วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ธุรกิจการเกษตร
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810700225 นายกรณพ    เอี่ยมตระกูล
2 5810700233 นายจักวัชร์    กิตติ์ธนานันทน์
3 5810700241 นางสาวเจนิสตา    ประดิษฐพงศ์
4 5810700250 นางสาวญาณี    ธนะเดช
5 5810700268 นางสาวธนพร    จิตมิตรสัมพันธ์
6 5810700276 นางสาวธัญญาลักษณ์    ลำพันแดง
7 5810700284 นางสาวธัญรดา    สะถา
8 5810700292 นางสาวธาวินี    โพนงาม
9 5810700306 นางสาวนลินี    รักอริยพงศ์
10 5810700314 นางสาวรสนันท์    อนวัชพันธุ์
11 5810700322 นายวีรกานต์    เวียงนนท์
12 5810703143 นายกษิดิ์เดช    สุริยอัมพร
13 5810703151 นางสาวกุลกาญจณ์    การบุญ
14 5810703160 นางสาวขวัญชนก    ไชยพฤกษ์
15 5810703178 นางสาวจิราพัชร    เจริญชัยกุล
16 5810703186 นางสาวจิราภรณ์    ชินชัยพงษ์
17 5810703194 นางสาวเจนจิรา    โล้บำรุง
18 5810703208 นางสาวชนากานต์    บุญญาวรกุล
19 5810703216 นางสาวชุดา    วรวัฒนธรรม
20 5810703232 นางสาวณัฐญาดา    เผ่าเจริญ
21 5810703241 นายณัฐดนัย    จะเรียมพันธ์
22 5810703259 นายณัฐนันท์    อภินันท์ธรรม
23 5810703267 นางสาวณิชาภา    แสงพิทูร
24 5810703283 นายธน    หมายมั่น
25 5810703291 นางสาวธัญวรัตน์    ใจชื่นบาน
26 5810703305 นายธารินทร์    ศรีโสภา
27 5810703313 นายนโม    สมุทระประภูต
28 5810703321 นางสาวนัทธมน    โรจพิมาน
29 5810703330 นางสาวนิศาชล    ดรสรรพ์
30 5810703348 นางสาวเนติมา    ชัยเพชร
31 5810703356 นางสาวเบญจวรรณ    อุดชาชน
32 5810703364 นางสาวเบญญา    ไหลรุ่งเรืองสกุล
33 5810703372 นางสาวปฏิมา    ศรีศานติพงศ์
34 5810703381 นายปณิธาน    เยี่ยมวัฒนา
35 5810703399 นางสาวปาริชาติ    พรชนะรักษ์
36 5810703402 นางสาวพิชชาพร    แก้วประสิทธิ์
37 5810703411 นางสาวพิมพ์มาดา    โชคธัญญะรัตน์
38 5810703437 นางสาวมาริษ    จิรพรจรัส
39 5810703445 นางสาวเมธาวี    ภู่ระย้า
40 5810703453 นายยศพันธ์    กุมมาลือ
41 5810703461 นายวีระเดช    เตียวสมบูรณ์กิจ
42 5810703470 นางสาวศลิษา    สุเสรีชัย
43 5810703488 นางสาวศิริวรรณา    สวัสดิ์ผดุงกิจ
44 5810703496 นางสาวสริตา    บัวแก้ว
45 5810703500 นางสาวสิริวิภา    เพ็งแจ่ม
46 5810703518 นางสาวสุดารัตน์    นิโรธร
47 5810703526 นางสาวสุพัตรา    เธียรวิวัฒน์นุกูล
48 5810703542 นางสาวสุรัสดา    สมบูรณพนา
49 5810703551 นายอภิชา    พูลศิริโภคา
50 5810703569 นางสาวอาภากร    ภิรมกิจ
51 5810750702 นายชญานนท์    ไผ่เฉลิม
52 5810750711 นางสาวชนิศรา    บางทวี
53 5810750729 นายณัฐวัฒน์    ลิ้มสวัสดิ์
54 5810750737 นายดิษยรินทร์    บัวเกิด
55 5810750745 นายนพดล    คำยันต์
56 5810750753 นายปรินทร์    นิลประภัสสร
57 5810750761 นายปาณัสม์    บัวชุ่ม
58 5810750770 นายพฤศราฑร    ฐานประเสริฐ
59 5810750796 นายพีรณัฐ    เจริญประทีปกิจ
60 5810750800 นางสาวภัสราพรรณ    เอื้อไพบูลย์
61 5810750818 นายภูวิศ    สมนึก
62 5810750826 นางสาวมนปริยา    ทวีพัฒนะพงศ์
63 5810750834 นางสาวรวิสรา    ต้นจาน
64 5810750842 นางสาววรรณวิศา    ดีดอม
65 5810750851 นางสาวสุกานดา    เครือไพบูลย์กุล
66 5810754694 นายกษิดิ์เดช    ขาวสำลี
67 5810754708 นายกอบเกียรติ    จางนะ
68 5810754716 นายกันติทัต    ธรรมสูน
69 5810754724 นางสาวกาญจนาพร    ซิบเข
70 5810754732 นายกิตตินันท์    ดรุนัยธร
71 5810754759 นายจิรพงษ์    ตั้งธีระสุนันท์
72 5810754767 นายจิรภาส    บุญสู่กุล
73 5810754775 นางสาวฉัตรยาพร    กรวิรัตน์
74 5810754791 นางสาวชนิภา    แก้วโชติ
75 5810754805 นางสาวชลธิชา    สุวรรณกาโล
76 5810754813 นางสาวชัญญา    สุทธิกุล
77 5810754821 นายฐปพงศ์ภัทร์    ศรีเพชร
78 5810754830 นางสาวฐิติประภา    งามล้วน
79 5810754856 นางสาวณัฐฐิญา    ค้าไกล
80 5810754864 นางสาวณัฐณิชา    นันทิกุลวาณิช
81 5810754881 นายณัฐวรรธ    ธนวรนันท์
82 5810754899 นางสาวณัฐศมน    วีระมโนกุล
83 5810754902 นางสาวณีรนุช    พรหมศรี
84 5810754911 นายดรัณภพ    อัครเดชเดชาชัย
85 5810754929 นายต้นตระการ    ธานินพงศ์
86 5810754937 นายตุลพล    อรุมชูตี
87 5810754945 นางสาวทอฝัน    บูรณารมย์
88 5810754953 นายธนกิจ    วรรณเกษม
89 5810754961 นายธนพล    โรหิตรัตนะ
90 5810754970 นายธนพล    ลือชาสิทธิไกร
91 5810754988 นายธนวัชร์    วรรณฤดี
92 5810754996 นางสาวธนัชชา    สุริย์ฉาย
93 5810755003 นายธนิน    ชวุฒิโฒ
94 5810755020 นางสาวธัญพิชชา    วงศ์เอกอักษร
95 5810755038 นางสาวธัญสินี    วิมลใย
96 5810755054 นางสาวนภสร    จันทพิรักษ์
97 5810755062 นายนภสินธุ์    นาคอาทิตย์
98 5810755071 นางสาวนภัสวรรณ    แสงสว่าง
99 5810755089 นางสาวนันทิยา    สวยดูดี
100 5810755097 นางสาวน้ำพระทัย    พิบูลพานิช
101 5810755101 นางสาวนิจิตตา    วัฒนวินิจฉัย
102 5810755119 นายนิธิ    สังข์สุวรรณ
103 5810755127 นางสาวนิลาวัณย์    เอกนาม
104 5810755135 นายปฏิภาณ    นิ่มเสมอ
105 5810755160 นางสาวปิณฑิรา    ฐิตวิริยะ
106 5810755178 นายปุณพจน์    ฤกษ์สุทธิรัตน์
107 5810755186 นางสาวพรณัชชา    สุริยะพงษ์
108 5810755194 นางสาวพัชธิดา    เคมาชัย
109 5810755208 นายพัชรพล    จองสิทธิมหากุล
110 5810755216 นายพัชรพล    พุฒทอง
111 5810755224 นายพัสกร    สุวรรณเครือ
112 5810755241 นางสาวรัสรินทร์    เอื้ออภิสิทธิ์
113 5810755259 นางสาวลักษมณ    แท่งทองคำ
114 5810755267 นางสาวลัลนา    บุญผา
115 5810755305 นายวุฒิเศรษฐ์    ศรีเจริญสุข
116 5810755313 นางสาวศิรัชญา    ทองพูล
117 5810755321 นางสาวศุภนุช    โกฏิมนัสวนิชย์
118 5810755330 นางสาวสวรินทร์    คุณพุฒิไพศาล
119 5810755348 นางสาวสายธารทิพย์    แสงธูป
120 5810755364 นายสิรภพ    ไชยเชาวน์
121 5810755372 นางสาวสุชารีย์    ประเสริฐยั่งยืน
122 5810755381 นางสาวสุดารัตน์    เตระพันธ์
123 5810755399 นางสาวสุธิภา    จักร์กร
124 5810755402 นางสาวสุปรียา    วิชิต
125 5810755429 นางสาวไหมแพร    ทองคำ
126 5810755453 นางสาวพิชญ์พัศศา    จีนเพ็ชร
127 5810755461 นางสาวอารีรัตน์    สุนันติ์
128 5810755470 นางสาวอินทิรา    มณฑากลีบ