วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การพยาบาลสัตว์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811400021 นางสาวอังคณา    บุญครอง
2 5811400098 นายพีรวิชญ์    สัมพะวงศ์
3 5811400241 นายกวีกานต์    วีรรัตน์
4 5811400250 นางสาวกาญจนาพร    จิวะราพงศ์
5 5811400268 นางสาวชนิภรณ์    บัวจันทร์
6 5811400284 นางสาวโชษิตา    ส่งสกุล
7 5811400292 นางสาวญาณิศา    พรมมี
8 5811400314 นางสาวธัญชนก    ศรีพงษ์วิไลยกุล
9 5811400322 นายธีรยุทธ    วรหาญ
10 5811400349 นายนำโชค    อายุยืน
11 5811400357 นางสาวพัทธ์ธีรา    หิรัญเลิศพงษ์
12 5811400373 นางสาวแพรไหม    ไชยสมบูรณ์
13 5811400381 นายรัฐนันท์    สัมพะวงศ์
14 5811400403 นางสาวสวรรยา    คำนวน
15 5811400411 นางสาวสุภัทร์ฌา    ไทยงามศิลป์
16 5811400420 นางสาวอาชัญญา    จันทร์ขอนแก่น
17 5811400454 นางสาววรนันท์    กลิ่นทิพย์
18 5811400586 นางสาวกมลชนก    โสภณพิจิตรไพศาล
19 5811400594 นางสาวกฤษติกา    แก้วสว่าง
20 5811400608 นางสาวจันทัปปภา    พันธนียะ
21 5811400616 นายชลธวัช    อ้อวิจิตร
22 5811400632 นางสาวปิยวดี    ชิตพิริยันต์
23 5811400659 นางสาวพัชมณ    ชูบางบ่อ
24 5811400667 นางสาวพิชญธิดา    ศรีอินทายศ
25 5811400675 นางสาวรวีรดา    เมฆทวีภูมิ
26 5811400691 นางสาวสิรีธร    เมฆศิลป์
27 5811400705 นางสาวอัญญารัตน์    เตชะเวชยานันท์
28 5811400713 นางสาวอารยา    สุขทอง
29 5811400811 นางสาวณัฐณิชา    ไวตระกูล
30 5811400985 นายวินัย    จรูญไชยพิพัฒน์
31 5811401035 นางสาวกุลปริยา    เปรมปรี
32 5811401043 นางสาวเกณิกา    ศิริปกสุขจร
33 5811401051 นางสาวจิดาภา    จันเมือง
34 5811401094 นางสาวณัชชา    โกญจนาท
35 5811401108 นางสาวธัญน์ชนก    เด่นรุ้ง
36 5811401116 นายนัฐกิตต์    เล็กสราวุธ
37 5811401124 นางสาวปนิตา    ฤทธิ์ตรีคูณ
38 5811401132 นางสาวปาลิฏา    ศิริเสถียร
39 5811401159 นายปิยะพงษ์    ยอดประเสริฐ
40 5811401167 นางสาวปิยาภา    ปราบเสียง
41 5811401175 นางสาวพรชนก    วิชาชัย
42 5811401183 นางสาวพรทิพย์    สหัสวาปี
43 5811401191 นางสาวพรรณราย    รื่นกมล
44 5811401205 นางสาวพิมพิกา    ยิ้มแย้ม
45 5811401213 นางสาวเพชรวี    เจียมเจริญ
46 5811401221 นางสาวยุพารัตน์    บุญส่ง
47 5811401230 นายรัฐนันท์    เดชไธสง
48 5811401256 นางสาววทันยา    พลชนะ
49 5811401264 นางสาววนิสา    จำปาพั้ว
50 5811401272 นางสาววรรณภา    ใจกิจสุวรรณ
51 5811401281 นางสาววันวิสา    โนนคำภา
52 5811401299 นางสาววาสนา    แซ่โอ
53 5811401302 นางสาววิลาสินี    รุ่งสิริเมธากุล
54 5811401311 นางสาวศศิธร    ไกรแสงศรี
55 5811401337 นายธนโชติ    ประดับแก้ว
56 5811401345 นางสาวสุทธิดา    ทองหล่อ
57 5811450036 นางสาวขวัญชนก    ศรีเปารยะ
58 5811450061 นางสาวจินดาพร    อินทร
59 5811450087 นายเจตดิลก    ยะจอม
60 5811450109 นางสาวชนนาฏ    ขำแป้น
61 5811450117 นางสาวชนนิกานต์    เถวียน
62 5811450133 นางสาวชลธิชา    สินชัย
63 5811450168 นางสาวชวิศา    สิทธิชัยพร
64 5811450176 นางสาวชัชนันท์พร    วิเชียรไชย
65 5811450184 นายชัชปวิตร    สุวรรณมณี
66 5811450192 นางสาวฐิตินันท์    เหาะเจริญสุข
67 5811450206 นางสาวฑิฆัมพร    ทีฆะสังข์
68 5811450214 นางสาวณัฐกมล    นามเฑียร
69 5811450222 นางสาวณัฐสุรางค์    สีต๊ะสาร
70 5811450273 นางสาวนฤภร    ดวงสุวรรณ
71 5811450281 นางสาวนวพรรณ    บุญเอี่ยม
72 5811450290 นางสาวนีรนุช    บัวทอง
73 5811450303 นางสาวบุญญกานต์    รอดฤดี
74 5811450311 นางสาวปกีรณัม    นกทนงค์
75 5811450320 นายปรัชญา    ศรีชาติ
76 5811450338 นางสาวปวัน    สิริพยัตพงศ์
77 5811450371 นางสาวพัชชษร    ชั้นศิริ
78 5811450389 นางสาวพิชญา    ศิริพนาโรจน์
79 5811450397 นางสาวพิชญา    แสนเจ๊ก
80 5811450401 นางสาวพิชามญชุ์    มาหริน
81 5811450419 นางสาวพิทยารัตน์    มณีสาร
82 5811450427 นายภานุพงศ์    เหลืองคงทอง
83 5811450443 นายรังสิมันต์    นิสสัย
84 5811450451 นางสาวลัดดาวัลย์    การชู
85 5811450486 นางสาววิมลพรรณ    ต้นเกตุแก้ว
86 5811450516 นางสาวศศิธร    โพธิ์ร่มไทร
87 5811450524 นางสาวศิรประภา    วิทยภาพ
88 5811450532 นางสาวศุภนุช    แถวนาชุม
89 5811450567 นางสาวสิรินพัชร    แสงชำนิ
90 5811450575 นางสาวสุจิรา    จันทร์ชูกลิ่น
91 5811450583 นางสาวสุธาสินี    แก่นเชื้อชัย
92 5811450591 นางสาวอนรรฆวี    มณีกร
93 5811450605 นางสาวอรณิชา    กล่ำใส
94 5811450613 นางสาวอรวรรยา    คำลอย
95 5811450621 นายอลงกรณ์    สุฤทธิ์
96 5811450630 นางสาวอลิต้า    หลำเบ็ญสะ
97 5811450656 นางสาวไอยเรศ    พรมศาสน์
98 5811450672 นางสาวนาฏอนงค์    หมุดธรรม
99 5811450681 นางสาวพฤกษา    จำปาศิริ
100 5811450699 นางสาวภคปภา    กตคุณสิริ
101 5811450711 นายอดิรุจ    ละม้าย