วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811000073 นางสาวณัฐนรี    เกิดโภคา
2 5811000081 นางสาววริษา    ศิลาถาวรวงษ์
3 5811000111 นางสาวชนกชนม์    เจริญพร
4 5811000120 นางสาวณัฐภัสสร    เลอศิริพงศ์
5 5811000138 นางสาววริศรา    นิลนาก
6 5811000201 นางสาวกุลนิษฐ์    ระหงษ์
7 5811000243 นางสาวณัฐกานต์    วิภาวัฒนกุล
8 5811000286 นางสาวภัสมน    แก้วสุขสมบัติ
9 5811000294 นางสาววรินทรทิพย์    ภัคจิราศิริกุล
10 5811000316 นายธีม    แววเกกี
11 5811000863 นายโชติกร    สงวนพานิช
12 5811000871 นางสาวณัฐชา    ปทิตตาบุตร
13 5811000880 นางสาวณัฐนิชา    ฉัตรานุรักษ์วงศ์
14 5811000898 นายธนกฤต    ชัยขจรภัทร์
15 5811000901 นางสาวปราย    พานิชย์เจริญ
16 5811000910 นางสาวปาลิตา    พรชัยวรรณาชาติ
17 5811000928 นางสาวพรพรรณ    ออตัญติกุล
18 5811000944 นางสาวภาวิกา    อานันทนะสุวงศ์
19 5811000952 นายสิทธิณัฐ    จันทร์แสง
20 5811001177 นางสาวกวิสรา    ประณีตวตกุล
21 5811002131 นายกฤตเมธ    ทองชุม
22 5811002149 นายกฤติเดช    โรจนชัยศรี
23 5811002157 นายกัญจน์    สุทธิธรรม
24 5811002165 นางสาวเกศินี    กิจพัฒนภิญโญ
25 5811002173 นายเกษมเดช    นาคสวัสดิ์
26 5811002181 นางสาวขวัญกมล    ปานช้าง
27 5811002190 นางสาวขวัญชนก    ประพันธ์โชนคร
28 5811002203 นางสาวขวัญพร    ตังคพานิช
29 5811002211 นางสาวจิดาภา    ธัญญะวานิชนนท์
30 5811002220 นางสาวจิตสุภา    มณีสวัสดิ์
31 5811002238 นายจิรกฤต    ลิมปปวิช
32 5811002246 นางสาวจิราพรรณ    เข็มเพ็ชร
33 5811002254 นางสาวฉัตรธนา    โพธิขันธ์
34 5811002289 นางสาวญาณิศา    ไหลรุ่งกาญจนกิจ
35 5811002301 นางสาวณัชชา    วังคีรี
36 5811002319 นางสาวณัฐกาญจน์    เลิศเดชะชัย
37 5811002327 นางสาวณัฐณิชา    ตั้งเหล่าวัฒนชัย
38 5811002335 นายเดชาธร    วงษ์สมบูรณ์
39 5811002351 นางสาวธนาภา    ธนกิจวาณิชกุล
40 5811002360 นางสาวธนารีย์    สารศรี
41 5811002378 นางสาวธมลวรรณ    แอ่นลอย
42 5811002386 นางสาวธัญจิรา    ตรีนิกร
43 5811002394 นางสาวธัญสินี    ทองกาญจนา
44 5811002416 นางสาวนภัสสร    คงชม
45 5811002424 นางสาวนวทรรศน์    กำปั่นทอง
46 5811002432 นางสาวนิธินาถ    กอเจริญรัตน์
47 5811002441 นางสาวบงกชรัตน์    กล้าเกิดผล
48 5811002459 นางสาวเบญจมาศ    สุขอร่าม
49 5811002467 นางสาวประวีณา    การะเกตุ
50 5811002491 นางสาวปิยธิดา    อินทร์พิทักษ์
51 5811002505 นางสาวปุณยวีร์    พรหมเสน
52 5811002513 นายแผ่นดิน    กนกพัฒนกิจ
53 5811002521 นางสาวพรทิวา    เหลาสา
54 5811002530 นายพิเชษฐ    เกตุสุ
55 5811002548 นางสาวพิมพ์เดือน    จันทร์คุ้ม
56 5811002556 นางสาวแพรพลอย    แก้วจินดา
57 5811002572 นางสาวภาปิยา    คำนวนศิริ
58 5811002581 นางสาวภาสินี    มะโนรมย์
59 5811002602 นายยุทธชัย    เรืองชัยศิรเวทย์
60 5811002611 นางสาวรดา    โสภาพันธ์
61 5811002629 นางสาวรัตตัญญู    ทองคำ
62 5811002637 นายราชณพ    จันทรกูล
63 5811002645 นายวรพล    ชารี
64 5811002653 นายวรากร    ฉายแสง
65 5811002661 นายวริศ    กนกลักษณ์กุล
66 5811002670 นายวัชรพงศ์    จีระเรืองรัตนา
67 5811002688 นายวิศรุต    กสานติกุล
68 5811002696 นายวิศรุต    โรจน์รัตนะ
69 5811002700 นางสาววิสสุตา    พิมลศรี
70 5811002718 นางสาวศิรประภา    เขมะชิต
71 5811002726 นางสาวศุจินธร    เรียบร้อยเจริญ
72 5811002734 นายศุภฤกษ์    ฉันทนารุ่งภักดิ์
73 5811002751 นางสาวสโรชา    ตันประทุมวงษ์
74 5811002769 นางสาวสิริกาญจน์    บดีศร
75 5811002777 นางสาวสิรินทรา    เลิศอมรชัยกุล
76 5811002785 นางสาวสิรินยา    เจริญชัย
77 5811002793 นางสาวสุชาวดี    โลยะวัฒนานันท์
78 5811002823 นางสาวอมราวดี    จันทร
79 5811051689 นางสาวกนิษฐา    เอี่ยมสุโร
80 5811051697 นายกฤษกวี    ฤทธิ์บำรุง
81 5811051701 นายกฤษฎี    แสนวันดี
82 5811051719 นางสาวกาญจนา    เวชพานิช
83 5811051727 นางสาวจิดาภา    ประจิมทิศ
84 5811051735 นางสาวจิตรกัญญา    สังข์ทอง
85 5811051743 นางสาวจิตรลดา    อุ่ยพานิชย์
86 5811051751 นางสาวจิรวรรณ    พันธุออน
87 5811051760 นายจิรัฏฐ์    ลิขิตพิทยตระกูล
88 5811051794 นางสาวชนกานต์    ชุษณนลิน
89 5811051808 นางสาวชวัลญา    เจริญรัตน์
90 5811051816 นางสาวโชติกา    ถิรวิศิษฎ์
91 5811051824 นางสาวฐานิดา    เมืองน้อย
92 5811051832 นายณพกมล    บุญใหม่
93 5811051841 นางสาวณัฐณิชา    ชูศักดิ์ศิลป์
94 5811051859 นางสาวณัฐธยาน์    ธนเศรษฐวิศาล
95 5811051867 นายณัฐพงศ์    ปริญญานุสรณ์
96 5811051875 นายทวีทอง    ทองทวี
97 5811051883 นายธนพล    ภู่แสนสอาด
98 5811051891 นายธนวิทย์    กมลโสภณวศิน
99 5811051905 นายธนากร    จิรนันทเจริญ
100 5811051921 นางสาวธมนวรรณ    ศุภดิษฐ์
101 5811051930 นางสาวธัญชนก    สีทาทิม
102 5811051948 นางสาวนภัสสร    ชัยศรี
103 5811051956 นางสาวนวพร    สวัสดี
104 5811051964 นางสาวนันทกานต์    โกมโลทก
105 5811051972 นางสาวปณิตา    ก้อนเงิน
106 5811051999 นางสาวปวันรัตน์    แสงอโณทัย
107 5811052006 นางสาวปัทมาวดี    กล่ำสมบุญ
108 5811052014 นายปาราเมศ    ธเนศธนพงศ์
109 5811052022 นายปิยทัศน์    แซ่อึ้ง
110 5811052031 นางสาวปิยธิดา    เกิดมงคล
111 5811052049 นายพงศพิจารณ    ธารไพฑูรย์
112 5811052065 นางสาวพริวรรณ    ละออไขย์
113 5811052073 นางสาวพลอยไพลิน    สิทธิธรรม
114 5811052090 นางสาวพันไมล์    ตันธวัช
115 5811052103 นายพิธาน    ตันติพัฒนสกุล
116 5811052111 นายพิธิวัฒน์    โล่ห์สุวรัตน์
117 5811052120 นางสาวพิมพ์พิลัย    ทัพม่วง
118 5811052154 นางสาวภัทรพร    สูตะบุตร
119 5811052162 นางสาวภารวี    ประทุมชัย
120 5811052171 นายเมธาศิษฐ์    ภัทรพรวิบูลย์
121 5811052189 นายรณยศ    ศรุตปิติวัต
122 5811052197 นางสาววชิรญาณ์    รัตนโกสุม
123 5811052201 นางสาววรกานต์    ตันสุธิรพงษ์
124 5811052219 นายวรภัทร์    รัตนคันทรง
125 5811052243 นางสาวศุภาวีณ์    ศรอินทร์
126 5811052251 นางสาวสวรส    มิตรดี
127 5811052260 นางสาวสิริกาญจน์    พลชัยธนรัชต์
128 5811052278 นางสาวสุชาดา    นันทพรวิญญู
129 5811052286 นางสาวหรรษา    ชินอ่อน
130 5811052294 นายอนุพงษ์    บุญธรรม
131 5811052308 นางสาวอริสา    บรรจงปรุ
132 5811052316 นางสาวอาจรีย์    คูวิสิษฐ์โสภิต
133 5811052324 นางสาวอาทิมา    พรหมคุณ