วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5711200305 นางสาวจีรกานต์    กวินธร
2 5711200321 นายธัชกฤต    กิจธนะเสรี
3 5711200330 นายปฐวี    บุญใหม่
4 5711200356 นางสาวพัณณ์ชิตา    ตันทักษิณานุกิจ
5 5711200372 นายรัฐพงศ์    เหลืองเพียรสมุท
6 5711200381 นายศุภกร    เทพวิชัยศิลปกุล
7 5711200399 นางสาวศุภัชฌา    จิตประเสริฐ
8 5711200402 นางสาวศุภิสรา    คล้ายหิรัญ
9 5711200411 นายสรวิศ    เตชบวรเกียรติ
10 5711200429 นางสาวสรัญญา    เกตุราทร
11 5711200798 นายชนุตม์    สุรเชษฐคมสัน
12 5711200801 นายทศพล    สุคนธมาน
13 5711200810 นางสาวธนภรณ์    รวมไมตรี
14 5711200828 นายธนภัทร    จันทร์เกษม
15 5711200836 นายธนาพล    มาสุจันทร์
16 5711200844 นายนครินทร์    อึ้งนภาธานินทร์
17 5711200852 นางสาวนันทพัทธ์    จริยานุรัตน์
18 5711200861 นายพิมุกต์    ภุคุกะ
19 5711200879 นางสาวรังสิมา    อรุณธนาวุฒิ
20 5711200887 นายวรพงษ์    ทางนะที
21 5711200895 นางสาววรวรรณ    เรืองประชุม
22 5711200909 นางสาวศิริชล    แสนสุข
23 5711200917 นางสาวสนิทรา    คงศรี
24 5711200925 นายสรรเพชญ    สร้อยสน
25 5711200941 นายพงพันธุ์    ยานะฝั้น