วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810702180 นางสาวกชมน    เจาทวิภาค
2 5810702198 นางสาวกัญจนพร    ณรงค์
3 5810702201 นางสาวกัญญกร    กิตติวงศธร
4 5810702228 นางสาวกิตติยวดี    วิพลชัย
5 5810702236 นางสาวกิรณา    ธาราวุฒิ
6 5810702252 นายเกียรติศักดิ์    พูลเพิ่ม
7 5810702261 นางสาวขวัญแก้ว    มังธิสาร
8 5810702279 นางสาวเขมสรณ์    หอมจันทร์
9 5810702287 นางสาวจินดานุช    โชควัฒน์วิกุล
10 5810702295 นายจิรภัทร    กมลรุ่งวรากุล
11 5810702309 นายจุฑา    วงศ์ธนวิชญ์
12 5810702317 นางสาวจุฑารัตน์    ชนไพร
13 5810702325 นางสาวฉัฏฐรังษี    วิเศษจิตร์
14 5810702333 นายฉัฐวัฏ    รุ่งปุญญะจินดา
15 5810702341 นายฉันฑิต    ถิ่นพังงา
16 5810702350 นางสาวชนากานต์    เสถียรกุลวงศ์
17 5810702368 นางสาวชนิสรา    อินทรักษ์
18 5810702376 นางสาวชุติภา    ควบคุม
19 5810702384 นางสาวญาตาวี    สมัครคามัย
20 5810702392 นางสาวฐานิตา    นิธิญาณิน
21 5810702406 นางสาวฐิตาพร    นุ่มนาค
22 5810702414 นางสาวฑาริกา    ศิริยุวสมัย
23 5810702422 นายณฐกร    ติรนวัฒนานันท์
24 5810702431 นายณรงค์ศักดิ์    หาญกล้า
25 5810702449 นางสาวณวรรณชนก    ธรรมสาส์น
26 5810702457 นางสาวณัชชารีย์    จเริญศุภสุทธิรัฐ
27 5810702481 นายณัฐภัทร    ศิริพิชญ์ตระกูล
28 5810702490 นางสาวณัฐวดี    วงศ์อินทร์อยู่
29 5810702503 นายณัฐวุธ    มิ่งขวัญ
30 5810702511 นางสาวณัฐสิมา    ก่อเกียรติ
31 5810702520 นางสาวธนิดา    โสภณจิตต์
32 5810702538 นางสาวธนินี    วิไลเสถียร
33 5810702554 นางสาวธีร์วรัญญ์    ชื่นธีรพงศ์
34 5810702562 นายนภัทร    ภัทรมนัส
35 5810702571 นางสาวนภัสสร    ด้วงนุ้ย
36 5810702589 นางสาวนิลฎา    วุฒิกิจไพศาล
37 5810702597 นางสาวเนติมา    ภาคสังข์
38 5810702601 นางสาวบัณฑิตา    ภู่ระย้า
39 5810702619 นางสาวบุหรงวไล    อธิสุข
40 5810702627 นางสาวปภัสรา    แดงสวัสดิ์
41 5810702635 นายประเสริฐ    พลขันธ์
42 5810702643 นายปรีชา    ภูริทัตนนท์
43 5810702651 นางสาวปานทิพย์    กอสุวรรณ
44 5810702660 นางสาวเปรมสินี    ศิริโภคา
45 5810702678 นางสาวพชรกมล    ปรีชาเวชกุล
46 5810702686 นางสาวพรสวรรค์    ชีพณุรัตน์
47 5810702716 นางสาวพัชริดา    อิ่มเอิบ
48 5810702732 นางสาวพิชญ์สินี    สิทธิพงศ์
49 5810702741 นางสาวพิมพ์ปวิตรา    อุณหะรัตน์
50 5810702759 นางสาวฟ้าใส    สมาธิ
51 5810702767 นางสาวภัคนันท์    คงทน
52 5810702775 นายภานุพงษ์    ลพหงษ์
53 5810702791 นางสาวมนัญชยา    ล้อทองคำ
54 5810702805 นางสาวมาดีน่า    อาโป
55 5810702813 นายมาวิน    ม่วงมา
56 5810702821 นางสาวรสิกพัธร    สันติกุล
57 5810702848 นางสาวรัชดาภรณ์    สมัญญา
58 5810702856 นางสาวลลิตพรรณ    รัตนภักดีกุล
59 5810702864 นางสาวลานนา    รัตนภาค
60 5810702872 นายวรยศ    ฟูเฟื่องสมบัติ
61 5810702881 นางสาววริสา    พัฒนชัยโกศล
62 5810702899 นางสาววัชราภรณ์    ลือชัย
63 5810702902 นางสาววิลาวัลย์    ถำอุทก
64 5810702911 นางสาววิสสุตา    ฐิติศุภางค์
65 5810702929 นางสาววิสสุตา    เหมไพบูลย์
66 5810702937 นายวีรโชติ    ดิลกสุนทร
67 5810702945 นางสาวศรัณย์ชยา    เพียรเวช
68 5810702953 นางสาวศศิธร    ศรัณย์วิริยะพงศ์
69 5810702961 นายศุภกร    สว่างศรี
70 5810702970 นางสาวศุภนิดา    ดาวเรือง
71 5810702988 นางสาวสรนันท์    เพิ่มผล
72 5810702996 นางสาวสลิลทิพย์    สุกราสัย
73 5810703003 นางสาวสารวิน    จันทร์ทร
74 5810703011 นางสาวสิริญญา    จันทมาตย์
75 5810703020 นางสาวสุกัญญา    เจียมวชิระ
76 5810703038 นางสาวสุชญา    จำปาทิพย์
77 5810703046 นางสาวสุชารัศมิ์    บุณยาภรณ์
78 5810703054 นางสาวสุพิชชา    สุนาถวนิชย์กุล
79 5810703062 นางสาวสุพิชญา    ศรีอาจ
80 5810703071 นางสาวหม่อน    ณ ป้อมเพชร
81 5810703089 นายญาณวัฒน์    ปิ่นแก้ว
82 5810703101 นางสาวอภิสรา    ปาณัษเฐียร
83 5810703119 นางสาวอัจฉราวรรณ    คล้ำมณี
84 5810703127 นายอัศวิน    สัจจะเวทะ
85 5810750443 นางสาวกัญกร    สุขดาษ
86 5810750451 นางสาวเกศินี    สมแก้ว
87 5810750460 นายจิรัฏฐ์    ว่องพาณิชย์
88 5810750478 นางสาวชญานี    งิ้วทอง
89 5810750508 นายทีฆคณิต    วิชิตมงคลชัย
90 5810750524 นายณัฐพงศ์    บุญมั่นพิพัฒน์
91 5810750532 นางสาวธนพร    นิมะวัลย์
92 5810750541 นายธนพล    กิจแสงทอง
93 5810750583 นางสาวปพิชญา    เปี่ยมอยู่สุข
94 5810750613 นางสาวพนัสวัลภ์    น้อยจันทร์
95 5810750630 นายวรโชติ    ธนาโรจน์
96 5810750656 นางสาววิมพ์วิภา    ดงบังสถาน
97 5810750664 นางสาวศศิณัฐ    ชูชัย
98 5810750672 นายศุภิวัฒน์    เมืองเกษม
99 5810750681 นางสาวสิรินดา    วีระวัฒนะ
100 5810750699 นางสาวอทิตยา    เนคมานุรักษ์
101 5810753906 นางสาวกมลชนก    บูรณ์เจริญ
102 5810753914 นายกฤษณ์ชัย    คุณกิตติ
103 5810753922 นายกันตภณ    เทศัชบุตร
104 5810753931 นางสาวเขมจิรา    ทองสุขมาก
105 5810753949 นางสาวจรุวรรณ    หนูจันทร์แก้ว
106 5810753957 นายชญานนท์    มณีชื่น
107 5810753965 นายชญานิน    พลังนฤพุฒิ
108 5810753981 นางสาวชนาภา    ขาวพิมล
109 5810753990 นางสาวชโลธร    ใหม่วงค์
110 5810754007 นางสาวญาณิศา    จิรชีวพงศ์
111 5810754031 นางสาวณภัชนันท์    ทองสุข
112 5810754040 นางสาวณัชาพร    อ่วมเครือ
113 5810754058 นางสาวณัฐชยา    ธารากิจ
114 5810754066 นายณัฐพงษ์    กล้าหาญ
115 5810754074 นางสาวณัฐพัชร์    พงษ์ธนินท์ธร
116 5810754082 นางสาวณัฐภา    อุปวัฒน์
117 5810754091 นายทินกร    มูลผาลา
118 5810754104 นางสาวธมนต์    อาพันธ์พฤกษ์
119 5810754112 นางสาวธัญชนก    รัตนเชาว์
120 5810754121 นางสาวธัญญนันต์    เสริมสายประสิทธิ์
121 5810754139 นางสาวธิดาพร    ลอยพิมาย
122 5810754147 นางสาวนภัสสร    ตรงจิตนิมิต
123 5810754155 นางสาวนันท์นภัส    พงศ์ธนาพาณิช
124 5810754180 นางสาวนิรัชชา    สุขแก้ว
125 5810754198 นางสาวนีลุบล    ก๋งพยุง
126 5810754201 นายปฏิภาณ    กิตติไกวัล
127 5810754228 นางสาวปภาวี    คล้ายทิม
128 5810754244 นางสาวปัญทิตา    บุญมาก
129 5810754261 นางสาวปัทมพร    ช้างพันธ์
130 5810754279 นางสาวพัชญาพรรณ    โสพัฒน์
131 5810754287 นายไพรัช    สอนพงษ์
132 5810754295 นางสาวภัชรี    นาพุดซา
133 5810754309 นางสาวภัทราภรณ์    พานิชจาระนัย
134 5810754317 นายภาณุวิชญ์    จิวะอุดมทรัพย์
135 5810754325 นายภูมิรพี    นุชถาวร
136 5810754333 นางสาวภูริชญา    ชุมช่วย
137 5810754341 นางสาวมนสิชา    ชิตชิกูล
138 5810754350 นางสาวมัทวัน    พิพัฒน์วรากุล
139 5810754376 นางสาวไอลดา    ยังมีสุข
140 5810754392 นายรัชชานนท์    บวชสันเทียะ
141 5810754406 นางสาวรัญชิดา    หิรัญวิริยะ
142 5810754414 นางสาวลภัสรดา    จินดา
143 5810754431 นางสาววิภาวนี    ปานต๊ะระษี
144 5810754449 นางสาววิลาสินี    โชครุ่งเรือง
145 5810754457 นางสาววิสสุตา    เชวงภักดีเวทย์
146 5810754465 นายวีรยุทธ์    กิจเวชกุล
147 5810754473 นางสาวศจีพร    ตั้งเหล่าทรัพย์
148 5810754481 นางสาวศตนันท์    ส่งสุข
149 5810754503 นายศศินทร์    ทองลงยา
150 5810754511 นายศุภกฤต    มีสง่า
151 5810754520 นายศุภณัฐ    ธาตุนิยม
152 5810754538 นางสาวศุภนิดา    พากเพียร
153 5810754554 นายศุภากร    นิลน้อย
154 5810754562 นางสาวสิตานัน    คงกลิ่นสุคนธ์
155 5810754571 นางสาวสิตานันท์    ลัดดากูล
156 5810754589 นางสาวสิริวรรณ    มีเพียร
157 5810754597 นางสาวสุพีชา    สิงห์อิศรางค์
158 5810754601 นางสาวสุภัทรา    ร่มไทร
159 5810754627 นางสาวเสาวนีย์    ชอบมาก
160 5810754635 นางสาวอภิสรา    แย้มผกา
161 5810754643 นางสาวอาภารัตน์    เทียนจีน
162 5810754678 นายอิทธิผล    นุชสุวรรณ