วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ภาษาฝรั่งเศส
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811100833 นางสาวธมนวรรณ    สายวัฒนาสุข
2 5811102054 นางสาวจิรประภา    ชนะสิทธิ์
3 5811102062 นางสาวชนิกานต์    พุ่มจำปา
4 5811102071 นางสาวชวิศา    ยศประยูร
5 5811102089 นางสาวชุลีพร    ไพรีรัก
6 5811102097 นางสาวณัฐชยา    เปรี่ยมปิยานุสรณ์
7 5811102101 นายณัฐพล    ผ่องใส
8 5811102119 นางสาวดาริกา    นาคแก้ว
9 5811102127 นางสาวธนาพร    เลิศลักษณาพร
10 5811102135 นางสาวธนิษฐา    นนทะภา
11 5811102143 นางสาวธรัญญา    ภูมิปัญญารัตน์
12 5811102151 นายนวธัญ    นนท์เดชกูล
13 5811102178 นายพิทักษ์    เหล็กดี
14 5811102194 นายภูรินทร์    วารินทร์
15 5811102208 นางสาวภูริยา    วงศ์ดำเนิน
16 5811102216 นางสาวลักษิกา    วังเส็ง
17 5811102224 นางสาววฤณดา    เปี่ยมเจริญ
18 5811102232 นางสาววิชชา    พูลมี
19 5811102241 นางสาวสวรินทร์    นาคจู
20 5811102267 นางสาวอภิสรา    พลประสิทธิ์
21 5811102275 นางสาวอิสราภรณ์    พูลสวัสดิ์