วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การจัดการ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811300018 นางสาวกนกวรรณ    จันทรมังคละศรี
2 5811300026 นายพชรพล    ชีระภากร
3 5811300034 นายสรวิศ    มั่นเจริญ
4 5811300085 นางสาวเพ็ญพิชญา    มานพพงษ์
5 5811300093 นายศรัทธา    มานะวัฒนากิจ
6 5811300140 นางสาวกรกนก    ไชยรถ
7 5811300158 นายณัชพล    กิจศิริกุล
8 5811300166 นางสาวณัฐพร    สุขสงวน
9 5811300174 นายบุญอุ้ม    เมธากุลชาติ
10 5811300182 นางสาวพิชญ์ชพร    สุตันติราษฎร์
11 5811300191 นายภิญญ์พิสิฐ    สันติเลขะกุล
12 5811300204 นางสาวเลขทิพย์    เจริญจิตต์
13 5811300379 นางสาวมณฑิรา    ฟองเจริญ
14 5811300425 นายณัฐวีร์    กล่อมพงษ์
15 5811300484 นางสาวจันทน์ชะเอม    แหลมคม
16 5811300654 นายณวภูมิ    พันธุ์สาธิต
17 5811301341 นางสาวกรรณิกา    เรียบเงิน
18 5811301367 นางสาวกสินา    รมยานนท์
19 5811301375 นายกิตติภณ    มโหฬารกิจ
20 5811301383 นายเกริกกริช    เรือนคำ
21 5811301391 นายจักริน    ภูริพัฒน์
22 5811301405 นางสาวจารุพรรณ    นกสูงเนิน
23 5811301430 นางสาวจีระนันท์    ประสานศักดิ์
24 5811301448 นางสาวเจนจิรา    โคกคำยาน
25 5811301464 นางสาวชนนิกานต์    ชีนาเรือนทอง
26 5811301499 นายชินภัทร    จันทร์พิทักษ์
27 5811301502 นางสาวโชษิตา    เล้าวิวัฒนา
28 5811301511 นางสาวญาณิศา    จุลสิงห์
29 5811301529 นางสาวฐาปณี    อินทสันต์
30 5811301537 นางสาวณัชชา    แซ่หยุน
31 5811301545 นางสาวณัฐชา    สมพงษ์
32 5811301553 นางสาวณัฐณิชา    เพชรลาย
33 5811301561 นางสาวณัฐวลัย    อัศวโกสินชัย
34 5811301570 นางสาวณิฐกาญจน์    อัครประเสริฐกิจ
35 5811301588 นายธนธัส    ปิ่นนพฉัตร
36 5811301596 นางสาวธนัชชา    อัศวลิขิตสม
37 5811301600 นางสาวธนัชพร    หรรษคุณาฒัย
38 5811301626 นางสาวธันยนันท์    วศวรรณวัฒน์
39 5811301634 นางสาวธิติชุดา    เอื้อจิตอาภรณ์
40 5811301651 นายธีระทัศน์    ศิรฐิตินันท์
41 5811301669 นางสาวนลิน    พานิชอัตรา
42 5811301677 นางสาวนัทธกมล    แก่นสงสัย
43 5811301685 นายนันทสิทธิ์    วารีสมบูรณ์
44 5811301693 นายนิชนันท์    บุญเลิศ
45 5811301707 นางสาวเนตรชนก    ทองเอม
46 5811301715 นายปฏิภาณ    สุขสถาวรพันธุ์
47 5811301731 นางสาวปาณิศา    ครรชิตวรานนท์
48 5811301740 นางสาวปานชนก    สุวรรณประทีป
49 5811301758 นางสาวปิยอร    วงศ์สินอุดม
50 5811301766 นายพงศ์ภัค    ก่อมงคลกูล
51 5811301774 นายพงศ์สิทธิ์    ลีลาวีระพงษ์
52 5811301782 นางสาวพนิตนาฏ    อยู่พันธ์
53 5811301791 นางสาวพรรณพัชร    วิจิตรประไพ
54 5811301804 นางสาวพัชมณฑ์    เจริญฤทธิ์เสถียร
55 5811301812 นางสาวพัฒนฉัตร    หาธรรม
56 5811301821 นายพัสกร    ชิ้นเจริญชัย
57 5811301839 นางสาวพิชชาพร    เหรียญทิพยะสกุล
58 5811301847 นายพิชนันท์    สุทธิกร
59 5811301855 นางสาวพิชามญชุ์    ตั้งคำ
60 5811301871 นางสาวพิลาลักษณ์    ธนูมาศ
61 5811301880 นางสาวแพรวา    เรืองสุวรรณ
62 5811301898 นายภัคพล    วิเศษผลิตผล
63 5811301901 นางสาวภัณฑิลา    ติสนธิ
64 5811301910 นายภากร    โชติปรายน
65 5811301928 นางสาวมนชญา    หงษ์จุมพล
66 5811301936 นายมาวิน    วีระวัฒนะ
67 5811301944 นายเมธา    วจนะศิขร
68 5811301952 นางสาวรสิกา    สัลละพันธ์
69 5811301961 นายรัฐศาสตร์    หมายวัฒนกุล
70 5811301979 นางสาวรินรดา    ยุทธนากุล
71 5811301987 นายรุ่งโรจน์    เอื้อวิวัฒน์สกุล
72 5811301995 นางสาวชโลชา    เชิงชวโน
73 5811302011 นางสาววิจิตรา    พลากุล
74 5811302029 นางสาววิมพ์วิภา    บางโรย
75 5811302037 นายวีรภัทร    ประทุมบัวโต
76 5811302053 นางสาวศศิพร    มุขประดับ
77 5811302061 นางสาวศศิวิมล    เจี๊ยบนา
78 5811302070 นางสาวศุภรางศุ์    วิเศษดวงธรรม
79 5811302088 นางสาวศุภสุตา    ไทรแช่มจันทร์
80 5811302096 นางสาวศุภิสรา    ธนเขตไพศาล
81 5811302100 นางสาวสกุลพัฒน์    พัฒนยินดี
82 5811302118 นายสพล    ธัมชนะเลิศ
83 5811302126 นายสมปราชญ์    ทัตทวี
84 5811302134 นายสาธิต    สว่างรุ่งโรจน์ชัย
85 5811302142 นางสาวอธิษฐาน    วัฒนะโรจนา
86 5811302169 นางสาวอภิชญา    ถนิมกาญจน์
87 5811302177 นางสาวอรณิชา    ลิมปธนโชติ
88 5811302185 นายอาทิตย์    ศรีบุรินทร์
89 5811304943 นางสาวศิรดา    สมิทจิต
90 5811304951 นางสาวอาวาติฟ    ดาเดะ