วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811500017 นายเมธา    บุญหล่ำ
2 5811500025 นางสาววริษฐา    นิลนาก
3 5811500041 นางสาวกนกวรรณ    ผลพันธิน
4 5811500050 นางสาวกรกนก    จุฑาวุฒิกุล
5 5811500076 นางสาวกุลณัฐ    เหรียญเงิน
6 5811500084 นางสาวทัศนพร    พกุลานนท์
7 5811500092 นางสาวธนัญญา    ส่งศรีพันธุ์
8 5811500106 นางสาวพัทธนันท์    ลิ่มรัตน์สุวรรณ
9 5811500114 นางสาวอาภาภรณ์    บุรวัฒน์
10 5811500122 นางสาวกนกวรรณ    เลี่ยวไพโรจน์
11 5811500131 นายกิตติ์พิวัฒน์    ภิรมย์กิจ
12 5811500157 นางสาวจิดาภา    พานิชย์วัฒนานนท์
13 5811500165 นายจิรเมธ    แซ่จิว
14 5811500173 นางสาวเจษฎาภา    กลัดเขียว
15 5811500181 นางสาวชนัญชิดา    ศรภัย
16 5811500203 นายชาญยุทธ    เอี่ยมสำอางค์
17 5811500211 นางสาวฐานี    นิยมกิจสัมฤทธิ์
18 5811500220 นางสาวณัฐนรี    พวงจันทร์ทิพย์
19 5811500238 นางสาวณัฐพร    หนูรอด
20 5811500254 นางสาวณิชากร    ขระณีย์
21 5811500262 นางสาวณิชาภา    กระต่ายอินทร์
22 5811500271 นางสาวธัญสุดา    กะการดี
23 5811500289 นางสาวนภัสสร    รัตนวิจิตร
24 5811500301 นางสาวนิรชา    หกพุดซา
25 5811500319 นางสาวบุญจิรา    ตันเจริญ
26 5811500327 นางสาวเบญจวรรณ    น้อยนาค
27 5811500335 นางสาวเปมิกา    สุวรรณศิลป์
28 5811500343 นางสาวพิมพ์นรา    ถิ่นพระบาท
29 5811500360 นายพิเศษ    กึกสูงเนิน
30 5811500378 นายภาคภูมิ    สุทวีทรัพย์
31 5811500386 นางสาวมัณฑนาภรณ์    พุ่มรักชาติ
32 5811500394 นางสาวรัฐกุล    เหลืองอร่าม
33 5811500408 นางสาวรัฐชฎาภรณ์    รสหอม
34 5811500416 นางสาววรณัน    นาคะปักษิณ
35 5811500424 นางสาววศินี    ทองแดง
36 5811500432 นางสาววัชริกา    ลิมปิโชติกุล
37 5811500441 นางสาววาทินี    รุ่งแสง
38 5811500459 นางสาวศศิพร    สุขหวาน
39 5811500467 นายศศิวัฒน์    วงศพัทธ์ธนโชต
40 5811500483 นางสาวศุภคลังศ์    อุปปิง
41 5811500505 นางสาวศุภิสรา    หริ่งรอด
42 5811500513 นางสาวสวรส    สุดใจ
43 5811500530 นายสิรวิชญ์    วิศาลเมธี
44 5811500548 นางสาวสิรีธร    คณะเชิดชู
45 5811500556 นางสาวสิรีธร    สอนญาติ
46 5811500564 นางสาวสุพิชฌาย์    บ้านเกาะ
47 5811500572 นางสาวสุมินตา    ชมภูพันธุ์
48 5811500581 นางสาวอรอนงค์    บุญเรือง
49 5811500599 นางสาวอริสรา    วิจิตรแพทย์
50 5811500602 นางสาวอัจจิมา    หล้ากาวี