วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ยังไม่สังกัดภาควิชา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5710900109 นางสาวธิติมา    ลดารุ่งโรจน์
2 5710900117 นายสุริยะ    ช่วยพิเคราะห์
3 5710900311 นางสาวณัฏฐณิชา    อิทธิโสภณพิศาล
4 5710900401 นางสาวภัทรมน    ผลิกานนท์
5 5710900770 นางสาวธมลวรรณ    ไตรรัตนพิพัฒน์
6 5710900834 นายธีรภัทร    แสนอินทร์
7 5710900982 นางสาวพรรณวิไล    สาคร
8 5710901083 นายโยธิน    โยทองยศ
9 5710901121 นางสาววริศรา    ผสมทรัพย์
10 5710901237 นางสาวศุจินธรา    จินตะเวช