วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : ยังไม่สังกัดภาควิชา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5710900010 นางสาวณัฐชยา    เรืองเดชขจร
2 5710900028 นายเตชภณ    ทรงผาสุข
3 5710900036 นายธยาน์    สูตะบุตร
4 5710900044 นางสาวธาริณี    เซี่ยงฉิน
5 5710900052 นางสาวน้ำมนต์    อรุณรุวิวัฒน์
6 5710900061 นางสาวรัชระพี    สุขมาก
7 5710900079 นางสาวสุชานุช    สุขดานนท์
8 5710900087 นายกันต์ศักดิ์    ชาวปากน้ำ
9 5710900095 นางสาวณัฐนรี    บูรณะภักดี
10 5710900109 นางสาวธิติมา    ลดารุ่งโรจน์
11 5710900117 นายสุริยะ    ช่วยพิเคราะห์
12 5710900125 นางสาวกนกวรรณ    จงสมปรารถนา
13 5710900133 นางสาวกรกัญจน์    แต่งแก้ว
14 5710900141 นางสาวจิตรภิวรรณ    อภิรมยานนท์
15 5710900150 นางสาวเจสสิก้า เคย์    เทอร์เนอร์
16 5710900168 นางสาวชนิกานต์    ห้องดอกไม้
17 5710900176 นางสาวณัฐณิชา    เตชะโชควิวัฒน์
18 5710900184 นางสาวณัฐนิชา    วัฒโนดร
19 5710900192 นางสาวณัฐมน    เอกนันท์
20 5710900206 นายธีรภัทร์    อภิเกษมสันติ์
21 5710900214 นายพงศกร    ศรีจันจรา
22 5710900222 นายพงศ์ลักษณ์    ยุกตะทัต
23 5710900231 นายพุทธิวัฒน์    ศรีพัฒนานนท์
24 5710900249 นางสาวเพียงเพลง    ขจรวิทย์
25 5710900257 นายภัคธร    ทองคงเหย้า
26 5710900265 นางสาวมณทิพย์    ยิ้มเจริญ
27 5710900273 นางสาวรักษิณา    สร้อยทอง
28 5710900281 นางสาววรพิชชา    จันทร์เจริญกิจ
29 5710900290 นายวุฒิกิจ    เรืองภูงา
30 5710900303 นางสาวสมสิริ    ฐิตะธรรมโม
31 5710900311 นางสาวณัฏฐณิชา    อิทธิโสภณพิศาล
32 5710900338 นางสาวอารยา    บุญเกษมสันติ
33 5710900346 นางสาวชนกนันท์    ปูชิตภากรณ์
34 5710900354 นางสาวญาดา    มาดีคาน
35 5710900371 นางสาวกัญญนันทน์    กฤษประจันต์
36 5710900389 นางสาวจุฑามาศ    กาฬภักดี
37 5710900397 นายธีรพัณ    สัจจาศีล
38 5710900401 นางสาวภัทรมน    ผลิกานนท์
39 5710900419 นางสาวกนกวรรณ    สายสงเคราะห์
40 5710900427 นางสาวกมลวรรณ    โพธิ์คำ
41 5710900435 นางสาวกรณ์กนก    บุญมี
42 5710900443 นางสาวกรวีร์    กุลปวีณ
43 5710900451 นางสาวกวินนา    อินทรสังข์
44 5710900478 นางสาวกันต์ฤทัย    พงษ์วิชัย
45 5710900486 นายคุณาวุธ    ศิริ
46 5710900494 นางสาวไคริกา    ศรีชื่น
47 5710900508 นายจอม    พรหมคำ
48 5710900516 นางสาวเจนจิรา    วรรณธัญญารัตน์
49 5710900524 นายฉัตรชัย    ตังวงศ์ประเสริฐ
50 5710900532 นายชญช์ชญาณ    ชำนาญกิจ
51 5710900559 นายชยวรรณ    ธุระสกุล
52 5710900567 นายชานน    สุริยะพรหมชัย
53 5710900575 นางสาวฐิตา    พิริยะโภคัย
54 5710900583 นางสาวฐิติภา    เจริญธรรมโชค
55 5710900591 นางสาวณฐมณฑ์    ไวยวารี
56 5710900605 นายณภัทร    บุญดาว
57 5710900613 นายณภัทร    ปัญญาวรรณ
58 5710900630 นางสาวณัชชา    สังข์สีเหลือบ
59 5710900656 นายณัฐนันทน์    ตรีเนตรประดิษฐ์
60 5710900664 นายณัฐพล    มณีไพโรจน์
61 5710900672 นางสาวณัฐวรรณ    ชัยสุรัตน์
62 5710900681 นางสาวณัฐวรา    แก้วพิทยานนท์
63 5710900702 นางสาวณิชา    รวิวรรณพงษ์
64 5710900711 นางสาวดวงพร    พุ่มพวง
65 5710900729 นายดิษยา    ถาวรยิ่ง
66 5710900737 นางสาวทรรศนีย์    ยอดมณี
67 5710900745 นายธงไชย    เชี่ยวการพฤกษ์
68 5710900753 นายธนโชติ    ธีรดิลก
69 5710900761 นางสาวธมลพรรณ    เหล่าเจริญสุข
70 5710900770 นางสาวธมลวรรณ    ไตรรัตนพิพัฒน์
71 5710900788 นายธรธรรณ์    เสนาใจ
72 5710900796 นายธรรมสิทธิ์    เตชะศรีอมรรัตน์
73 5710900800 นายธราธร    ปฐมวานิช
74 5710900818 นายธิติฏฐ์    สุรกิจโกศล
75 5710900834 นายธีรภัทร    แสนอินทร์
76 5710900842 นางสาวธีริศา    ประสมศักดิ์
77 5710900869 นายนภัสกร    ประทีปสว่างวงศ์
78 5710900877 นางสาวนฤพร    กิตติศิริกุล
79 5710900885 นางสาวนันทพร    ผาสุข
80 5710900893 นางสาวนุสบา    เถระกุล
81 5710900907 นายบัณฑิต    ลภัสบุญทวี
82 5710900915 นางสาวปฏิมาพร    คะเลรัมย์
83 5710900923 นางสาวปวิตรา    ปันทะยม
84 5710900931 นางสาวปัณฑ์ชนิต    เดชชีวะ
85 5710900940 นางสาวปาลิดา    วิเศษบุปผา
86 5710900958 นางสาวปิยะณัฐ    บุญมีพิพิธ
87 5710900966 นางสาวพจิตรา    เฮงตระกูล
88 5710900974 นางสาวพรพิชา    คล้ายทิม
89 5710900982 นางสาวพรรณวิไล    สาคร
90 5710901016 นางสาวพาสิณี    สุดลาภา
91 5710901032 นางสาวชมพูนุท    ศิริสกุลเวโรจน์
92 5710901067 นางสาวภาวิณี    ภาคโพธิ์
93 5710901075 นางสาวภิญญดา    กิตติพันธ์
94 5710901083 นายโยธิน    โยทองยศ
95 5710901091 นางสาวรวิสรา    สุวรรณโชติ
96 5710901105 นางสาวรักษ์สุดา    คำรศ
97 5710901113 นางสาววรินทร์พร    ศรีอภิพันธ์
98 5710901121 นางสาววริศรา    ผสมทรัพย์
99 5710901130 นายวัชรวิชญ์    จิตรเจริญ
100 5710901148 นางสาววัชราภา    เอนไชย
101 5710901156 นางสาววิลาสินี    อ่อนจันทร์
102 5710901164 นางสาวศมลวรรณ    โรจน์ศิริพรชัย
103 5710901172 นายศรัณย์    ทิพย์ถิระพงศ์
104 5710901181 นางสาวศลิษา    พิมลบุตร
105 5710901199 นางสาวศศกร    สกุลพลวัฒน์
106 5710901202 นางสาวศศิ    สุพรรณรัง
107 5710901211 นายศาศวัต    สดแสงเทียน
108 5710901229 นางสาวศิริลักษณ์    มุขศรี
109 5710901237 นางสาวศุจินธรา    จินตะเวช
110 5710901245 นายศุภพัฒน์    ตันติคุณ
111 5710901253 นายสมภพ    เพริศพรายวงศ์
112 5710901261 นางสาวสริตา    ฮงประยูร
113 5710901270 นางสาวสิรภัทร    ภูวเศรษฐ
114 5710901288 นายสุธาวี    สุขสิน
115 5710901296 นางสาวสุนันทพร    ชัชวาลย์พงศ์
116 5710901318 นางสาวอชิรญาณ์    นพวิญญูวงศ์
117 5710901326 นางสาวอรพรรณี    สุนีย์
118 5710901342 นางสาวอริสรา    เอื้อวิไลจิต
119 5710901351 นายอัครวุฒิ    ศรารัชต์