วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ภาษาเยอรมัน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811100051 นางสาวชญานิษฐ์    ปาลกะวงศ์
2 5811100060 นางสาวธนัญญา    ลาภจิรานนท์
3 5811102283 นายเจนวิทย์    อินทสมบัติ
4 5811102291 นางสาวชยาภรณ์    วิทซัค
5 5811102305 นายภพกฤต    วงสีตลายน
6 5811102313 นางสาวฌิณฏา    อร่ามโชติ
7 5811102321 นายถิรเดช    ลีวัธนะ
8 5811102348 นางสาวนาตาชา    พูลแก้ว
9 5811102372 นางสาวปิติธิดา    กาญบุตร
10 5811102399 นางสาวภัทรมน    อุทกะเสน
11 5811102402 นางสาวมาทีน่า    เฟริ์นซีกล์
12 5811102429 นางสาวรมย์ธีรา    นิรมิตร
13 5811102445 นางสาวศรีโมกุล    ฉ่ำชุ่ม
14 5811102461 นายอภิวัฒน์    เม็ทเทอร์นิค