วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811145012 นางสาวกรกนก    ฟักอุดม
2 5811145039 นายกุศะพงศ์    พิทักษ์วรรัตน์
3 5811145047 นางสาวจิดาภา    ฤทธิชัยฤกษ์
4 5811145055 นางสาวจิตติมา    ช่วยประสิทธิ์
5 5811145063 นายชนน    โกสิยพงษ์
6 5811145071 นายณบุญ    กังวาลวงศ์
7 5811145080 นางสาวดาวดี    ปาโมกข์
8 5811145098 นายธนพงษ์    คงเขียว
9 5811145128 นางสาวนภัส    หล่อจิตรสอาด
10 5811145136 นางสาวนิวาริน    วุฒิกุลภักดี
11 5811145144 นางสาวเบญจวรรณ    สัมพันธนาการ
12 5811145152 นางสาวพชรภรณ์    โพธิ์ศรี
13 5811145161 นางสาวพิชญ์ฌาณา    นิกิตาปัจฉิมสวัสดิ์
14 5811145179 นางสาวรัตนา    วิหาร
15 5811145187 นางสาววรุณยุพา    สถิรบุตร
16 5811145195 นางสาวสุภัทรา    วิชัยพงษ์
17 5811145209 นางสาวเสต็ฟเฟ็นนี    ดาวเวทย์
18 5811145217 นางสาวโสพิชา    เลิศศิริรักษ์
19 5811145225 นางสาวอธิชา    รุ่งโรจน์พัฒนเสรี
20 5811145233 นางสาวอรพัช    เจนสุธรรมา
21 5811145241 นางสาวอรวรา    มานะธุระ
22 5811145250 นางสาวอริสา    โรจนเวคิน
23 5811145276 นางสาวอาภิสรา    โหมดเทศน์
24 5811145284 นางสาวยศณางค์    ภมรมนตรี
25 5811145292 นางสาวศกลวรรณ    เขมะสุริจันทร์โญ