วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การเงิน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811300069 นางสาวจินตกา    คงสามสี
2 5811300077 นางสาวธันยธร    คุณาอนุวิทย์
3 5811300131 นางสาวพิมพ์ชณา    สถาปนพิทักษ์กิจ
4 5811300409 นางสาวกนกพร    ดำจับ
5 5811300417 นางสาวกรกานต์    ปึงพงศากุล
6 5811300476 นางสาวชยภรณ์    จรูญธรรม
7 5811300671 นางสาวกรชนก    สว่างวงษ์
8 5811300697 นายกฤต    ธนรัตนานนท์
9 5811300701 นายกฤษณะ    ตู้พันทวี
10 5811300719 นางสาวกัณชรีย์    สารศรี
11 5811300727 นายคุณานนต์    พันธ์สายเชื้อ
12 5811300735 นางสาวจารุวรรณ    อุดมนันทคุณ
13 5811300743 นางสาวจิดาภา    ธีรสรไกร
14 5811300751 นายจีรพันธุ์    พงษ์เสวลักษณ์
15 5811300760 นายชัยสิทธิ์    โภคินธนนันท์
16 5811300778 นางสาวฐิตาภา    บุญลอย
17 5811300786 นางสาวณัฏฐธิดา    ศรีวัฒนะชัย
18 5811300794 นางสาวณัฐธิดา    ไทยถาพร
19 5811300808 นางสาวณัฐวดี    ชาญกล
20 5811300824 นายทศพล    เลากาวงศ์
21 5811300832 นางสาวทักษพร    นวลศรี
22 5811300841 นายธนชัย    บริการหัตถกิจ
23 5811300867 นางสาวธนาพร    ประทีปสว่างวงศ์
24 5811300875 นางสาวธนาภา    โพนงาม
25 5811300883 นางสาวธัญชนก    ภูนะยา
26 5811300891 นางสาวธัญลักษณ์    สวัสดีชยานนท์
27 5811300913 นางสาวนรมน    พิชญังกูร
28 5811300921 นางสาวนัทธมน    คำบ่อ
29 5811300930 นายนิติกร    สุทธิมูล
30 5811300948 นายแบงค์    วงษ์วิไลวารินทร์
31 5811300964 นางสาวปาจรีย์    ตรีรณโอภาส
32 5811300972 นายปิยวัฒน์    ศิวะแพทย์
33 5811300999 นางสาวพรนัชชา    ผลชูศรี
34 5811301006 นางสาวพรพรหม    ผดุงจิตต์
35 5811301014 นางสาวพรรณพิลาส    สินธวัชต์
36 5811301022 นายพลวิช    วิสิษฐ์สัทธาวงศ์
37 5811301049 นางสาวพิชญา    ธนุภาพรังสรรค์
38 5811301057 นางสาวพิชญา    อิ่มโภคา
39 5811301065 นางสาวพีรยา    จิระอนันต์กุล
40 5811301073 นางสาวไพลิน    บุญญะมี
41 5811301081 นายภคปกรณ์    จงจริงวงศ์
42 5811301103 นางสาวภรัณยา    มารมย์
43 5811301111 นางสาวภัสราภรณ์    เกตุสุขาวดี
44 5811301120 นางสาวภารวี    หนูพวก
45 5811301138 นางสาวมัสลินทร์    ดีมี
46 5811301146 นายมาฆะศักดิ์    จิตทักษะ
47 5811301154 นางสาวเมธาวี    ซื่อธนาพรกุล
48 5811301162 นางสาวรุจรดา    ตุลยะปรีชา
49 5811301171 นางสาวลลิตา    ว่องกิตติพงษ์
50 5811301189 นางสาววรภัค    ลิมปัชโยพาส
51 5811301197 นางสาววรัญธร    ภิญญะวรรณ
52 5811301219 นายวิศรุต    เสมอภาค
53 5811301227 นายวิศวะ    โกมลวิวัฒน์
54 5811301235 นางสาวศศิวิภา    ฉันทพัชนี
55 5811301243 นางสาวศุภลักษณ์    มุกดาบูรพา
56 5811301251 นายสรวิชญ์    อัศวะศิริจินดา
57 5811301260 นางสาวสาธกา    เจียรอุดมเดช
58 5811301278 นางสาวสินทิพย์    อนุตรศักดา
59 5811301286 นางสาวสิริวรดา    ชูชื่อ
60 5811301294 นายสุปัญญา    พันสว่าง
61 5811301308 นางสาวสุพิชชา    ลาภเบญจกุล
62 5811301316 นายอธิเบศร์    สารวัตร
63 5811301324 นางสาวอนันตญา    พวงสอน
64 5811301332 นายอรรถพจน์    บุญเตาชู
65 5811304935 นายเลิศสกุล    แยงลีลา