วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : บัญชี
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811300361 นางสาวจิดาภา    ตั้งคำ
2 5811300395 นางสาววิภาดา    สิกะพันธ์
3 5811300450 นางสาวกาญจนา    เพ็ญรุ่งเรือง
4 5811300468 นางสาวฉัตรฑริกา    คล้ายสุวรรณ
5 5811300506 นายฉัตรถากุล    ปัญญา
6 5811300514 นายชาญชัย    ปราณีโชติรส
7 5811300522 นางสาวทักษพร    ศุกลรัตน์ชัย
8 5811300531 นางสาวพัสวี    รัตนนันทวาที
9 5811300565 นางสาววรันธร    อริยะอมรกุล
10 5811300573 นายวิษณุ    หมื่นเศษ
11 5811300646 นางสาวญาณ์ณชญาน์    อภิมนต์เตชบุตร
12 5811301863 นางสาวพิมพาภรณ์    สันพะเยาว์
13 5811303637 นางสาวกมลชนก    โรจน์เจริญวัฒนา
14 5811303645 นางสาวกมลณัฐ    สวนทอง
15 5811303653 นางสาวกมลวรรณ    เพียรพิทักษ์
16 5811303661 นางสาวกัญญาภัค    หล่อลิปิวงศ์
17 5811303670 นางสาวกันต์ฤทัย    เอกบรรพต
18 5811303688 นางสาวกันธิชา    กมลภากรณ์
19 5811303696 นางสาวกันยากร    วังคำ
20 5811303718 นางสาวกุลนันทน์    กริอุณะ
21 5811303726 นางสาวเกตน์สิรี    เกียรติพัฒนาชัย
22 5811303734 นางสาวจรรยบรรณ    พาชีรัตน์
23 5811303742 นายจาตุรงค์    สีดา
24 5811303751 นางสาวจิตรลดา    ตัณฑวุฑโฒ
25 5811303769 นางสาวจิรัชญา    แสงกะหนึก
26 5811303785 นางสาวจุฑาทิพย์    เลาหวัฒนจินดา
27 5811303793 นางสาวฉัตรธิดา    จำปาหอม
28 5811303807 นางสาวชนกพร    เนื้อไม้
29 5811303815 นายชนกานต์    จันทร์เวชศิลป์
30 5811303823 นางสาวชนิกานต์    มุ่งถาวร
31 5811303831 นางสาวชนิษฐา    พันธศรี
32 5811303840 นายเชาว์วรรธน์    มาลา
33 5811303858 นางสาวโชติมา    เจริญรัตน์
34 5811303866 นางสาวญาณวดี    จินตนะกุล
35 5811303874 นางสาวฐิตา    พันธ์จันทร์
36 5811303882 นางสาวณพรัตน์    มาลาม
37 5811303904 นางสาวณัฎฐนิช    ศรสิทธิ์
38 5811303912 นายณัฐ    ทองชิตร์
39 5811303921 นายณัฐชนน    กลิ่นขจร
40 5811303939 นางสาวณัฐชุกร    ลี้หลีกภัย
41 5811303947 นายณัฐนนท์    รักษาแผน
42 5811303955 นางสาวณัฐภา    บุญยะคงรัตน์
43 5811303980 นางสาวณิชาภัทร    เพียรประสพ
44 5811303998 นางสาวดวงกมล    ขันทะสินธุ์
45 5811304005 นางสาวทักษพร    เหลืองภัทรกุล
46 5811304013 นางสาวทัตโสม    จีระฉัตร
47 5811304021 นายธนทัต    ชื่นใจดี
48 5811304030 นางสาวธนนันท์    วรรณแสน
49 5811304048 นางสาวธนพร    ใหม่ปิยะ
50 5811304056 นางสาวธนวรรณ    วรกิจรุ่งโรจน์
51 5811304064 นางสาวธนัชพร    สุขประเสริฐ
52 5811304072 นางสาวธนารัตน์    เตชะเวชเจริญ
53 5811304099 นางสาวธันยมัย    รุ่งพิริยะเดช
54 5811304102 นางสาวธิติมา    ธรรมอักษร
55 5811304111 นางสาวธิติสุดา    ช่วยนาเขต
56 5811304129 นายธีรภัทร์    แก้ววิมาน
57 5811304137 นางสาวนนทลี    อ้นโต
58 5811304145 นางสาวนพรัตน์    สว่างเกียรติกุล
59 5811304153 นางสาวนภสร    เอี่ยมใย
60 5811304161 นางสาวนวพร    ตั้งเสถียรพันธุ์
61 5811304170 นางสาวนัทธริกานต์    พลานนท์
62 5811304188 นางสาวนัธนรี    ปิ่นรัตน์
63 5811304196 นางสาวนิธินาถ    สกนธวัฒน์
64 5811304200 นางสาวนุชนารถ    พรหมเรือง
65 5811304218 นางสาวบราลี    ญาโนภาส
66 5811304226 นางสาวบวรรัตน์    จันทร์โคตร
67 5811304234 นางสาวบัณฑิตา    จำรูญพงษ์
68 5811304242 นางสาวประภาศิริ    นัยสถิตย์
69 5811304251 นางสาวปริยากร    สงวนพงษ์
70 5811304269 นางสาวปรีชญานันท์    เลียว
71 5811304277 นางสาวปารมี    วังวราวุธ
72 5811304285 นางสาวปิยพัชร์    สร้อยสนธิ์
73 5811304293 นางสาวปุณิกา    ชัยถาวรพงศ์
74 5811304307 นายพบธรรม    วรชัยคุณาธาร
75 5811304315 นางสาวพภัสสรณ์    สันพะเยาว์
76 5811304323 นายพรรษธร    ผลเจริญสุข
77 5811304331 นางสาวพรสุดา    ตระการจันทร์
78 5811304358 นายพีรณัฐ    บรรณาวิการ
79 5811304374 นางสาวเพ็ญพิชชา    ธรรมพลานนท์
80 5811304382 นางสาวแพรวไพลิน    ร่มแก้ว
81 5811304391 นางสาวภัทร์นฤน    อ่วมศิริ
82 5811304404 นางสาวภัทรพร    สิทธิบุณยภัค
83 5811304412 นางสาวภัทรภร    พิริยะวิศรุต
84 5811304439 นางสาวภัทราพร    ธำรงธีระกุล
85 5811304455 นางสาวมนัสชนก    ประวัติยากูร
86 5811304463 นางสาวมนัสนันท์    ตันหลง
87 5811304471 นางสาวโยธกา    โพธิกิตติ
88 5811304480 นางสาวรมิดา    คันธะพฤกษ์
89 5811304498 นางสาวรวิวรรณ    วงศ์ชวลิต
90 5811304501 นางสาวรสสุคนธ์    ภู่วรรณชัยกุล
91 5811304510 นางสาวลลิตา    ชูชมฉาย
92 5811304528 นางสาวลัคษยาณี    วรรณภาสนี
93 5811304536 นางสาววชิรญาณ์    ธงชัย
94 5811304544 นางสาววณิชยา    ยอดเมือง
95 5811304561 นางสาววรัชยา    ชัยชลทรัพย์
96 5811304579 นางสาววรัญญา    ทะวงษ์
97 5811304587 นางสาววรินทร    ประทุมทอง
98 5811304595 นางสาววริษฐา    นัดพบสุข
99 5811304609 นางสาววันวิสาข์    ศรีราคำ
100 5811304617 นางสาววาสิตา    พิชยภูมิชัย
101 5811304625 นางสาววิภาภรณ์    สมอคำ
102 5811304633 นางสาววิลาสินี    ปานปรีชา
103 5811304641 นางสาวศรัณญ่า    เสตะปุระ
104 5811304650 นางสาวศศิกุล    จองสุ
105 5811304668 นายศศิภัทร    บุญกิตติพร
106 5811304676 นางสาวศิรดา    ไพบูลย์วงศ์
107 5811304684 นางสาวศิรประภา    เอี่ยมงามทรัพย์
108 5811304692 นางสาวศิริวรรณ    นามธรรม
109 5811304706 นายศิวพงษ์    โชติเวศย์ศิลป์
110 5811304714 นางสาวศุภจารีย์    อ่องละออ
111 5811304722 นายเศรณี    โสมหิรัญ
112 5811304731 นางสาวสิรภัทร    รัตนติสร้อย
113 5811304749 นางสาวสุชญา    รังสิกวานิช
114 5811304757 นางสาวสุชานันท์    ต่วนชะเอม
115 5811304765 นางสาวสุชานันท์    เมธีกุล
116 5811304773 นางสาวสุนิสา    ตันอารีย์
117 5811304781 นางสาวสุภัค    โสอุดร
118 5811304790 นางสาวสุรัลชนา    ช่วยดู
119 5811304803 นางสาวสุวพัชร    เจริญผล
120 5811304811 นางสาวสุวลักษณ์    ภู่เจริญ
121 5811304820 นางสาวหนึ่งฤทัย    ตั้งสิริพันธกุล
122 5811304838 นายอนุสรณ์    นภจร
123 5811304846 นางสาวอรณัฐ    ประทีปสุขจิต
124 5811304862 นางสาวอรวรรณ    หงส์นฤชัย
125 5811304871 นางสาวอรัชพร    สาทสุทธิ
126 5811304889 นางสาวอรุณกมล    ผาติสวัสดิ์
127 5811304897 นางสาวอัชราภรณ์    โภคชัย
128 5811304901 นางสาวอาภากร    ศรีธนวิบุญชัย
129 5811304919 นายเอกณัฏฐ์    ฐิติโชติศิริดล
130 5811304927 นายเอกภพ    นัยบุตร
131 5811350015 นางสาวธัญธร    นูหาร
132 5811350023 นางสาววารุณี    ภูธนประยูร
133 5811350031 นางสาววีรรัตน์    โลหะ
134 5811350040 นางสาวสุภลักษณ์    ช่วยให้สม
135 5811350058 นายดรัลริทธิ์    รุจานันท์
136 5811350066 นางสาววรินทร์    อิทธิวันทยะกูล
137 5811350074 นางสาวกมลชนก    อร่ามรุ่งโรจน์
138 5811350082 นางสาวกรกมล    ศรีวิโรจน์
139 5811350091 นายกฤกฤทธิ์    คุ้มฉายา
140 5811350104 นางสาวกฤตสุดา    ชัชวาลกิจกุล
141 5811350112 นายกฤษณะพัฒน์    วัชระนาวินชัย
142 5811350139 นางสาวกันตยา    สมทรัพย์
143 5811350147 นายกันตวิชญ์    วงศ์อิสริยาภรณ์
144 5811350155 นางสาวกาญจนา    เพิ่มวัฒนา
145 5811350163 นางสาวกานต์ธิดา    กลีบบัวขวัญ
146 5811350171 นางสาวกานต์ธีรา    เกียรติ์กรัณย์
147 5811350180 นายกิตติภพ    คุณค้ำชู
148 5811350198 นางสาวกุลนันท์    โฆษิตสุรังคกุล
149 5811350201 นางสาวแก้วกานต์    แก้วนวล
150 5811350210 นางสาวคคนางค์    อุราสาย
151 5811350228 นายจักรพันธ์    สุขเจริญนุกูล
152 5811350244 นางสาวจินต์ศุจี    เหมะรักษ์
153 5811350252 นายชญานนท์    ชาญวงษ์
154 5811350261 นางสาวชนากานต์    อุบลแย้ม
155 5811350279 นางสาวชนิษฎา    หลวงนา
156 5811350295 นางสาวชัชฎาพร    อำท้าว
157 5811350309 นางสาวญาตา    วโรกร
158 5811350317 นางสาวฐาปนี    ขวัญเลิศ
159 5811350325 นางสาวฐิตารีย์    สิรินันทพงศ์
160 5811350333 นางสาวณัชชารีย์    สินธีรวิศว์
161 5811350341 นางสาวณัฎฐา    อัครวรมาศ
162 5811350368 นางสาวณัฐนันท์    การอ้วน
163 5811350376 นางสาวณัฐนิชา    พงศ์ธีรการ
164 5811350384 นางสาวณัฐภรณ์    ทองภักดี
165 5811350392 นางสาวณัฐวดี    ไวถนอมสัตว์
166 5811350406 นางสาวณัฐสินี    อนันต์สิทธิกร
167 5811350422 นางสาวณัฐา    ชีวบันเทิง
168 5811350431 นางสาวณิชกานต์    กิจรัตนกาญจน์
169 5811350449 นางสาวณิชานันท์    เกษสุวรรณ
170 5811350457 นางสาวทักษพร    รุ่งช่วง
171 5811350465 นางสาวทัชชภร    ทองรัศมี
172 5811350473 นายธนดี    คล่องการพานิช
173 5811350490 นางสาวธัญญารัตน์    สีตี๋
174 5811350503 นางสาวธัญธร    จอมหงษ์
175 5811350520 นายนฤปนาถ    สุขพัฒณ์ธี
176 5811350538 นางสาวนวนันท์    เจริญศรี
177 5811350546 นางสาวนันท์นภัส    ไตรจักร์วนิช
178 5811350554 นางสาวนิธิพร    ศรีอินทร์
179 5811350562 นางสาวบัณฑิตา    เหลืองอ่อน
180 5811350571 นางสาวบุญยธิดา    วิเศษลา
181 5811350589 นางสาวบุณยานุช    นิ่มสา
182 5811350597 นางสาวติณณ์พิชา    วิโรจน์เตชสุนทร
183 5811350601 นายประสิทธิ์    อาภรณ์รัตน์
184 5811350619 นางสาวชวัลลักษณ์    ตันประเสริฐ
185 5811350627 นางสาวปลิชมน    มาศวัฒนกิจ
186 5811350635 นายปิยพัทธ์    ท่าทราย
187 5811350643 นางสาวปิยมาภรณ์    เตโช
188 5811350651 นายพงศกร    เอื้อพุทธจรรยา
189 5811350660 นางสาวพงศ์ลัดดา    วรพงศ์
190 5811350678 นางสาวพรธีรา    ชมทอง
191 5811350686 นางสาวพรพณิช    พชระสมบูรณ์
192 5811350694 นางสาวพรภัทรา    แสวงดี
193 5811350708 นางสาวพรรณพนัช    สามพี่น้อง
194 5811350716 นางสาวพรวิภา    ล้อวุฒิพันธุ์
195 5811350724 นางสาวพัชราภรณ์    อยู่คงพัน
196 5811350732 นางสาวพัชริดา    สุทธา
197 5811350741 นางสาวพัณณิตา    เดชะชาติ
198 5811350759 นางสาวพัทธมน    วงษ์กวน
199 5811350767 นางสาวพิชญ์สินี    เมษะกูลเศรษฐ์
200 5811350775 นางสาวพิมพ์ชนก    บุญยพิมพะ
201 5811350783 นางสาวพิมลนาฏ    ธนาวุฒิ
202 5811350805 นางสาวภัคจิรา    ภูมิรัตน
203 5811350813 นายภัทรธร    แซ่ลิ้ม
204 5811350821 นางสาวภัทรสุดา    ถาวรรณา
205 5811350830 นางสาวภัทรานิษฐ์    พันธุ์ทอง
206 5811350848 นางสาวภิกัญญ์กาญจน์    อยู่คงดี
207 5811350856 นางสาวมณิสรช์    นิยมค้า
208 5811350864 นางสาวมณีรัตน์    ดีศิริสกุล
209 5811350872 นางสาวศมญ    แดนนาเลิศ
210 5811350881 นางสาวมุตตา    ศิริดานุภัทร
211 5811350899 นางสาวเมธาพร    ก้อนนาค
212 5811350902 นางสาวเมธาวี    กลั่นสมจิตต์
213 5811350911 นางสาวเมธาวี    อรัญธนวงศ์
214 5811350929 นางสาวเมลิล    ปานดำ
215 5811350937 นางสาวยศวดี    คาง
216 5811350945 นายรพี    ฉันทกุลจันทร์
217 5811350953 นางสาวรภัทร    โชติบุลชัย
218 5811350961 นางสาวรวิภา    ศิวะศิริยางกูร
219 5811350970 นายร้อยล้าน    บุดดาเพ็ง
220 5811350996 นางสาวลลิตา    ก้องกุล
221 5811351003 นางสาวลักษิกา    สถิตย์ปิยะรัตน์
222 5811351020 นางสาววรนิษฐา    ประกอบนอก
223 5811351038 นางสาววรรณพร    ธนปัญญานนท์
224 5811351046 นางสาววรัชยา    สวัสดิมงคล
225 5811351054 นางสาววริศรา    เทียนหอม
226 5811351062 นางสาววริศรา    ศิลปานันทกุล
227 5811351071 นางสาววริษา    สังฆกุล
228 5811351089 นางสาววริสรา    วัฒนวิภา
229 5811351097 นางสาววิลาวัณย์    จิตร์ถนอม
230 5811351101 นายวิษณุ    มรรยาวุฒิ
231 5811351119 นางสาวศรุดา    ชิตวัฒนานนท์
232 5811351127 นางสาวศรุดา    อนุกูลกิจพานิช
233 5811351135 นางสาวศศิกาญจน์    ทรงศรีพิพัฒน์
234 5811351143 นายศุภวิชญ์    ปิ่นพัฒนพงษ์
235 5811351151 นางสาวณัฐชานันท์    นิธิสุขอนันต์
236 5811351160 นางสาวสรัลชนา    อินทร์ติยะ
237 5811351178 นางสาวสริตา    ราชวงษ์
238 5811351186 นางสาวสายวารี    ปัจฉาภาพ
239 5811351194 นางสาวสินีนุช    พันธ์พานิช
240 5811351216 นางสาวสุชาภา    มงคลสกุลฤทธิ์
241 5811351224 นางสาวสุชีรา    วีรปรีชาชัย
242 5811351232 นางสาวสุทธิภา    แก้วศิริ
243 5811351241 นางสาวสุพพัต    สุวรรณวัฒน์
244 5811351259 นางสาวหัสยา    กล่ำประสาท
245 5811351267 นางสาวอภิษฎา    คำกล้า
246 5811351275 นางสาวอรทัย    อภิบาลวรกุล
247 5811351283 นางสาวอรนภา    ศรีโกศักดิ์
248 5811351291 นางสาวอริศรา    มีสติ
249 5811351305 นางสาวอริสา    เจริญรัตน์
250 5811351313 นางสาวอริสา    ทินกรศรีสุภาพ
251 5811351321 นางสาวอัญจิรา    คงทอง
252 5811351330 นางสาวอาภัสรา    รอดทับทัน
253 5811351348 นางสาวอิสรีย์    เนาวรังสี