วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : สถาปัตยกรรมศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5711200011 นางสาวสยาพร    ยอดเพชร
2 5711200020 นางสาวกรกช    แก้วเกื้อกูล
3 5711200054 นางสาวชมเดือน    จงวัฒนานุกูล
4 5711200071 นางสาวณัฐธร    ศิลปสุวรรณ
5 5711200097 นายทักษิณ    คงถนอม
6 5711200101 นางสาวธมณชนก    เกตุราทร
7 5711200119 นางสาวธนพร    แก้วถาวร
8 5711200127 นายนัฐพงษ์    ประสิทธิ์ผล
9 5711200135 นางสาวนัทธมน    ธาดาศิลารวม
10 5711200143 นายบดีศร    ดิถีสวัสดิ์เวทย์
11 5711200151 นายปรเมศวร์    ปรมะ
12 5711200186 นางสาวพิชชาพร    แสงอากาศ
13 5711200194 นายพีรวัฒน์    เอื้อการรักษ์
14 5711200208 นายเพ็ชร    นพกวดฤทธิเดช
15 5711200224 นางสาวภัทรนิษฐ์    ชยันตเกียรติ
16 5711200232 นางสาวภัทราพร    โกนธีรากูล
17 5711200241 นายภีมพล    หาเรือนขวัญ
18 5711200267 นางสาวศุภนารถ    อัตตสัมพันธ์
19 5711200275 นางสาวสุภาภรณ์    ธาดาบุญวัฒน์
20 5711200283 นางสาวสุภามาศ    วีรวัฒน์
21 5711200291 นางสาวอัสดาภรณ์    เกียรติธนวัฒน์
22 5711200437 นางสาวชุติกาญจน์    พ่วงทอง
23 5711200453 นางสาวกัลยารัตน์    สักกามาตร
24 5711200470 นายจิรัฏฐ์    ตรีนุมิตร
25 5711200488 นางสาวจิราภา    ราชวาณิชย์
26 5711200496 นางสาวชนัญญา    สิริจันทกุล
27 5711200500 นางสาวชนุสสา    แมนสุมิตร์ชัย
28 5711200518 นายชาคริต    สุวรรณบริบูรณ์
29 5711200526 นางสาวชิชญา    อุฬารวงศ์
30 5711200542 นายณัฐวัตร    สรวงสำราญ
31 5711200551 นายทิวัตถ์    วนชยางค์กูล
32 5711200569 นายธนกฤต    แสงกิตติกร
33 5711200577 นางสาวธัญสิริ    ถิรจิตโต
34 5711200585 นางสาวปฐมา    เดชะคำภู
35 5711200593 นายพสิษฐ์    ภาคเจริญ
36 5711200607 นายพีรสิทธิ์    วุฒิจำนงค์
37 5711200615 นางสาวแพรวพัชร    วิรัชกุล
38 5711200623 นายภูมิชนะ    โพนุสิต
39 5711200640 นางสาวรวีนิภา    ศรีทองใหม่
40 5711200658 นางสาววราพร    พีรพัฒนาการ
41 5711200666 นายวีระพงษ์    ไวยทิ
42 5711200682 นางสาวศศิมา    ศรีสกุลวรรณ
43 5711200691 นางสาวศิริพร    โซ๊ะเฮง
44 5711200704 นางสาวศุภรดา    สุขสม
45 5711200712 นายสมพร    เภรีพล
46 5711200721 นายสิททวี    บวรจตุวิช
47 5711200739 นางสาวสิรีธร    สาสีดา
48 5711200747 นางสาวสุชาวลี    อิทธานุเวคิน
49 5711200755 นางสาวสุดารัตน์    พนมเริงศักดิ์
50 5711200763 นายอลงกลต    พรมฆ้อง
51 5711200771 นางสาวอัญชิสา    เสนาชัย