วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5720600345 นายฟาเดล    บินอุมัร
2 5720600353 นางสาวทวินันท์    จินตพิทักษ์กุล
3 5720600663 นายณรงค์กร    จงวัชรสถิตย์
4 5720600680 นางสาวปุลพร    ชลปฐมพิกุลเลิศ
5 5720601031 นางสาวกนกพร    ทำดี
6 5720601040 นางสาวกนกวรรณ    มีศรีผ่อง
7 5720601058 นางสาวชุดาภา    ประจำหลัก
8 5720601066 นางสาวดุสิตา    พรหมมี
9 5720601074 นางสาวธนวรรณ    เจนไธสง
10 5720601082 นางสาวพีรยา    คงวัฒนะ
11 5720601287 นายกิจภษร    สุทธิดี
12 5720601325 นางสาวพิมพกานต์    สุขประสงค์
13 5720601422 นางสาวชัทธ์ชนม์    ลี้สมประสงค์
14 5720601953 นางสาวกัลนิภา    พุ่มเมฆ
15 5720601961 นางสาวกุลนิภา    ศรีจันต๊ะ
16 5720601970 นางสาวจารวี    บุญสุข
17 5720601988 นางสาวจิดาภา    แก้วบุญส่ง
18 5720601996 นางสาวจิราภา    ตันประเสริฐ
19 5720602003 นางสาวจุฬาลักษณ์    เอ้งฉ้วน
20 5720602011 นางสาวชนกฤทัย    หาญอาษา
21 5720602020 นางสาวชนมน    กุลสวัสดิ์
22 5720602054 นายธนกร    สันทนตานนท์
23 5720602062 นางสาวปภัสสร    ศรีชัย
24 5720602089 นางสาวพัชรพร    สุขะ
25 5720602097 นางสาวพัชริตา    ใจกล้า
26 5720602101 นางสาวพิชชาพร    มะลิซ้อน
27 5720602119 นางสาวพิชญา    บัวผัน
28 5720602127 นายภัทรพล    แสงสุข
29 5720602135 นายวัลลภ    ใจหมั่น
30 5720602151 นางสาววิภาวินี    พันธุตา
31 5720602160 นางสาวศิรอักษร    ป้องชารี
32 5720602178 นางสาวสุธิดา    บุญจำเริญ
33 5720602186 นางสาวสุธิมา    วาดวงศ์
34 5720602194 นางสาวหทัยชนก    อภิรัตนพันธุ์
35 5720602208 นายหฤษฏ์    ศรีโพธิ์งาม
36 5720602216 นายอมรเทพ    บุญเรือง
37 5720602224 นางสาวอริสรา    ขนาน
38 5720602232 นางสาวอัจรา    หนูวงษ์
39 5720602241 นางสาวอำภาสินี    รัตนวัน
40 5720602771 นางสาวพิชามญชุ์    ศรีไตรรัตน์