วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810700012 นายธนกร    บุญประกอบ
2 5810700021 นายธนกฤต    กฤติกาพันธุ์
3 5810700039 นายนันทวัฑน์    ชัยพฤกษ์ไพรวัน
4 5810700047 นางสาวพัชราภา    ถนอมนิลุบล
5 5810700055 นายพีรวิชญ์    สุวรรณรัฐ
6 5810700063 นายภีมรุศ    ธาตุไพบูลย์
7 5810700080 นางสาวสุปรียา    มิตพะมา
8 5810700098 นางสาวหทัยชนก    พันธเสน
9 5810700101 นายกรธวัช    ยอดขันธ์
10 5810700144 นางสาวมนปริยา    เกิดกมล
11 5810700161 นางสาวกิตติยา    รุจิณรงค์
12 5810700179 นายทรรศิร    อนุกูลวงศ์
13 5810700187 นายนุกูล    เธียรวาริช
14 5810700195 นางสาวบุญวิภา    พรหมศร
15 5810700331 นางสาววัชราภรณ์    หวังพงษ์
16 5810700349 นางสาวกชพรรณ    วิถีธรรม
17 5810700357 นายกรอภิชิต    เหง้าพันธ์
18 5810700365 นางสาวกฤติภัฏ    เชียวเลี่ยน
19 5810700373 นายกฤษณะ    แก้วบุญไสย์
20 5810700381 นางสาวกฤษณา    แก้วสระแสน
21 5810700390 นางสาวกัญญาวีร์    ปัญญาเอก
22 5810700403 นางสาวกัณฐิกา    อ่อนแก้ว
23 5810700420 นายกันตพงศ์    สฤษดิสุข
24 5810700438 นายกิตติ    โชติพฤกษ์ชูกุล
25 5810700446 นายกิตติกรณ์    เรืองหร่าย
26 5810700462 นางสาวจินัสญา    กุลจิตติธารา
27 5810700471 นายจิรวัฒน์    หวังเทพอนุเคราะห์
28 5810700489 นางสาวจีรพัฒน์    กุลชลศิวัฒน์
29 5810700497 นางสาวจุฑามาศ    มูลนางเดียว
30 5810700501 นางสาวเจนจิรา    พิวขุนทด
31 5810700519 นางสาวเจนจิรา    วงษ์นุช
32 5810700527 นางสาวชนิกานต์    ทองสมบูรณ์
33 5810700535 นายชัยมงคล    นิธิกันทรากร
34 5810700551 นางสาวญานิกา    นิตย์สุภาพ
35 5810700578 นางสาวณัฏฐศศิ    ฐิติชัยธนาภัทร์
36 5810700594 นายณัฐดนัย    ทรัพยสโรช
37 5810700608 นางสาวณัฐนรี    โนนทะศรี
38 5810700616 นางสาวณัฐวรา    เข็มเพชรเจษฎา
39 5810700624 นายณัฐวุฒิ    งามบุญตา
40 5810700632 นายณัฐิวุฒิ    ศรีหวัง
41 5810700641 นายณัทชัย    หงษา
42 5810700659 นายทศวรรษ    อ้นชัยยะ
43 5810700667 นางสาวเทียนสว่าง    ห่อทอง
44 5810700675 นางสาวธนภร    สุเมธยุทธ์
45 5810700683 นายธนรักษ์    คชรัตน์
46 5810700691 นายธนันท์    ตัณฑ์เอกคุณ
47 5810700705 นางสาวธนาภรณ์    จันทร์อิ่ม
48 5810700713 นายธิติวุฒิ    เอื้อหิรัญกิตติ
49 5810700730 นางสาวนภัสสร    สร้อยฟ้า
50 5810700748 นางสาวนลินภัสร์    ประสพสุขมั่งดี
51 5810700756 นางสาวนารีรัตน์    น้ำเขียว
52 5810700781 นางสาวปริณดา    สุธีนพกุล
53 5810700799 นางสาวปวีณา    รัตนหัตถการ
54 5810700837 นางสาวพรชนก    โพธิ์จันทร์
55 5810700845 นางสาวพรพิชชา    จันทร์อ่วม
56 5810700853 นางสาวพรพิชชา    ชาคริยานุปกฤต
57 5810700888 นางสาวพิชามญชุ์    เตชะนิธิพงศ์
58 5810700900 นางสาวพิยดา    เพ็ชรมุณี
59 5810700918 นางสาวภพศม    จิวะเริงสวัสดิ์
60 5810700926 นางสาวภัคจิรา    ขจรเวหาศน์
61 5810700934 นายภัทร    สิริพานิชกูล
62 5810700942 นางสาวภัทราพร    ลำภา
63 5810700951 นายภาคิน    ดวงสาโรจน์
64 5810700969 นางสาวมนสิชา    ช่างการ
65 5810700977 นางสาวมัชฌิมา    เพชรทอง
66 5810700993 นางสาวเมธนันท์    วารีรักษ์
67 5810701019 นางสาวรวิวรรณ    ศรีสุนทร
68 5810701027 นางสาวรวีวรรณ    ธงชัยบริสุทธิ์
69 5810701043 นางสาววรมน    ศรีสุภรกรกุล
70 5810701051 นางสาววรรณชิดา    ด่านธนวานิช
71 5810701060 นายวรวิช    โคพระ
72 5810701078 นางสาววริศรา    เหตานุรักษ์
73 5810701094 นางสาววิสสุตา    ทรงสวัสดิ์
74 5810701116 นางสาวศิวพรรณ    วงศ์วิเศษ
75 5810701124 นายศุภชัย    พันทวีศักดิ์
76 5810701132 นายศุภณัฐ    สงวนศักดิ์
77 5810701141 นางสาวสมฤดี    กริชกำจร
78 5810701175 นางสาวสิริวรี    สิทธิสิรินันท์
79 5810701183 นางสาวสุธาริณี    บัวรอด
80 5810701191 นางสาวสุธินี    ฉ่ำประวิง
81 5810701221 นายอภิสิทธิ์    จันทร์ภักดี
82 5810701248 นางสาวอรวรรณ    รัตนบุตานนท์
83 5810701256 นางสาวอรอนงค์    มูลทองชุน
84 5810701264 นางสาวอัจฉริยา    ลอยชูศักดิ์
85 5810701272 นางสาวอัญมณี    มณีรัตน์
86 5810750010 นางสาวกวิสรา    พงษ์พิทักษ์
87 5810750028 นายกานต์    แจ้งชัดใจ
88 5810750036 นายกิตติพัฒน์    รอดสวัสดิ์
89 5810750044 นางสาวขวัญลักษณ์    ศุทธาวรเศรษฐ์
90 5810750079 นางสาวชนันพร    ชัยมัธยมผล
91 5810750087 นายชวิน    นพรัตนาวงศ์
92 5810750095 นายชานน    เรืองธนเวศม์
93 5810750117 นายฌานปกรณ์    ชูทรัพย์
94 5810750125 นางสาวณภัทร    อนันตสิริกุล
95 5810750133 นางสาวณัฐพร    ปริสุทธิ์สุนทร
96 5810750141 นายธนเสฏฐ์    ธวัชเจริญกิจกุล
97 5810750150 นางสาวนนทิยา    ตาปนานนท์
98 5810750168 นางสาวนัทราวดี    ทองโท
99 5810750176 นางสาวบุษราคัม    อารีสงเคราะห์กุล
100 5810750184 นางสาวปรมาภรณ์    รุจาคม
101 5810750192 นายพชร    ธรรมประมวล
102 5810750206 นางสาวพรทิพย์    แสงช่วง
103 5810750214 นางสาวพิชญา    อารีกุล
104 5810750222 นางสาวพิมลพรรณ    ทองมาก
105 5810750249 นางสาวเมลิตา    รังสิกุล
106 5810750257 นางสาววรรธนันท์    ชมโคกกรวด
107 5810750265 นางสาววาดวิไล    ลิ่มกุล
108 5810750273 นายศรัณย์ชัย    ชัยพัฒนาการ
109 5810750281 นายอติชาต    ประดิษฐเวคิน
110 5810750290 นายโอฬาร    ศรีกัณฑิมารักษ์
111 5810751288 นางสาวกนกกาญจน์    นวลอ่อน
112 5810751296 นางสาวกนกพร    ตันกิจเจริญ
113 5810751300 นางสาวกนกรัตน์    ปอโนนสูง
114 5810751326 นางสาวกนกวรรณ    แสงรีย์
115 5810751334 นางสาวกฤตยฉัตร    สารีบุตร
116 5810751342 นางสาวกฤษณา    เหมือนแกร
117 5810751351 นางสาวกฤษสุดา    อภิรักษ์ศานติกุล
118 5810751369 นางสาวกัลยรัตน์    บุญยทัศนีย์กุล
119 5810751377 นางสาวกาญจนา    จงเทพ
120 5810751385 นางสาวกาญจนาพร    ด่านพงษ์ประเสริฐ
121 5810751393 นางสาวกาญจนารัตน์    ออมทรัพย์
122 5810751415 นางสาวกำลังใจ    กาญจนเลขา
123 5810751423 นางสาวกุลวดี    สารีวงษ์
124 5810751440 นางสาวจิดาภา    บุญเรืองขาว
125 5810751466 นางสาวจิรพรรณ    วัฒนาวรรณะ
126 5810751474 นางสาวจิรวรรณ    สุวรรณสิชณน์
127 5810751482 นายจิรวุฒิ    จิยาเพชร
128 5810751512 นางสาวเจตสุภัค    บุญสนอง
129 5810751539 นางสาวชญานิศวร์    ศักดิ์สิริกุล
130 5810751547 นางสาวชญานี    สายน้ำเขียว
131 5810751555 นางสาวชณัฐศรณ์    แสงสุวรรณ์พร
132 5810751563 นางสาวชนม์นิภา    กุลตั้งวัฒนา
133 5810751571 นางสาวชนม์นิภา    พลไพรินทร์
134 5810751580 นางสาวชนิกานต์    กาญจน์กีรติศักดิ์
135 5810751598 นางสาวชนิกานต์    สังขาว
136 5810751601 นายชนินทร์    ล้อเลิศรัตนะ
137 5810751610 นางสาวชนินาถ    ว่องเจริญ
138 5810751628 นางสาวชลิดา    อมรานันทกิจ
139 5810751652 นายชัยสรณ์    อัศยาพร
140 5810751661 นางสาวชิษตา    โรจนอาภา
141 5810751679 นางสาวชุติกาญจน์    บ่ายเที่ยง
142 5810751687 นางสาวชุติมณฑน์    ศรีงาม
143 5810751717 นายฐิติพงศ์    อรัญเวศ
144 5810751725 นางสาวฐิติรัตน์    เทียนสว่าง
145 5810751733 นายณรงค์ฤทธิ์    จันทร์หอม
146 5810751741 นายณัชช์พงษ์    อภิบาลศรี
147 5810751768 นางสาวณัฏยา    หลีกชั่ว
148 5810751776 นายณัฐชนน    ชื่นทองคำ
149 5810751784 นางสาวณัฐชยา    นวลพุฒ
150 5810751792 นางสาวณัฐชยา    เปรมปรีดากุล
151 5810751806 นางสาวณัฐฐาพร    ฟักเล็ก
152 5810751814 นางสาวณัฐฐิญา    สกุลทอง
153 5810751822 นางสาวณัฐณิชา    พิริยศาสน์
154 5810751831 นายณัฐนนท์    พึ่งโต
155 5810751849 นางสาวณัฐนันท์    สุจิตนภิศธรรม
156 5810751857 นางสาวณัฐนันท์    เสริมส่งสกุลชัย
157 5810751873 นางสาวณิชมน    เขมาธร
158 5810751881 นางสาวดลยา    ตระการรัตนกุล
159 5810751890 นายไตรสิทธิ์    สิริเขมวัฒน์
160 5810751911 นายธนเทพ    แรงเขตวิทย์
161 5810751920 นางสาวธนพร    ตั้งเต็มเกียรติ
162 5810751946 นางสาวธนัญญา    วงษ์กรวด
163 5810751954 นายธนาธิป มาร์ติน    มาร์ตินพรรัตนกำจาย
164 5810751962 นางสาวธัชวดี    อาทรวัฒนกิจ
165 5810751971 นางสาวธัญชนก    มาลีรุ่งเรืองกิจ
166 5810751989 นางสาวธัญปัถย์    อภิวศินสุข
167 5810751997 นายธัญพิสิษฐ์    เฉลิมรัฐ
168 5810752004 นางสาวธัญวรัตม์    จรัสรุ่งโรจน์กุล
169 5810752012 นายธีระพัทธ์    วงษ์แก้วสุวรรณ
170 5810752021 นายนพวิทย์    เงินพิสุทธิ์ศิลป์
171 5810752039 นางสาวนภัสวรรณ    เกตุบรรลุ
172 5810752047 นายนโม    ปริสุทธิมาศ
173 5810752055 นายนวพล    หนูเหล็ง
174 5810752071 นายนัทธพงศ์    ลิ่วกิตติวรกุล
175 5810752080 นางสาวนัทธมน    บินอามัด
176 5810752098 นางสาวนันทวัน    เตียตระกูล
177 5810752101 นางสาวนิศารัตน์    จตุรนำชัย
178 5810752110 นายเนติพงษ์    ชุมนิกาย
179 5810752144 นางสาวเบญญาพร    อยู่สุข
180 5810752152 นางสาวปภัช    สุจิตรัตนันท์
181 5810752161 นางสาวประภาพร    บุญเลิศรพ
182 5810752179 นางสาวปริณดา    กระโจมแก้ว
183 5810752187 นายปรินทร    ดวงอุดม
184 5810752195 นายปวริศ    ปิยะจิตเมตตา
185 5810752209 นางสาวปวริศา    จตุพรรังสรรค์
186 5810752217 นายปวเรศ    ปิยะจิตเมตตา
187 5810752233 นายปัณณทัต    พยัคโฆ
188 5810752241 นางสาวปัทวีพร    รูปน้อย
189 5810752250 นายปุณณรัตน์    วิสุทธิไกรสีห์
190 5810752268 นางสาวปุณยวีร์    พิณศรี
191 5810752284 นายเปรมชัย    พิพัฒน์พงศา
192 5810752292 นางสาวพนิดา    สงวนต้นกัลยา
193 5810752306 นางสาวพรรณธีรา    พงษ์สวัสดิ์
194 5810752314 นางสาวพริมา    ผดุงสิทธิ์
195 5810752322 นายพริสร    โรจนวรหิรัญ
196 5810752331 นายพลากร    โรหิโตปการ
197 5810752349 นางสาวพัทธ์ธีรา    ภู่จำรูญ
198 5810752373 นายพิชญเสฎฐภัทร    สุริยอัครธนากิจ
199 5810752381 นางสาวพิชญา    ทรัพย์ศิริ
200 5810752390 นางสาวพิชญา    ศรีษะแย้ม
201 5810752403 นายพิพัฒน์    อุตมะแสงจันทร์
202 5810752411 นางสาวพิมพ์พิชญา    ยังอภัย
203 5810752420 นายพิสิษฐ    กาญจนพนาสณท์
204 5810752454 นายภวิศพงศ์    เทพไชย
205 5810752471 นางสาวภัทรนันท์    จัตุกูล
206 5810752489 นางสาวภัทรนันท์    สืบฤกษ์
207 5810752497 นางสาวภัทรา    เกิดสมนึก
208 5810752519 นายภาคภูมิ    พงษ์พิชิตกุล
209 5810752527 นางสาวภานิชา    มาเมือง
210 5810752535 นายภูธดล    สุขถาวร
211 5810752543 นางสาวภูริชญา    ฉัตราภรณ์วิเชียร
212 5810752551 นายภูริพัฒน์    เผ่าพหล
213 5810752560 นางสาวมนรดา    โกศลวิสุทธิ์
214 5810752578 นางสาวมลธิณี    บุญพนมชัย
215 5810752586 นายเมธาสิทธิ์    ประเสริฐสุขสกุล
216 5810752594 นายรณภพ    รัตนนาคินทร์
217 5810752616 นางสาวรัชนีกร    ผ่องใส
218 5810752624 นางสาวรัศมี    สืบมี
219 5810752632 นางสาวรุ่งรวิน    จงพิพัฒนศิริ
220 5810752641 นางสาวรุ่งรวี    ขมเล็ก
221 5810752659 นางสาววรพิชชา    แผ่เต็ม
222 5810752675 นางสาววรรธิดา    ตาทิน
223 5810752683 นางสาววริศรา    จีระวงศ์สุวรรณ
224 5810752705 นายวศิน    สุทธิสถิตย์
225 5810752713 นางสาววารุณี    สร้อยทอง
226 5810752730 นายวิชณุกรณ์    สุกรี
227 5810752748 นางสาววิรัญชนา    รัตนะธรรม
228 5810752772 นางสาวศรกนก    ม่วงสุข
229 5810752781 นางสาวศรัณยา    ศรีสุนทร
230 5810752799 นางสาวศรัณยา    อังสุนทรสฤษดิ์
231 5810752802 นายศรายุ    ตันติจริยางกูร
232 5810752811 นางสาวศลิษา    อองแก้ว
233 5810752829 นางสาวศศิฌา    ศานต์รักษ์
234 5810752837 นางสาวศศิธร    นฤสัจญาณ
235 5810752845 นายศิชล    แพน้อย
236 5810752853 นางสาวศิริภรณ์    กลั่นมั่น
237 5810752861 นางสาวศิรีธร    ปรีชาชาญ
238 5810752870 นางสาวศิวาพร    แสงทอง
239 5810752888 นายศุภณัฐ    เลิศจงพิทักษ์
240 5810752918 นางสาวศุภิสรา    สื่อมโนธรรม
241 5810752926 นางสาวสมฤทัย    นาคมูล
242 5810752934 นางสาวสรัลชนา    พินิจฤทธิกร
243 5810752942 นางสาวสรัลรัตน์    พานทอง
244 5810752969 นางสาวสวรส    ชินกุลกิจนิวัฒน์
245 5810752977 นางสาวสิตานัน    ศิริอนันต์ไพบูลย์
246 5810752985 นางสาวสิตานัน    สุทธิกฤติยาพร
247 5810752993 นางสาวสุชาดา    ทวีทรัพย์
248 5810753001 นางสาวสุณัฏฐา    เจริญวิบูลภัทร์
249 5810753019 นายสุทธจิต    วิบูลย์ธนสาร
250 5810753027 นางสาวสุทธิดา    ชิ้นแสงชัย
251 5810753035 นางสาวสุธีมนต์    วิสุทธาภรณ์
252 5810753051 นายเสฏฐวุฒิ    เหล่ากาญจนกร
253 5810753060 นางสาวอนงนาถ    รักหนู
254 5810753078 นางสาวอภิชญา    สินสุขเพิ่มพูน
255 5810753086 นายอภิมุข    แก่นพลูหยก
256 5810753094 นางสาวอภิสรา    อินธิบาล
257 5810753108 นางสาวอรญา    สาริบูรณ์
258 5810753116 นางสาวอลิสา    เอี่ยมพินพันธุ์
259 5810753124 นางสาวอัจจิมา    ศิริบุญส่ง
260 5810753132 นางสาวอาทิตยา    เชียรโชติ
261 5810753141 นายอานนท์    บุรีรัตน์
262 5810753159 นางสาวอารยา    เตชะเชี่ยวณรงค์
263 5810753167 นายอิงครัต    วัฒนะ
264 5810753183 นางสาวไอรดา    อติชน