วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ภาษาเยอรมัน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811100051 นางสาวชญานิษฐ์    ปาลกะวงศ์
2 5811100060 นางสาวธนัญญา    ลาภจิรานนท์
3 5811102283 นายเจนวิทย์    อินทสมบัติ
4 5811102291 นางสาวชยาภรณ์    วิทซัค
5 5811102305 นายภพกฤต    วงสีตลายน
6 5811102313 นางสาวฌิณฏา    อร่ามโชติ
7 5811102321 นายถิรเดช    ลีวัธนะ
8 5811102348 นางสาวนาตาชา    พูลแก้ว
9 5811102356 นางสาวนินัน    อนันต์บัญชาชัย
10 5811102372 นางสาวปิติธิดา    กาญบุตร
11 5811102399 นางสาวภัทรมน    อุทกะเสน
12 5811102402 นางสาวมาทีน่า    เฟริ์นซีกล์
13 5811102411 นางสาวเมลานี    เมาเดอเรอร์
14 5811102429 นางสาวรมย์ธีรา    นิรมิตร
15 5811102445 นางสาวศรีโมกุล    ฉ่ำชุ่ม
16 5811102461 นายอภิวัฒน์    เม็ทเทอร์นิค