วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การท่องเที่ยว
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811100124 นางสาวชฎารัตน์    รัตนะพิบูลย์กุล
2 5811100141 นางสาวทัศนีย์    แซ่ไช่
3 5811100884 นายจักรพันธ์    ทองถนอม
4 5811100892 นางสาววีรินทร์    ลำพาย
5 5811100906 นายสถิตพงศ์    ไวทยานพรัตน์
6 5811101414 นางสาวกัญญ์วรา    แซ่ฉั่ว
7 5811101422 นางสาวจัสมิน    เซร่าเจนนิงส์
8 5811101431 นางสาวฐิติกานต์    ศรีม่วง
9 5811101449 นางสาวณิชชา    โตดำรงค์กุญช์
10 5811101457 นางสาวนภัสกร    แสงกล้า
11 5811101465 นางสาวปาณิศา    บุญมา
12 5811101473 นายพันธกานต์    กูดอั้ว
13 5811101481 นางสาวพิมพ์ชนก    พนมกิจ
14 5811101490 นางสาวมานิตา    กุศลธัญวัฒน์
15 5811101503 นางสาวธนัชภัค    ตั้งคำ
16 5811101511 นางสาวสกุลพร    ดุลยา
17 5811101520 นายสิทธินันท์    คชรัตน์มณีกุล
18 5811101538 นางสาวอชิรญา    ยนต์ตระกูล
19 5811101546 นางสาวอรอนงค์    อู่เงิน
20 5811103905 นางสาวกนกวรรณ    ปัญจกุล
21 5811103913 นางสาวชนาภา    กาฬภักดี
22 5811103921 นางสาวณัฏฐณิชา    สิงหฤกษ์
23 5811103930 นางสาวณัฐชยา    กองวิภาค
24 5811103964 นางสาวพลอยพรรณ    พ่อขันชาย
25 5811103972 นางสาวพิมพ์มาดา    อุจจภูรี
26 5811103981 นางสาวรมิดา    ชวโรจน์
27 5811103999 นางสาววรรณรดา    มังกรานนท์ชัย
28 5811104006 นางสาววิชุดา    ทิพมาตย์
29 5811104014 นางสาวชามิตา    ศรีนวล
30 5811104022 นางสาวชุติกาญจน์    สายบัว
31 5811104031 นางสาวณัฐภัทร    สหัสรังสี
32 5811104049 นางสาวนภสร    ศรีเจริญสุข
33 5811104065 นางสาวพิมพ์พลอย    ศรีพุ่มไข่
34 5811104081 นางสาวภัทรา    ติยะสุขสวัสดิ์
35 5811104090 นางสาวศิลาพร    แจ่มน้อย
36 5811104103 นางสาวสุชญา    หงษ์โต
37 5811104111 นางสาวอภิญญา    มีปัญญา
38 5811104120 นางสาวอาภาภรณ์    ตั้งบุญญฤทธิ์
39 5811104138 นางสาวกานต์ธิดา    เหมือนขจร
40 5811104146 นายกิตติ    คอง
41 5811104171 นางสาวณัฐสิมา    แก้วมั่น
42 5811104189 นางสาววิภาวี    บุญวนกุล
43 5811104197 นางสาวสุวพัชร    เอื้อรักสกุล
44 5811104227 นางสาวพัณณมนต์    พัฒนสถิตย์
45 5811104235 นางสาววริศรา    ปุณณวานิชไพศาล