วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810750877 นางสาวจิรัชญา    มณีชวขจร
2 5810750885 นางสาวชุฏิพร    ปราบหงษ์
3 5810750893 นางสาวชุติกาญจน์    รุ่งเรืองด้วยบุญ
4 5810750907 นางสาวเฌองาม    ลิ้มประเสริฐ
5 5810750915 นายฐิตินันทน์    จันทรสุวรรณ
6 5810750923 นายณัชพล    สิทธินันทวิทย์
7 5810750931 นายณัฐดนัย    เพ็ญสถิตย์
8 5810750958 นางสาวดวงกมล    จุฬามณี
9 5810750966 นางสาวทิพวรรณ    พุ่มพึ่งพุฒ
10 5810750974 นางสาวธนกร    พวงผกา
11 5810750982 นายธนภัทร    สิงห์ทน
12 5810750991 นางสาวธนัญชนก    บำบัดทุกข์
13 5810751016 นางสาวธิตินันท์    สายประภากร
14 5810751024 นายนภัทร    เอี่ยมสุโร
15 5810751032 นางสาวนาถชญา    ศรีธีระวิโรจน์
16 5810751041 นายนิติธร    ตันติวงศ์
17 5810751059 นางสาวเบญจมาศ    กาญจนวุฒิศิษฎ์
18 5810751067 นางสาวปัณฑารีย์    รัตนไชย
19 5810751075 นางสาวปิยมน    รัตนตยารมณ์
20 5810751083 นางสาวเปมิกา    เรืองสอน
21 5810751091 นางสาวพรรษชล    อุทัยรัตน์
22 5810751105 นางสาวพัณณิตา    เลี่ยวไพโรจน์
23 5810751113 นายพิสุทธิ์    อัศวธนบดี
24 5810751121 นางสาวพุธิตา    เสือสกุล
25 5810751130 นายภัคพล    ทรัพย์เกษม
26 5810751148 นางสาวมทินา    โอวรินทร์รัตน์
27 5810751156 นางสาวมัทวัน    วงศ์กนกสิน
28 5810751164 นางสาวรติรส    เนตรผาบ
29 5810751172 นายรักษิต    ลอมตะกุล
30 5810751181 นายวรินทร    ชิวะสุจินต์
31 5810751199 นางสาวศุภมาส    ชุติเชาวน์กุล
32 5810751202 นางสาวสรัลพร    ทับทอง
33 5810751229 นายสิทธิกานต์    เกศไตรทิพย์
34 5810751237 นางสาวอธิชา    ดวงสีเสน
35 5810751253 นายอภิชา    บูก้ง
36 5810751261 นายอังศุชวาล    ศรีมณีชัย