วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การตลาด
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811300263 นายกฤตณัฐ    กาญจนาภา
2 5811300271 นายจีรวัสส์    จรัสวรีสิน
3 5811300280 นายจุตินันท์    ชูรัตน์
4 5811300298 นางสาวชนม์นิภา    ทัศนสุวรรณ
5 5811300301 นางสาวชนิกานต์    เรืองโชติ
6 5811300310 นางสาวชัญญานุช    ปัญญาสุขสกุล
7 5811300328 นางสาวโชษิตา    บุตรโชติ
8 5811300336 นางสาวณัฐชา    มากมูล
9 5811300344 นายนริศศักดิ์    ลิ่วมโนมนต์
10 5811300352 นางสาววรญา    อัมพรพิสิฏฐ์
11 5811300387 นางสาววรดา    ถ้วยพุทธมนต์
12 5811300441 นางสาวเขมสิริ    สิริเวชชะพันธ์
13 5811300492 นางสาวอวิกา    เจริญวงค์เพ็ชร์
14 5811300590 นายก้อง    ผดุงโกเศตร์
15 5811300603 นายจิรายุส    เวียงสิมมา
16 5811300611 นางสาวพัทรียา    วงศ์สวัสดิวัฒนา
17 5811300638 นายภิวัฒน์    อารยะรังสฤษฎ์
18 5811300662 นายกษิดิศ    ทรัพย์แสง
19 5811302908 นางสาวกมลชนก    ปันยศ
20 5811302916 นางสาวกันตธร    กี้ประเสริฐทรัพย์
21 5811302924 นางสาวกุลธิดา    เชษฐวงศ์รัตน์
22 5811302932 นางสาวขวัญลักษณ์    มานุรัตนวงศ์
23 5811302959 นางสาวเจณิสตา    กิจเจริญ
24 5811302975 นายฉัตรชัย    จีนพิทักษ์
25 5811302983 นายชวัลวิทย์    ตันติราษฎร์
26 5811302991 นางสาวโชษิตา    อุดมผล
27 5811303009 นางสาวญาณิน    ทองสมัคร์
28 5811303025 นางสาวณัชชา    เลิศนภาเศรษฐ
29 5811303033 นายณัฐพงษ์    ชมภู
30 5811303041 นายณัฐวุฒิ    เหลืองกนกวณิช
31 5811303050 นางสาวดรัณ    เจวาภัทรกุล
32 5811303068 นายทศพล    เกษมพงษ์
33 5811303076 นายทิพากร    ศรีวัฒนกุล
34 5811303084 นางสาวธนพร    พลเยี่ยม
35 5811303092 นางสาวธนพร    รัตนวงษ์โกศล
36 5811303106 นางสาวธนัชพร    เสรีธนโรจน์
37 5811303114 นางสาวธีระรัช    ธีระกนก
38 5811303122 นางสาวนริศรา    ธีระดำรงตระกูล
39 5811303149 นางสาวนัทธมน    ท้วมลี้
40 5811303157 นางสาวนูรอยฮัน    อะอูน
41 5811303165 นางสาวบุณยวีรย์    อ้นลำพูน
42 5811303173 นางสาวปณิตา    ประสงค์
43 5811303190 นางสาวปุณยวีร์    สุวรรณหลง
44 5811303203 นายพงศกรณ์    แปลงพระเนตร
45 5811303211 นางสาวพรธิดา    วิจิตรชัยศิลป์
46 5811303220 นางสาวพรภิเษก    เทพหินลัพ
47 5811303238 นางสาวพรลภัส    ลายมะนะตา
48 5811303246 นายพลรัตน์    เจียรมาศ
49 5811303254 นายพัสกร    เพียรผาติกุล
50 5811303262 นางสาวพัสญา    จิตต์สัจจะพงษ์
51 5811303271 นางสาวพิมพ์วิกา    ศุภเวสารัช
52 5811303297 นายภามิน    สงวนทรัพย์
53 5811303301 นายโภคิน    โสภณวิทย์
54 5811303327 นางสาวมาธวี    สุขธรานนท์
55 5811303335 นางสาวมาริสา    กองคำ
56 5811303343 นางสาวมิเรียม    ทองย่อน
57 5811303360 นางสาวเมธาวี    ไทยตรง
58 5811303378 นางสาวรจนา    นาเจริญ
59 5811303386 นางสาวรจเรข    นิติวรรัตน์
60 5811303394 นายราชัน    จรัสรุ่งแสง
61 5811303408 นางสาวลลิตา    อัครธรรม
62 5811303424 นางสาววรนิต    หิรัญพงษ์
63 5811303432 นางสาววริศรา    เพ็ดทะเล
64 5811303441 นางสาวศศิรัตน์    สำลี
65 5811303459 นายศุภกร    ภูมิกนกพงศ์
66 5811303467 นางสาวศุภากร    วารีวะนิช
67 5811303483 นางสาวสัณห์สิรี    แสงดี
68 5811303491 นายสายป่าน    ศรีสองเมือง
69 5811303505 นายสิรภพ    กาญจนชุมพล
70 5811303513 นางสาวสิริกาญจน์    เชื่อมสุวรรณ
71 5811303521 นางสาวสิริพัชรา    ศิริสิทธิ์
72 5811303530 นางสาวสิริยากร    ลีลาพาณิชกิจ
73 5811303548 นางสาวสิริลักษณ์    ตรีนภามหาศักดิ์
74 5811303556 นายสุรพศ    วัฒนมัณฑนา
75 5811303572 นายอติวิชญ์    สวัสดิกานนท์
76 5811303581 นางสาวอภิญญา    เจริญหมั่น
77 5811303599 นางสาวอรตี    พนาสุวรรณกุล
78 5811303602 นางสาวอัญชุกรณ์    อุ่นอุดมรักษ์
79 5811303611 นางสาวอิชยาพร    หวังสุกิจ
80 5811303629 นางสาวอุมาภรณ์    จงสมจิตต์