วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เทคนิคการสัตวแพทย์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811400039 นางสาวมุฑิตา    มาใหญ่
2 5811400055 นางสาวพิณธุอร    ชูจินดา
3 5811400063 นางสาวภาชินี    พุกสุข
4 5811400071 นางสาวฤทัย    ภัทรวาณิชย์
5 5811400080 นายสุรวิช    เชื้อหิรัญ
6 5811400101 นางสาวคัคณางค์    นพรัตน์
7 5811400110 นางสาวจิดาภา    วรรธนผล
8 5811400128 นายชนบดี    เอกะโรหิต
9 5811400144 นางสาวธิดา    เนื่องจำนงค์
10 5811400152 นางสาวนัทธมล    คงนก
11 5811400161 นางสาวน่านฟ้า    คงเสถียร
12 5811400179 นางสาวปัญญนุช    วงศ์บุญมาก
13 5811400225 นางสาวอัมรินทร์    อนันต์จิตสุภา
14 5811400233 นางสาวอินทิรา    ศรีหาบุตร
15 5811400438 นางสาวสุชาวลี    ขัตติยะ
16 5811400471 นางสาวจิรัฏวลัย    วราภรณ์พิพัฒน์
17 5811400497 นายธีรเดช    บรรลือนุชรี
18 5811400519 นางสาวเบญญทิพย์    ตนดี
19 5811400527 นางสาวพรชนัน    บุญเกื้อ
20 5811400535 นางสาวพิมพ์ชนก    วชิรปราการสกุล
21 5811400543 นางสาวรัตนาภรณ์    พลพร้อม
22 5811400560 นางสาวศรุตาพร    สูงติวงค์
23 5811400578 นางสาวสิตานัน    อดุลย์ศิริอังกูร
24 5811400730 นางสาวกัณฐมณี    นิยมศิลป์
25 5811400756 นางสาวกาญจนสิริ    อ่อนน่วม
26 5811400799 นางสาวชมมณี    กองแก้ว
27 5811400802 นางสาวณัฏฐณิชา    สุริยะทองธรรม
28 5811400845 นางสาวต้นฝัน    ลือลาภ
29 5811400870 นางสาวธันยพร    จิตรอัมพร
30 5811400888 นางสาวธิดารัตน์    บุญรอด
31 5811400900 นางสาวปทิตญา    งามภักตร์
32 5811400918 นางสาวปภาวรินทร์    รุ่งศิริวัฒนกิจ
33 5811400926 นายประกายเพชร    ปานแก้ว
34 5811400934 นางสาวปัทมวรรณ    บุญธรรมพาณิชย์
35 5811401001 นางสาวสรัลชนา    จันทร์หัวนา
36 5811401027 นางสาวไอลดา    ช่วยนุกูล