วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5720600698 นางสาวกาญจนา    กุลสันเทียะ
2 5720600701 นางสาวณัฐวดี    โพธิ์สุวรรณ
3 5720600710 นางสาวณิชาบูล    กลิ่นอุบล
4 5720600728 นายธนกร    สามงามไกร
5 5720600736 นางสาวธัญญารัตน์    ผลจิตร์
6 5720600744 นางสาวธิดา    คล้ายจันทร์
7 5720600752 นางสาวปรียารัตน์    ฉิ่งเล็ก
8 5720600761 นางสาวพงศ์ผกา    บุญเสี่ยง
9 5720600787 นางสาวอัคราภรณ์    อ่อนตุ้ม
10 5720601091 นางสาวฐิติมา    ศรีหรั่ง
11 5720601104 นายธนภูมิ    พูลสวัสดิ์
12 5720601112 นางสาวปภัศสร    ทศยันไชย
13 5720601121 นายพัชรพงษ์    สุผล
14 5720601333 นางสาวกันต์สิริ    จันปุ่ม
15 5720601341 นางสาวรัตนาภรณ์    ผิวงาม
16 5720601431 นางสาววธูสิริ    ไขว้พันธุ์
17 5720602259 นางสาวกมลวรรณ    พรมอินทร์
18 5720602275 นายจิรชัย    งามยิ่งยศ
19 5720602283 นางสาวจุฑาทิพย์    เรืองงาม
20 5720602305 นางสาวณัฎฐพัชร    พรมราช
21 5720602313 นางสาวณัฐริกา    สิทธิชัย
22 5720602321 นางสาวณิชาภัทร    เสือสีห์
23 5720602330 นางสาวทิพรัชต์    แสงงาม
24 5720602348 นายธนพล    เพ็ชรนุช
25 5720602356 นางสาวนัทธมน    แดงแท้
26 5720602364 นางสาวนันท์วิภา    พิมพร
27 5720602372 นายปริญญา    กุลจันทึก
28 5720602381 นางสาวปริยาภรณ์    พรมหอม
29 5720602399 นางสาวปิ่นมนี    เมตตาวิมล
30 5720602402 นางสาวปิยวรรณ    ประหยัดทรัพย์
31 5720602411 นางสาวเปมิกา    เรืองนาค
32 5720602429 นางสาวพรนภา    อารีเอื้อ
33 5720602437 นางสาวพิชญาภา    ม่วงวันดี
34 5720602445 นายภูมิ    พงศ์สุพัฒน์
35 5720602453 นางสาวมานิตา    ล่ามกิจจา
36 5720602461 นางสาวสโรชา    อดทนดี
37 5720602470 นางสาวสุภาพร    จันทร์สุธรรม
38 5720602488 นางสาวสุภาวดี    จันธิมา