมาตย์
132 5821654661 นางสาววราพรรณ    พิกุลทอง
133 5821654670 นางสาววริยา    สอนนิยม
134 5821654688 นางสาววิชิตา    ชีวเรืองโรจน์
135 5821654696 นายวีรวิชญ์    รุ่งวิไลเจริญ
136 5821654700 นายศรายุทธ    กองกานต์รุจิ
137 5821654718 นางสาวศรินทร์ลักษณ์    ศิริ
138 5821654726 นายศิรวิทย์    มุลวิไล
139 5821654734 นายศิรินทร์    สร้อยระย้า
140 5821654742 นางสาวสภารัตน์    เหลืองห่อ
141 5821654751 นายสัญชัย    บุญมีประเสริฐ
142 5821654777 นายสิริพงษ์    คงเผื่อน
143 5821654785 นางสาวสิริพร    รัตนรักษ์
144 5821654793 นางสาวสิริภัทสร    จินตเวช
145 5821654807 นางสาวสุจินต์ธร    เพ็ญภาค
146 5821654815 นางสาวสุชาดา    อิศรางพร
147 5821654823 นางสาวสุพรรษา    เคลื่อนทอง
148 5821654831 นางสาวอนุธิดา    อรุณประเสริฐ
149 5821654840 นางสาวอภิญญา    อภิญญารัตน์
150 5821654858 นายอภิสิทธิ์    คันทะสอน
151 5821654866 นางสาวอริศรา    ปราณีตพลารักษ์
152 5821654874 นางสาวอัญชนา    ปานฉิม
153 5821654882 นางสาวอินทิรา    ขันธรรม
154 5821654891 นางสาวอุษา    จงอักษร
155 5821654912 นายเกียรติศักดิ์    อิ่มเกษม
156 5821654921 นางสาวเบญจมาศ    เจริญวงศ์ษา
157 5821654939 นางสาวเบญญา    ห้วยหงษ์ทอง
158 5821654947 นายเพชระ    สุขพิบูลย์
159 5821654955 นายไตรภพ    ชาวเขาดิน