วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811000090 นางสาวกรรณิการ์    สิงห์แก้ว
2 5811000961 นายจักรกฤษณ์    เพชรโสม
3 5811000987 นางสาวชัชนาถ    ฉายะบุตร
4 5811000995 นางสาวณัฐริกา    เหล่าทะนนท์
5 5811001011 นางสาวธีริศรา    เลาะมะ
6 5811001029 นางสาวนิลยา    จิมงคลกุล
7 5811001037 นางสาวปภาวรินท์    พลหาญ
8 5811001045 นางสาวปาริชาติ    เสือโรจน์
9 5811001053 นางสาวปิยะธิดา    แซ่เตีย
10 5811001061 นางสาวพชรพรรณ    เดชสองชั้น
11 5811001070 นางสาวพัชรนันท์    สีหานาท
12 5811001096 นางสาวณิชารัศม์    กุศลธัญวัฒน์
13 5811001100 นางสาวมนัสวี    แฉล้มวารี
14 5811001118 นางสาวมินตรา    สิงห์กัณฑ์
15 5811001126 นางสาววนันธร    ศิลปเจริญ
16 5811001134 นางสาวศุภกานต์    เอี่ยมฉัตร
17 5811001142 นางสาวศุภากร    พิมพ์สิน
18 5811001151 นางสาวอริสรา    มีใหญ่
19 5811002831 นางสาวกนกวรรณ    แพบัว
20 5811002840 นางสาวจริสตาร์    งามวงศ์รณชัย
21 5811002858 นางสาวจุฑามาศ    เจริญวัย
22 5811002866 นางสาวจูน    พูลฤทธิ์
23 5811002874 นางสาวชลิตา    ชมภูบุตร
24 5811002882 นางสาวชวิศา    สุริยฉาย
25 5811002904 นางสาวณัฐชญาน์    พรหมมาโนช
26 5811002912 นางสาวณัฐณิชา    วัฒนา
27 5811002921 นางสาวณัฐธิดา    ซึ้งถาวร
28 5811002939 นางสาวณิศาชล    พรมสิงห์
29 5811002947 นางสาวตวงรัตน์    บุญคำภา
30 5811002955 นางสาวทักษพรวรรณ    กลางคาร
31 5811002963 นางสาวนทีกานต์    จันทนู
32 5811002971 นายนิธิกร    บรรจงรักษา
33 5811002980 นางสาวประณัยยา    ยอดระบำ
34 5811002998 นางสาวปรีชญา    หาทะวี
35 5811003005 นางสาวปัณฑิตา    สาป้อง
36 5811003013 นางสาวปีติชา    สายสิทธิ์
37 5811003021 นางสาวเปรมิกา    ทองบัว
38 5811003030 นางสาวพรทิพย์    อำนาจเจริญพันธ์
39 5811003048 นางสาวพวงผกา    มังกร
40 5811003064 นางสาวเพชรพิชยา    มาลีวัลย์
41 5811003072 นายภัชรพล    เชิดชู
42 5811003081 นางสาวรุจิรดา    แสงมาน
43 5811003099 นางสาวบุษนภัส    บุญยงยศ
44 5811003102 นางสาวลีนา    น้อยนงเยาว์
45 5811003111 นางสาววนิสรา    แป้วบุญสม
46 5811003129 นางสาวศิรประภา    ศรีเมฆวิไล
47 5811003137 นายสมเจตน์    เทพรังสิมันต์กุล
48 5811003145 นายสยมภู    พันธุ์สวัสดิ์
49 5811003153 นางสาวอรเทวี    คงสว่าง
50 5811052332 นางสาวกชพร    ชัยมงคล
51 5811052341 นางสาวกชพรรณ    พิณวานิช
52 5811052359 นางสาวกนกเนตร    คำอ่าง
53 5811052375 นายกฤษณะ    วงษ์จิ
54 5811052383 นางสาวกัญญานุช    ทองรุ่งโรจน์
55 5811052391 นางสาวกัตติกา    ศรีหมอก
56 5811052430 นางสาวชนิดาภา    ไชยวงค์
57 5811052456 นายชินวัชร์    ชินชูศักดิ์
58 5811052472 นายณัฐวัฒน์    วรดี
59 5811052502 นายติณห์    ศรีวัฒนา
60 5811052511 นายธนพนธ์    กีรติมนัสชัย
61 5811052529 นางสาวธนวรรณ    บวรอนันต์
62 5811052537 นางสาวธนาภรณ์    สุจินพรัม
63 5811052561 นางสาวปสุตา    ถนอมแก้ว
64 5811052588 นางสาวพิชญา    ศรีนวล
65 5811052600 นายรวีโรจน์    เหมือนแก้ว
66 5811052618 นายรัตนชัย    สุทธิกิตติรัตน์
67 5811052634 นางสาววงศ์วราห์    กุญชร ณ อยุธยา
68 5811052651 นางสาววัชราพร    โชติวิริยวาณิชย์
69 5811052669 นางสาววาสนากุลพัทธ์    จันทะสาย
70 5811052693 นางสาวศศิประภา    เคลือมั่น
71 5811052707 นายศุภกฤต    องอาจ
72 5811052715 นางสาวศุภรดา    เสือกะ
73 5811052731 นางสาวสุชาวดี    เอี่ยมวิมังสา
74 5811052758 นางสาวสุวนันท์    วงค์ประไพ
75 5811052766 นางสาวสุวบุษ    พุทธชาติ
76 5811052791 นางสาวอรณิชา    รุ่งรัตนประเสริฐ
77 5811052804 นางสาวอังคณา    แซ่ลี้
78 5811052821 นางสาวอารยา    งามสะอาด
79 5811052839 นางสาวอารียา    แดงแย้ม