วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การจัดการการผลิต
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811300042 นางสาวชิดชนก    งามดี
2 5811300051 นายนลธวัช    แซ่เจีย
3 5811300107 นายพฤทธิกร    คุณประทุม
4 5811300212 นายณภัทร    ทองสุพรรณ
5 5811300221 นางสาวพรศุภา    เจียมตน
6 5811300239 นายพาทิศ    สืบศิริ
7 5811300247 นางสาวรุ่งรวี    ยอดหล้า
8 5811300255 นายวงศกร    ตัณฑวุฑโฒ
9 5811302193 นางสาวกชพรรณ    พะกุลานนท์
10 5811302215 นายกมณภู    ไชยศิริ
11 5811302223 นางสาวกรณัฏฐ์    โพธิ์กูล
12 5811302231 นางสาวกุลจิรา    บำรุงสิทธิวงศ์
13 5811302240 นางสาวแก้วกาญจน์    บุญคง
14 5811302258 นายคณาวุฒิ    บัญชากร
15 5811302266 นายจตุพล    ต้นหิรัญมาศ
16 5811302282 นางสาวจัสมินท์    ฮิงกาเนน
17 5811302291 นายจารุกิตติ์    ตั้นสกุล
18 5811302304 นางสาวเจนจิรา    ภูวัช
19 5811302312 นายฉัตรชัย    อู่ศิลา
20 5811302321 นายชนกันต์    จันทร์สว่าง
21 5811302339 นายชินวิชญ์    เธียรชัยพงษ์
22 5811302347 นางสาวชุติกาญจน์    เสมาฉิม
23 5811302363 นางสาวโชติกา    ขันทอง
24 5811302371 นางสาวฐานิกา    ใจบรรเจิด
25 5811302410 นายถิรวุฒ    กนกโกเศศ
26 5811302436 นางสาวทิพย์วิมล    สุนทรเทพวรากุล
27 5811302444 นายธนชิต    ผาติอมร
28 5811302452 นางสาวธนพร    ชุณหชัชราชัย
29 5811302461 นางสาวธนพร    ศรีประศาสน์
30 5811302479 นางสาวธนภรณ์    จันทรังสิกุล
31 5811302487 นางสาวธนภรณ์    มีลาภ
32 5811302495 นางสาวธันย์ชนก    ทองสกุลพานิชย์
33 5811302509 นายนราวิชญ์    พิศมัย
34 5811302525 นางสาวนิรชา    เลิศสาครประเสริฐ
35 5811302533 นางสาวเบญจมาศ    อิฐศรี
36 5811302541 นายปกรณ์    เล็กกลาง
37 5811302550 นายปฏิพัทธ์    มีทับทิม
38 5811302568 นายปฏิภาณ    ฟักเขียว
39 5811302576 นางสาวปฏิมากร    ถนอมงาม
40 5811302584 นางสาวประกายฝัน    ยูถะสุนทร
41 5811302592 นางสาวปวีณา    ทองเที่ยงตรง
42 5811302614 นางสาวปาณิสรา    เริงฤทธิ์รณชัย
43 5811302622 นางสาวปิยธิดา    แสงกระจ่าง
44 5811302631 นางสาวปิยวรรณ    สินสืบผล
45 5811302649 นางสาวปุณณภา    ไมตรีจิต
46 5811302657 นางสาวนิชาภา    วิลัยวาส
47 5811302673 นายพสธร    ธรรมศิริไพศาล
48 5811302681 นางสาวพัชรพรรณ    โฆษิตวิรุฬห์
49 5811302690 นางสาวพัชราพร    ตันติกิตติชัยกุล
50 5811302703 นางสาวแพรพรรณ    ตรีรัตน์วดี
51 5811302711 นางสาวภัทธิฌาน์    ขำปัญญา
52 5811302720 นางสาวภัทรวดี    ตั้งมหนนท์
53 5811302738 นางสาวมนัสวี    สาลีคงประยูร
54 5811302746 นายมัณฑนะ    เจริญทรัพย์
55 5811302754 นางสาวมาริสา    วรวิวัฒน์
56 5811302762 นางสาวเมทิกา    จีรภัคภัทร์
57 5811302771 นายวรเทพ    เทพสุต
58 5811302789 นางสาววรัญญา    แก้วประเสริฐ
59 5811302801 นายวิริทธิ์พล    ฉันทะธัมมะ
60 5811302819 นางสาวศนิชา    ทรัพย์ทวี
61 5811302827 นางสาวสันติกานต์    จุลโพธิ์
62 5811302835 นางสาวสุธาสินี    อัญชัญบุตร
63 5811302843 นางสาวสุธิตา    พันตา
64 5811302851 นางสาวอโศกพร    อัมพุช
65 5811302878 นางสาวอัญชลีพร    ผ่องแผ้ว
66 5811302886 นางสาวอัณศยา    หมอลิบ
67 5811302894 นายอาตีฟ    ไกรเพ็ชร์