วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการบรรจุ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5811000014 นางสาวชนิกานต์    สังขำ
2 5811000022 นางสาวพิมพ์นิภา    คำศรี
3 5811000146 นายกึกก้อง    พันธ์นรา
4 5811000154 นายธัชนนท์    เกียรติศักดิ์วัฒนา
5 5811000162 นางสาวพิมพ์สิริ    คล้ายรัศมี
6 5811000227 นางสาวเปมิกา    ศรีแสงนาม
7 5811000324 นางสาวณิชกานต์    พิริยะพันธุ์
8 5811000332 นางสาวทิพรดา    นฤนาทวานิช
9 5811000341 นายธนวัฒน์    ทรัพย์วิบูลย์กิจ
10 5811000367 นางสาวพิมพ์พลอย    เพชรวาณิชกุล
11 5811000375 นางสาวภิตติมน    สุวรรณจรัส
12 5811000383 นางสาวรัชยา    ปิยวนิชพงษ์
13 5811000391 นายวันชนะ    วรรณวิทยาภา
14 5811000405 นางสาวหทัยทิพย์    เกษวิริยะการ
15 5811001169 นางสาวพิมลภัค    โชคดำรงสุข
16 5811001185 นางสาวกัญญาณัฐ    เมฆงาม
17 5811001193 นางสาวจิดาภา    ชีวาเกียรติยิ่งยง
18 5811001215 นางสาวชฎาพร    คะเชนทร
19 5811001223 นางสาวชนนิกานต์    ตันนารัตน์
20 5811001240 นายณธีพัฒน์    โรจน์ธรรมวุฒิ
21 5811001266 นางสาวณิชาภรณ์    เกียรติวรางกูร
22 5811001274 นางสาวทิพวรรณ    สุขประเสริฐชัย
23 5811001291 นางสาวธนภรณ์    ชาติกิจอนันต์
24 5811001304 นางสาวธัญวรัตน์    พึ่งสังข์
25 5811001312 นางสาวนภัสวรรษ์    ขำชัยภูมิ
26 5811001321 นางสาวนริศรา    คงประเสริฐ
27 5811001339 นายนัฐพงศ์    อติพลังกูล
28 5811001347 นางสาวนารีรัตน์    แสงอรุณ
29 5811001355 นางสาวนุชรี    คุณกิตติ
30 5811001363 นางสาวบัณฑิตา    ภาคภพ
31 5811001371 นางสาวปภาดา    เทพพิมาน
32 5811001380 นางสาวปริณดา    วิไลประสงค์
33 5811001398 นางสาวปรีชญา    เมฆประสาท
34 5811001401 นางสาวปวีณนุช    ประภาสะโนบล
35 5811001410 นางสาวปิยะวัน    นิลสิทธิ์
36 5811001428 นางสาวปุณย์ปวีณ    ศุภรินทร์ธนกฤต
37 5811001436 นางสาวพรประภา    รินสอน
38 5811001444 นางสาวพรรณวิภา    วงษ์พันธุ์
39 5811001452 นางสาวพิชญา    ทองมี
40 5811001461 นางสาวภัณฑิรา    หวัง
41 5811001479 นางสาวภัทธิรา    บริสุทธิ์
42 5811001509 นางสาวมุขประกาย    อ่วมผึ้ง
43 5811001517 นางสาววรพิชชา    มีมาก
44 5811001525 นางสาววรัญญา    ธารเลิศ
45 5811001533 นางสาววัชรีภรณ์    โพธิ์กลิ่น
46 5811001541 นางสาวศุภาวรรณ    แซ่กัว
47 5811001550 นางสาวสริตา    จงทรัพย์ไพศาล
48 5811001568 นางสาวสิริรัตน์    คัมภีร์สิริวุฒิกุล
49 5811001576 นางสาวสุกัญญา    ศิริวรรณสุนทร
50 5811001584 นางสาวสุญาดา    มงคลวัย
51 5811001592 นางสาวสุมัญชรี    ซุ่ยรักษา
52 5811001614 นางสาวอารดา    ทรายขาว
53 5811050011 นายกัมปนาท    ซาตัน
54 5811050020 นางสาวกุลชา    ใบทอง
55 5811050089 นางสาวชลิดา    ตงสกุลรุ่งเรือง
56 5811050097 นางสาวชวิตา    สินชัย
57 5811050101 นางสาวชัญญา    สิงหาเจริญ
58 5811050127 นางสาวญาดา    สมประสงค์
59 5811050135 นางสาวฐิติยาภรณ์    รัตนาจารย์
60 5811050143 นางสาวฑิมพิกา    เลิศเทอดสกุล
61 5811050160 นางสาวณัชชา    อินกว่าง
62 5811050178 นางสาวณัฎฐธิดา    กองสว่าง
63 5811050186 นางสาวณัฎฐา    ธรรมศักดิ์ชัย
64 5811050194 นางสาวณัฐชา    วิทิตหิรัณยกุล
65 5811050208 นายณัฐภัทร    อุปริพุทธิกุล
66 5811050216 นางสาวธนธรณ์    วังมะนาว
67 5811050224 นางสาวธนพร    ยอดอินทร์
68 5811050232 นายธนินทร์    ภาคเดี่ยว
69 5811050241 นายธรณิช    ผูกสี
70 5811050275 นายธีรพล    มีสุข
71 5811050305 นายนวัต    ชัยสมบูรณ์
72 5811050321 นางสาวเบญจมาภรณ์    ขำสนิท
73 5811050348 นางสาวปฏิญญา    หอมชื่นชม
74 5811050364 นางสาวปริชญา    พร้อมพุทธางกูร
75 5811050372 นางสาวปัณฑารีย์    ทศมาศ
76 5811050381 นางสาวปาณิศา    พฤษศิริสมบัติ
77 5811050399 นางสาวปารีณา    วีระพันธุ์
78 5811050411 นายพชรพล    ก้อนจันทร์เทศ
79 5811050437 นางสาวพัทธ์ธีรา    วงศ์ษาวรรณ
80 5811050453 นางสาวพิชญ์ชาพร    แสงน้ำ
81 5811050461 นายภทร    ศิริเอี่ยมแสง
82 5811050470 นางสาวภูริตา    ธนบุรกร
83 5811050488 นายภูริพัฒน    ศิกษกโสภณ
84 5811050496 นางสาวมณิชญา    อนันตธนมิตร
85 5811050500 นางสาวโรศิตา    พูลเจริญ
86 5811050518 นายวชิรวิทย์    จารุวัฒนาสกุล
87 5811050526 นางสาวศุลีพร    สายสุนีย์
88 5811050551 นางสาวสิรดา    รัตนกุล
89 5811050569 นางสาวสิริเพ็ญ    คงฉวี
90 5811050585 นางสาวอุมา    ทับทิมดี
91 5811050593 นางสาวอุมาพร    จินะอิ