วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ภาษาไทย
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811100108 นางสาวมุกรวี    มหาวิริโยทัย
2 5811100116 นายศักดิธัช    ฉมามหัทธนา
3 5811100761 นางสาวชลธิชา    มีนชัยนันท์
4 5811100779 นางสาวณิชาพัชร์    สายกระสินธุ์
5 5811100787 นายพลกฤต    วัฒนสมบูรณ์ชัย
6 5811100795 นางสาวพลอยไพลิน    พรมสุวงษ์
7 5811100809 นางสาวรชตวัน    คลังกลาง
8 5811100868 นายสิริ    วงษ์ศิริ
9 5811100922 นางสาวชลพร    ขุนทองจันทร์
10 5811100931 นางสาวศศิวิมล    อรรถกฤษณ์
11 5811101201 นางสาวกนกพร    บัวทอง
12 5811101210 นางสาวจิดาภา    บัวขาว
13 5811101228 นางสาวจินดารัตน์    อุฬารรักษ์
14 5811101244 นางสาวชลากร    ปิยารมย์
15 5811101252 นางสาวณัชชา    ธีมาจิรกร
16 5811101261 นายธัญเทพ    คงเพ็ชร
17 5811101279 นางสาวธันย์ชนก    ลลิตนันทพันธุ์
18 5811101287 นางสาวธิติมา    เพ็งพิศ
19 5811101295 นางสาวนงนภัส    จารุสิงห์
20 5811101309 นายนฤบาล    เหลืองรุ่งอุดม
21 5811101317 นางสาวปองกานต์    สูตรอนันต์
22 5811101325 นางสาวพัชรียา    ราชวงค์
23 5811101333 นางสาวพิริยกานด์    เพชรทอง
24 5811101341 นางสาวแพรวา    ธารถวิล
25 5811101350 นางสาววรรณพร    อาสนวิทยา
26 5811101368 นางสาววิภาวี    ศรีนุช
27 5811101376 นายสิรวิชญ์    ตันศิริรุ่งเรือง
28 5811101384 นางสาวสิริกาญจน์    วุฒิโสภณ
29 5811101392 นางสาวสิริจิต    คำมาลา
30 5811102356 นางสาวนินัน    อนันต์บัญชาชัย
31 5811103671 นายกรภัทร์    เกียรติจารุกุล
32 5811103689 นางสาวกฤติกา    รอดพ่วง
33 5811103697 นางสาวกัลยาภัสร์    สุขเหลือ
34 5811103701 นายกิตติพงศ์    ฟักเขียว
35 5811103743 นางสาวนัทธมน    ศรีสมัย
36 5811103751 นางสาวบวรลักษณ์    เฮงไพศาลศิริ
37 5811103760 นางสาวพรชนิตว์    เสน่หา
38 5811103808 นางสาวพัชรวรินทร์    อัครธนพีรสุ
39 5811103816 นางสาวภัทรนันท์    มานะพิทักษ์พงศ์
40 5811103824 นางสาวภูษณิศา    กนกชาติ
41 5811103832 นางสาววทันยา    ฉัตรเฉลิมพงศ์
42 5811103841 นายวสวัตติ์    มอญเก่า
43 5811103867 นางสาวสโรชา    จันทร์รุ่งศรี
44 5811103883 นายสิรวิชญ์    ฐิติพัฒนะกูล
45 5811104251 นางสาวณัชชา    แก้วทอง