วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : การจัดการเรียนรู้ (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5720600027 นายจรินรัตน์    คำระสิงห์
2 5720600035 นายจิรวัฒน์    ป้อมสุวรรณ
3 5720600043 นางสาวจุฑาทิพย์    ปิ่นทอง
4 5720600051 นายฉัตรดนัย    สาลี
5 5720600060 นายณัฐพล    โพธิ์เจริญ
6 5720600078 นายณัฐวุฒิ    สวยนภานุสรณ์
7 5720600086 นายธนโชติ    วันสุข
8 5720600094 นายธนภาคย์    จงประสิทธิ์
9 5720600108 นายธนากร    ชาวบ้านเกาะ
10 5720600116 นายธนาทิตย์    พิมพา
11 5720600132 นายปุญญพัฒน์    บางแก้ว
12 5720600141 นายพัสกร    กาญจนรัตนพงศ์
13 5720600159 นายไพบูลย์    ณะพรานบุญ
14 5720600167 นายภาณุเดช    ภิรมย์พูล
15 5720600175 นายภูวนิษฐ์    สีมาวงศ์
16 5720600183 นายยศธนา    เจดีย์พราหมณ์
17 5720600191 นายรัตนกร    ยะอนันต์
18 5720600205 นายวรวุทธ    แก้วปรุง
19 5720600213 นายศักดินนท์    อ่อนสลุง
20 5720600221 นางสาวศิริวรรณ    อินทบุตร
21 5720600230 นายศุภเดช    ช้างน้อย
22 5720600248 นางสาวศุภวดี    มีผลมาก
23 5720600256 นายสมยศ    ศรีบัว
24 5720600264 นายสิทธิโชค    เหมทอง
25 5720600272 นางสาวสุปรียา    รักภูมิ
26 5720600281 นางสาวสุรัญญา    ศรีเมือง
27 5720600302 นายอภิสิทธิ์    ดำรงอารีกุล
28 5720600329 นายอรรถพันธ์    เจริญศรี
29 5720600523 นางสาวกรณิการ์    สังกะ
30 5720600531 นายณรงค์ชัย    สายมาอินทร์
31 5720600540 นางสาวพรรณรวี    ศรีธวัชพงศ์
32 5720600558 นายพิษนุ    ศรีอนงค์
33 5720600566 นางสาวแพรวพรรณ    เจริญผล
34 5720600574 นายภัทระ    ณัฐวุฒิ
35 5720600591 นายวิศรุต    อู่อรุณ
36 5720600604 นายศิริ    จิตตเรืองโรจน์
37 5720600612 นายสิทธิพงษ์    เชื้อสาย
38 5720600621 นางสาวสุทัตตา    คีรีนิล
39 5720600639 นายสุรเดช    สังเกตุการณ์
40 5720600647 นางสาวอรวรรณ    กิจก้องขจร
41 5720600655 นางสาวอุษณี    สว่างศรี
42 5720601023 นางสาวศิริพร    หมอกยา
43 5720601252 นางสาวเบญจมาศ    พรหมบุตร
44 5720601295 นายชวพงษ์    ดุจเฉลิม
45 5720601309 นางสาวศตกมล    ศรีอะภัย
46 5720601775 นางสาวกรรณิการ์    กะฐินเทศ
47 5720601783 นายกวิน    โบสุวรรณ์
48 5720601791 นายเกรียงไกร    ฐานบัญชา
49 5720601813 นายณัฐวี    สุภาผล
50 5720601821 นายทศพร    คู่แจกัน
51 5720601830 นายทัศนะ    หนูทอง
52 5720601848 นายธนกร    จินะโกฏ
53 5720601856 นายนันทนัช    เนียมนรา
54 5720601864 นางสาวปัทมวรรณ    วรรณดี
55 5720601872 นางสาวปิยะฉัตร    ชนะบัว
56 5720601881 นายภควัฒน์    อินทะแสง
57 5720601899 นายภาณุภัทร์    ศรีสมัย
58 5720601902 นางสาวเมธาวี    เนียมรักษา
59 5720601911 นายยศพันธ์    แก้วนันทิพัฒน์
60 5720601929 นายรณเดช    ผ่องสมรูป
61 5720601937 นางสาวศิรินทรา    สระบัวบาล
62 5720601945 นางสาวสมสมร    ก้านค้างพลู
63 5720603212 นางสาวณัฐณิชา    มันทะลา
64 5720603221 นายธนภัทร    เชื้อไทย
65 5720603255 นางสาวสิริลักษณ์    วระชีวะ
66 5720603263 นางสาวสุดารัตน์    วัดปลั่ง
67 5720603271 นางสาวสุนันทา    เที่ยงสาย
68 5720603280 นายสุรเดช    สังข์ขาว