วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5720600361 นางสาวรัตนาวดี    มโนมั่น
2 5720600795 นางสาวจารุวรรณ์    คงสวัสดิ์
3 5720600809 นายจิรายุส    ปานหลุมข้าว
4 5720600817 นางสาวชนิตา    แพทย์พินิจ
5 5720600825 นางสาวณัฐริกา    ช้างเชื้อ
6 5720600833 นางสาวธิดารัตน์    เอกนิล
7 5720600841 นายธีรพล    อิ่มลา
8 5720600850 นางสาวสุภาพร    นุ่มดี
9 5720601163 นางสาวประภัสรา    แก้ววิจิตร
10 5720601171 นางสาวประภาพรรณ    วันวิเศษ
11 5720601180 นายปิติวัฒน์    เสือสวัสดิ์
12 5720601198 นางสาวผกาสินี    วรกาญจนกุล
13 5720601201 นางสาวชวาลณัฏฐ์    คำสี
14 5720601228 นางสาวรัตติยากรณ์    ธงไชย
15 5720601244 นางสาวสิรินดา    จันทราอุกฤษฎ์
16 5720601350 นางสาวชฎารัตน์    ทรัพย์พิพัฒนา
17 5720601368 นางสาววรรฤดี    เฉลยจรรยา
18 5720602496 นางสาวกชกร    ช้างทอง
19 5720602518 นางสาวกัลยารัตน์    สำลี
20 5720602526 นางสาวกานต์รวี    ระหว่างบ้าน
21 5720602534 นางสาวชญานิศ    ใจแก้ว
22 5720602542 นางสาวชฏาพร    หลักเพชร
23 5720602551 นางสาวชนาภา    เพชรน้ำดี
24 5720602569 นางสาวชาลิสา    ศรีไทย
25 5720602577 นางสาวณหทัย    มีบุญ
26 5720602585 นางสาวณัฐฐินันท์    พัฒนาสิริโชค
27 5720602593 นางสาวณัฐนรี    ศรีบานเย็น
28 5720602607 นางสาวณิชกุล    น้อยมี
29 5720602615 นางสาวณิชาภา    โชคประกอบบุญ
30 5720602631 นางสาวธัญลักษณ์    เศรษฐ์ภักดี
31 5720602658 นางสาวธีราภรณ์    มุ่งดี
32 5720602666 นางสาวนภาศรี    นิ่มพิลา
33 5720602682 นางสาวนาฎอนงค์    วงศ์สิงห์แก้ว
34 5720602691 นายเนติพงศ์    พวงพิกุล
35 5720602712 นางสาวเบญญาพร    ศรเทพา
36 5720602721 นายปวรปรัชญ์    วงษ์สวัสดิ์
37 5720602739 นางสาวปวีณา    พลีน้อย
38 5720602747 นางสาวปัฐมาภรณ์    จักษุรุ่งฤทธิ์ระวี
39 5720602755 นางสาวปาลิดา    ทนุรัตน์
40 5720602780 นางสาวภัทรพร    โสภา
41 5720602798 นายยุทธนา    จันทร์เรืองโรจน์
42 5720602801 นางสาวรัตนาภรณ์    สอนศรี
43 5720602810 นางสาววราลี    ทองอ่อน
44 5720602828 นายวัลลภ    เลิศลบ
45 5720602836 นางสาววิชิดา    บุญทรง
46 5720602861 นางสาวศศิประภา    แก้วมณี
47 5720602879 นางสาวศุภลักษณ์    พันเจริญ
48 5720602887 นางสาวศุมณฑน์สันต์    จันทร์มาก
49 5720602895 นายสยุมภู    สัจเขตร์
50 5720602909 นางสาวสุกฤตา    ทิชินพงศ์
51 5720602917 นางสาวสุธิดา    ศรีมานพ
52 5720602933 นางสาวอลิสา    ปูน้อย
53 5720602941 นางสาวอาทิมา    สุขสวัสดิ์