วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ดนตรีตะวันตก
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811100370 นายกฤตธน    มนูญวงศ์
2 5811100388 นายจักรภัสณ์    ลิ้มศีวรกานจ์
3 5811100396 นายเจตณัฐ    ทะนันชัย
4 5811100418 นายชานน    มีแสงนิล
5 5811100426 นายเชิงทรรศ    พิมพิมล
6 5811100442 นายณันทพงศ์    ธนิกกุล
7 5811100451 นางสาวณิชนันทน์    เขียนโคกกรวด
8 5811100469 นายธนพล    ฉัตรทิวาพร
9 5811100477 นายธนภาค    ไชยศร
10 5811100485 นายธาดา    เจริญชัยพัทธ์
11 5811100507 นายนัฐพงษ์    คำวิชิต
12 5811100515 นายบดินทร์    สมพงษ์
13 5811100531 นางสาวปรวีย์    พันธ์ชาติ
14 5811100540 นางสาวประภาเพ็ญ    จิมขุนทด
15 5811100566 นายภคพล    ลิมปิสุข
16 5811100574 นายภัทรพล    บัวเอี่ยม
17 5811100582 นางสาวโยษิตา    จิรวรางกูร
18 5811100604 นายวรรษรักษ์    วีระโพธิ์
19 5811100612 นายวรวัฒน์    เมืองกลาง
20 5811100621 นายวิชญ์ภาส    กิ่งป้อม
21 5811100639 นางสาววิภาวี    เพ็ชรคง
22 5811100647 นางสาวศศิธร    ชอบสวย
23 5811100655 นายศิวดล    รอบกิจ
24 5811100663 นายสิทธิเดช    คชมิตร
25 5811100671 นายสินธุ    ศรีกาญจน์
26 5811100680 นายสุขสันต์    ทองเลี่ยมนาค
27 5811100698 นางสาวสุชานันท์    เดชฟุ้ง
28 5811100701 นางสาวสุธินี    แก้ววิเชียร
29 5811100710 นางสาวอรจิรา    สุทธิบาก
30 5811100728 นางสาวอโรชา    นามมงคูณ
31 5811100736 นายอัสนี    น้อยสันต์