วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811000251 นางสาวเกณิกา    ผดุงสิทธิกุล
2 5811000260 นายภูมิรพี    เอี่ยมทอง
3 5811000413 นางสาวชญานี    จินสกุล
4 5811000421 นายนรรินทร์    เศรษฐบุตร
5 5811000430 นางสาวปภาวรินทร์    รัชนีศิริภาพ
6 5811000448 นางสาวประภัสสร    ขำสาธร
7 5811000456 นางสาวปูชิตา    โชติมงคล
8 5811000472 นางสาวลักษณา    โพธิ์งาม
9 5811000481 นางสาววนัสบดี    อุปพระจันทร์
10 5811000499 นายวรรธนัย    บุญแย้ม
11 5811000502 นางสาววรัทยา    วารีรัตน์พิรุณ
12 5811000511 นางสาววิเวียร    ชาญเกียรติก้อง
13 5811000545 นางสาวอรวรรณ    อภิบาลพูลผล
14 5811001631 นางสาวกัญญาณัฐ    กุลเลิศพิทยา
15 5811001649 นางสาวเกียรติยา    แขค้างพลู
16 5811001665 นางสาวจิตต์พิสุทธิ์    นิลผาย
17 5811001681 นางสาวณัฐธิดา    พิตรอุดม
18 5811001690 นางสาวณิชนันทน์    วิเศษชลหาร
19 5811001738 นางสาวธาวิดา    ม่วงไตรรัตน์
20 5811001746 นายนันทปรีชา    เสริมวัฒนากุล
21 5811001754 นางสาวบุศรินทร์    ชูวงศ์วิทยา
22 5811001762 นางสาวปัณรส    แนบนุช
23 5811001771 นางสาวพิชาภา    วิชพันธุ์
24 5811001789 นายพิสิษฐ์    ชินางกูรภิวัฒน์
25 5811001797 นายพุฒิพงศ์    ผาสุข
26 5811001801 นางสาวภานุมาศ    ผ่านเมือง
27 5811001827 นางสาววริศรา    ตัณธนศุข
28 5811001835 นางสาววันทนีย์    เลาหวุฒิชัย
29 5811001843 นายศราวุฒ    เจ๊ะหลงอิสลาม
30 5811001851 นางสาวสุชา    ทองกร
31 5811001860 นางสาวอภิญญา    ธานี
32 5811001878 นางสาวอภิษฐา    แก้วแสงใส
33 5811050607 นายกงเกียรติ    ศักดิ์นาวีพร
34 5811050623 นางสาวกาญจนาพร    รักเมือง
35 5811050640 นางสาวกานต์มณี    ชูศรี
36 5811050658 นางสาวกิ่งกาญจน์    เงินยวง
37 5811050666 นายเกรียงไกร    ชัยยอง
38 5811050682 นายคณิน    รัชตะไพบูลย์
39 5811050691 นางสาวจิตตมาส    อุไรวรรณ
40 5811050712 นายจิรายุ    สุขีฐาน
41 5811050755 นางสาวชยาภรณ์    โล้กูลประกิจ
42 5811050763 นางสาวชลธิชา    คำแก้ว
43 5811050771 นางสาวชลิดา    สัญญาลักษณ์ฤาชัย
44 5811050798 นายชวินธร    ทองเพ่งพิศ
45 5811050828 นายโชติวิทย์    ศรีวงศ์
46 5811050836 นางสาวญาณนี    ศรีสวัสดิ์
47 5811050844 นายณภัทร    อุษาวัฒนากูล
48 5811050852 นางสาวณัฐกิตติญา    สีขน
49 5811050887 นายณัทชยุต    บูรณะวุฒิ
50 5811050895 นางสาวธิษณา    โคบายาชิ
51 5811050909 นางสาวนิศารัตน์    อินนา
52 5811050917 นางสาวปทุมรัตน์    สีน้ำเย็น
53 5811050925 นางสาวปภัสนา    ปากชำนิ
54 5811050933 นางสาวปวีณา    ไชยวุฒิ
55 5811050950 นางสาวพิชญ์สุภา    เชาวพ้อง
56 5811051000 นางสาวภูริชญา    บุญปาน
57 5811051018 นายภูริณัฐ    ผู้นำพล
58 5811051042 นางสาวรจนา    พัฒนวิบูลย์
59 5811051069 นายวรรณกวี    ศรีพลอย
60 5811051077 นางสาววราลี    กิมะวณิชย์
61 5811051093 นางสาวศิรินาถ    เป้าขันธ์
62 5811051115 นายศิวพล    โกศลสุวรรณ
63 5811051123 นางสาวสมฤทัย    ถิตานนท์
64 5811051131 นางสาวสรัสนันท์    เกริกเรืองปัญญา
65 5811051158 นางสาวสุนิษา    ตั้งตนพิทักษ์
66 5811051174 นางสาวอรณัฐธี    อาสาณรงค์
67 5811051182 นางสาวอัญชิสา    สมบูรณ์ธนากร
68 5811051191 นางสาวอัญชุกร    จิรเจริญจิตต์