วิทยาเขต : กำแพงแสน
สาขาวิชา : เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5820600037 นายเกษม    ชำนาญ
2 5820600380 นางสาวกชกร    ศรีสุขดี
3 5820600398 นายกฤษฏา    ลออคุณาวุฒิ
4 5820600401 นายกิตติวัฒน์    เจริญรัตน์
5 5820600410 นางสาวงามพร    สนใจ
6 5820600444 นางสาวชุดาพรรณ    แสงพิทยา
7 5820600452 นายณัฐพล    สุขสมบัติ
8 5820600509 นางสาวธัญญารัตน์    หยุ่นเพ็ญ
9 5820600517 นางสาวนุสบา    ศรีเคลือบ
10 5820600525 นางสาวบุญมณี    วัฒนกิจไพศาล
11 5820600533 นายปฏิพล    ทรงรัตน์
12 5820600541 นางสาวปิยาณี    ประเสริฐวัฒนะ
13 5820600550 นางสาวภัทรานิษฐ์    สุ่มเงิน
14 5820600568 นายศิวกร    อิ่มงาม
15 5820600576 นางสาวสุพรรณษา    ดอนไพรเมา
16 5820600584 นางสาวเกวลี    แก้วเรือง
17 5820600592 นางสาวไพจิตร    ภูฆัง
18 5820601009 นางสาวกรรณิการ์    โคฮุด
19 5820601017 นางสาวกัญญาณัฐ    ยินดี
20 5820601025 นางสาวกาญจนา    เนียมหอม
21 5820601041 นางสาวนัทธ์หทัย    ใจจิราวัฒน์
22 5820601050 นางสาวน้ำผึ้ง    ไกลอินทรี
23 5820601084 นางสาววันวิสา    เย็นกาย
24 5820601211 นางสาวสิริญา    ไทยภักดี
25 5820601220 นายอาทิตย์    จิตติวุฒิการ
26 5820601343 นางสาวชนม์ธิชา    วินิจ
27 5820601351 นางสาวชลิตา    เกษเจริญ
28 5820601360 นางสาวปฏิสิริ    บุตรพิเศษ
29 5820601378 นายปริญญา    เพชรก้อน
30 5820601386 นางสาวพรนภัส    โคจร
31 5820601408 นายภูสิทธิ์    อุดมอนุรักษ์กุล
32 5820601416 นางสาวมณสิชา    สายสุ่ม
33 5820601424 นางสาวมัชฌิมา    แจ่มแจ้ง
34 5820601432 นางสาวลิดาพร    แสงโสภา
35 5820601441 นางสาววจีพร    ศรีโยธา
36 5820601459 นางสาววชิรา    อ่องลออ
37 5820601467 นางสาววนัสปรียา    จาคีไพบูลย์
38 5820601483 นางสาวศศิประภา    คำสุวรรณ
39 5820601491 นางสาวศุภสุดา    เนวะลา
40 5820601505 นางสาวสายธารา    สมคิด
41 5820601513 นางสาวสุกัญญา    ด้วงพุก
42 5820601521 นางสาวสุจินธร    มณีคง
43 5820601548 นางสาวสุภัสสรา    แก้วดวงดี
44 5820601556 นางสาวสุภารัตน์    ประดิษฐ
45 5820601564 นางสาวสุรัตนา    ยางเดิม
46 5820601572 นางสาวอรญา    ธนะตระกูลพานิช
47 5820601599 นางสาวเจณจิรา    จันทร์ชาวนา
48 5820601602 นางสาวเบญจวรรณ    งามเขียว
49 5820601611 นางสาวเพ็ญพิชชา    วงษ์สังข์
50 5820601629 นายเสรี    เพชรชื่นสกุล
51 5820601637 นางสาวโยธกา    เวมหัดทร
52 5820602862 นายณัฐพล    ฤกษ์จรัล
53 5820602871 นางสาวปนัดดา    มหาภู่
54 5820602889 นางสาวปวีณา    กาญจนเสมา
55 5820602897 นางสาวพรพัส    วิโรจน์รัตนกุล
56 5820602901 นางสาวลักษณาวดี    วงษ์ศรี