วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : สื่อสารมวลชน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811100086 นางสาวกุลธิดา    เตชะสัมพันธ์
2 5811100094 นางสาวปิยธิดา    วรวิทย์รัตนกุล
3 5811101554 นางสาวสุนิตา    ธรรมรังษี
4 5811103328 นางสาวชิดชนนี    อ่ำหงษ์
5 5811103336 นางสาวชุดาภัค    สุวรรณอำไพ
6 5811103344 นายธนา    ชนินทร์ประเสริฐ
7 5811103352 นายบุริศร์    ณ วงศ์
8 5811103361 นายพัศพงศ์    พิมพ์สมาน
9 5811103387 นางสาวสราวลี    ว่องวัฒนโรจน์
10 5811103395 นางสาวสิรามล    เฮ็งรักษา
11 5811103409 นางสาวชนากานต์    ศรีสาธร
12 5811103425 นายณัฐนนท์    รอดประสิทธิ์
13 5811103433 นายธนกฤต    ไพเราะห์
14 5811103441 นายธนวัฒน์    พิลาอาจ
15 5811103476 นางสาวพรชนก    มุ่งธัญญา
16 5811103484 นางสาวพัชรพรลักษณ์    อยู่วัฒนา
17 5811103492 นางสาวเพ็ญพิชชา    พึ่งกิจ
18 5811103522 นางสาวช่อฉัตร    ชูชาติ
19 5811103531 นางสาวพัชรพร    หุ่นเจริญวงศ์
20 5811103549 นางสาวชนัญญา    เพชรพรหม
21 5811103565 นางสาววิวิศนา    ด่านปาน
22 5811103573 นางสาวกุลธิดา    แซ่ลิ่ว
23 5811103581 นางสาวณัชชา    เจริญสุข
24 5811103590 นางสาวณิชกานต์    สาเหล่
25 5811103603 นางสาวธิติยา    จารุไพบูลย์พันธ์
26 5811103611 นางสาวกวิสรา    ถ้วยทอง
27 5811103620 นางสาวนวชล    จันทร์จิเรศรัศมี
28 5811103638 นางสาวปณิชา    แดนวิวัฒน์เดชา
29 5811103646 นางสาวศลิษา    หิรัญตีรพล
30 5811103654 นายปนัฐ    ธนสารช่วงโชติ