วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : เศรษฐศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810700012 นายธนกร    บุญประกอบ
2 5810700021 นายธนกฤต    กฤติกาพันธุ์
3 5810700039 นายนันทวัฑน์    ชัยพฤกษ์ไพรวัน
4 5810700047 นางสาวพัชราภา    ถนอมนิลุบล
5 5810700055 นายพีรวิชญ์    สุวรรณรัฐ
6 5810700063 นายภีมรุศ    ธาตุไพบูลย์
7 5810700071 นางสาวภารุจา    กองประสาท
8 5810700080 นางสาวสุปรียา    มิตพะมา
9 5810700098 นางสาวหทัยชนก    พันธเสน
10 5810700101 นายกรธวัช    ยอดขันธ์
11 5810700144 นางสาวมนปริยา    เกิดกมล
12 5810700161 นางสาวกิตติยา    รุจิณรงค์
13 5810700179 นายทรรศิร    ลาสุขัง
14 5810700187 นายนุกูล    เธียรวาริช
15 5810700195 นางสาวบุญวิภา    พรหมศร
16 5810700331 นางสาววัชราภรณ์    หวังพงษ์
17 5810700349 นางสาวกชพรรณ    วิถีธรรม
18 5810700357 นายกรอภิชิต    เหง้าพันธ์
19 5810700365 นางสาวกฤติภัฏ    เชียวเลี่ยน
20 5810700373 นายกฤษณะ    แก้วบุญไสย์
21 5810700381 นางสาวกฤษณา    แก้วสระแสน
22 5810700390 นางสาวกัญญาวีร์    ปัญญาเอก
23 5810700403 นางสาวกัณฐิกา    อ่อนแก้ว
24 5810700420 นายกันตพงศ์    สฤษดิสุข
25 5810700438 นายกิตติ    โชติพฤกษ์ชูกุล
26 5810700446 นายกิตติกรณ์    เรืองหร่าย
27 5810700462 นางสาวจินัสญา    กุลจิตติธารา
28 5810700471 นายจิรวัฒน์    หวังเทพอนุเคราะห์
29 5810700489 นางสาวจีรพัฒน์    กุลชลศิวัฒน์
30 5810700497 นางสาวจุฑามาศ    มูลนางเดียว
31 5810700501 นางสาวเจนจิรา    พิวขุนทด
32 5810700519 นางสาวเจนจิรา    วงษ์นุช
33 5810700527 นางสาวชนิกานต์    ทองสมบูรณ์
34 5810700535 นายชัยมงคล    นิธิกันทรากร
35 5810700551 นางสาวญานิกา    นิตย์สุภาพ
36 5810700578 นางสาวณัฏฐศศิ    ฐิติชัยธนาภัทร์
37 5810700594 นายณัฐดนัย    ทรัพยสโรช
38 5810700608 นางสาวณัฐนรี    โนนทะศรี
39 5810700616 นางสาวณัฐวรา    เข็มเพชรเจษฎา
40 5810700624 นายณัฐวุฒิ    งามบุญตา
41 5810700632 นายณัฐิวุฒิ    ศรีหวัง
42 5810700641 นายณัทชัย    หงษา
43 5810700659 นายทศวรรษ    อ้นชัยยะ
44 5810700667 นางสาวเทียนสว่าง    ห่อทอง
45 5810700675 นางสาวธนภร    สุเมธยุทธ์
46 5810700683 นายธนรักษ์    คชรัตน์
47 5810700691 นายธนันท์    ตัณฑ์เอกคุณ
48 5810700705 นางสาวธนาภรณ์    จันทร์อิ่ม
49 5810700713 นายธิติวุฒิ    เอื้อหิรัญกิตติ
50 5810700730 นางสาวนภัสสร    สร้อยฟ้า
51 5810700748 นางสาวนลินภัสร์    ประสพสุขมั่งดี
52 5810700756 นางสาวนารีรัตน์    น้ำเขียว
53 5810700781 นางสาวปริณดา    สุธีนพกุล
54 5810700799 นางสาวปวีณา    รัตนหัตถการ
55 5810700837 นางสาวพรชนก    โพธิ์จันทร์
56 5810700845 นางสาวพรพิชชา    จันทร์อ่วม
57 5810700853 นางสาวพรพิชชา    ชาคริยานุปกฤต
58 5810700888 นางสาวพิชามญชุ์    เตชะนิธิพงศ์
59 5810700900 นางสาวพิยดา    เพ็ชรมุณี
60 5810700918 นางสาวภพศม    จิวะเริงสวัสดิ์
61 5810700926 นางสาวภัคจิรา    ขจรเวหาศน์
62 5810700934 นายภัทร    สิริพานิชกูล
63 5810700942 นางสาวภัทราพร    ลำภา
64 5810700951 นายภาคิน    ดวงสาโรจน์
65 5810700969 นางสาวมนสิชา    ช่างการ
66 5810700977 นางสาวมัชฌิมา    เพชรทอง
67 5810700993 นางสาวเมธนันท์    วารีรักษ์
68 5810701019 นางสาวรวิวรรณ    ศรีสุนทร
69 5810701027 นางสาวรวีวรรณ    ธงชัยบริสุทธิ์
70 5810701043 นางสาววรมน    ศรีสุภรกรกุล
71 5810701051 นางสาววรรณชิดา    ด่านธนวานิช
72 5810701060 นายวรวิช    โคพระ
73 5810701078 นางสาววริศรา    เหตานุรักษ์
74 5810701094 นางสาววิสสุตา    ทรงสวัสดิ์
75 5810701116 นางสาวศิวพรรณ    วงศ์วิเศษ
76 5810701124 นายศุภชัย    พันทวีศักดิ์
77 5810701132 นายศุภณัฐ    สงวนศักดิ์
78 5810701141 นางสาวสมฤดี    กริชกำจร
79 5810701175 นางสาวสิริวรี    สิทธิสิรินันท์
80 5810701183 นางสาวสุธาริณี    บัวรอด
81 5810701191 นางสาวสุธินี    ฉ่ำประวิง
82 5810701221 นายอภิสิทธิ์    จันทร์ภักดี
83 5810701248 นางสาวอรวรรณ    รัตนบุตานนท์
84 5810701256 นางสาวอรอนงค์    มูลทองชุน
85 5810701264 นางสาวอัจฉริยา    ลอยชูศักดิ์
86 5810701272 นางสาวอัญมณี    มณีรัตน์
87 5810750010 นางสาวกวิสรา    พงษ์พิทักษ์
88 5810750028 นายกานต์    แจ้งชัดใจ
89 5810750036 นายกิตติพัฒน์    รอดสวัสดิ์
90 5810750044 นางสาวขวัญลักษณ์    ศุทธาวรเศรษฐ์
91 5810750079 นางสาวชนันพร    ชัยมัธยมผล
92 5810750087 นายชวิน    นพรัตนาวงศ์
93 5810750095 นายชานน    เรืองธนเวศม์
94 5810750117 นายฌานปกรณ์    ชูทรัพย์
95 5810750125 นางสาวณภัทร    อนันตสิริกุล
96 5810750133 นางสาวณัฐพร    ปริสุทธิ์สุนทร
97 5810750141 นายธนเสฏฐ์    ธวัชเจริญกิจกุล
98 5810750150 นางสาวนนทิยา    ตาปนานนท์
99 5810750168 นางสาวนัทราวดี    ทองโท
100 5810750176 นางสาวบุษราคัม    อารีสงเคราะห์กุล
101 5810750184 นางสาวปรมาภรณ์    รุจาคม
102 5810750192 นายพชร    ธรรมประมวล
103 5810750206 นางสาวพรทิพย์    แสงช่วง
104 5810750214 นางสาวพิชญา    อารีกุล
105 5810750222 นางสาวพิมลพรรณ    ทองมาก
106 5810750249 นางสาวเมลิตา    รังสิกุล
107 5810750257 นางสาววรรธนันท์    ชมโคกกรวด
108 5810750265 นางสาววาดวิไล    ลิ่มกุล
109 5810750273 นายศรัณย์ชัย    ชัยพัฒนาการ
110 5810750281 นายอติชาต    ประดิษฐเวคิน
111 5810750290 นายโอฬาร    ศรีกัณฑิมารักษ์
112 5810751288 นางสาวกนกกาญจน์    นวลอ่อน
113 5810751296 นางสาวกนกพร    ตันกิจเจริญ
114 5810751300 นางสาวกนกรัตน์    ปอโนนสูง
115 5810751326 นางสาวกนกวรรณ    แสงรีย์
116 5810751334 นางสาวกฤตยฉัตร    สารีบุตร
117 5810751342 นางสาวกฤษณา    เหมือนแกร
118 5810751351 นางสาวกฤษสุดา    อภิรักษ์ศานติกุล
119 5810751369 นางสาวกัลยรัตน์    บุญยทัศนีย์กุล
120 5810751377 นางสาวกาญจนา    จงเทพ
121 5810751385 นางสาวกาญจนาพร    ด่านพงษ์ประเสริฐ
122 5810751393 นางสาวกาญจนารัตน์    ออมทรัพย์
123 5810751415 นางสาวกำลังใจ    กาญจนเลขา
124 5810751423 นางสาวกุลวดี    สารีวงษ์
125 5810751440 นางสาวจิดาภา    บุญเรืองขาว
126 5810751466 นางสาวจิรพรรณ    วัฒนาวรรณะ
127 5810751474 นางสาวจิรวรรณ    สุวรรณสิชณน์
128 5810751482 นายจิรวุฒิ    จิยาเพชร
129 5810751512 นางสาวเจตสุภัค    บุญสนอง
130 5810751539 นางสาวชญานิศวร์    ศักดิ์สิริกุล
131 5810751547 นางสาวชญานี    สายน้ำเขียว
132 5810751555 นางสาวชณัฐศรณ์    แสงสุวรรณ์พร
133 5810751563 นางสาวชนม์นิภา    กุลตั้งวัฒนา
134 5810751571 นางสาวชนม์นิภา    พลไพรินทร์
135 5810751580 นางสาวชนิกานต์    กาญจน์กีรติศักดิ์
136 5810751598 นางสาวชนิกานต์    สังขาว
137 5810751601 นายชนินทร์    ล้อเลิศรัตนะ
138 5810751610 นางสาวชนินาถ    ว่องเจริญ
139 5810751628 นางสาวชลิดา    อมรานันทกิจ
140 5810751652 นายชัยสรณ์    อัศยาพร
141 5810751661 นางสาวชิษตา    โรจนอาภา
142 5810751679 นางสาวชุติกาญจน์    บ่ายเที่ยง
143 5810751687 นางสาวชุติมณฑน์    ศรีงาม
144 5810751717 นายฐิติพงศ์    อรัญเวศ
145 5810751725 นางสาวฐิติรัตน์    เทียนสว่าง
146 5810751733 นายณรงค์ฤทธิ์    จันทร์หอม
147 5810751741 นายณัชช์พงษ์    อภิบาลศรี
148 5810751768 นางสาวณัฏยา    หลีกชั่ว
149 5810751776 นายณัฐชนน    ชื่นทองคำ
150 5810751784 นางสาวณัฐชยา    นวลพุฒ
151 5810751792 นางสาวณัฐชยา    เปรมปรีดากุล
152 5810751806 นางสาวณัฐฐาพร    ฟักเล็ก
153 5810751814 นางสาวณัฐฐิญา    สกุลทอง
154 5810751822 นางสาวณัฐณิชา    พิริยศาสน์
155 5810751831 นายณัฐนนท์    พึ่งโต
156 5810751849 นางสาวณัฐนันท์    สุจิตนภิศธรรม
157 5810751857 นางสาวณัฐนันท์    เสริมส่งสกุลชัย
158 5810751873 นางสาวณิชมน    เขมาธร
159 5810751881 นางสาวดลยา    ตระการรัตนกุล
160 5810751890 นายไตรสิทธิ์    สิริเขมวัฒน์
161 5810751911 นายธนเทพ    แรงเขตวิทย์
162 5810751920 นางสาวธนพร    ตั้งเต็มเกียรติ
163 5810751946 นางสาวธนัญญา    วงษ์กรวด
164 5810751954 นายธนาธิป มาร์ติน    มาร์ตินพรรัตนกำจาย
165 5810751962 นางสาวธัชวดี    อาทรวัฒนกิจ
166 5810751971 นางสาวธัญชนก    มาลีรุ่งเรืองกิจ
167 5810751989 นางสาวธัญปัถย์    อภิวศินสุข
168 5810751997 นายธัญพิสิษฐ์    เฉลิมรัฐ
169 5810752004 นางสาวธัญวรัตม์    จรัสรุ่งโรจน์กุล
170 5810752012 นายธีระพัทธ์    วงษ์แก้วสุวรรณ
171 5810752021 นายนพวิทย์    เงินพิสุทธิ์ศิลป์
172 5810752039 นางสาวนภัสวรรณ    เกตุบรรลุ
173 5810752047 นายนโม    ปริสุทธิมาศ
174 5810752055 นายนวพล    หนูเหล็ง
175 5810752071 นายนัทธพงศ์    ลิ่วกิตติวรกุล
176 5810752080 นางสาวนัทธมน    บินอามัด
177 5810752098 นางสาวนันทวัน    เตียตระกูล
178 5810752101 นางสาวนิศารัตน์    จตุรนำชัย
179 5810752110 นายเนติพงษ์    ชุมนิกาย
180 5810752144 นางสาวเบญญาพร    อยู่สุข
181 5810752152 นางสาวปภัช    สุจิตรัตนันท์
182 5810752161 นางสาวประภาพร    บุญเลิศรพ
183 5810752179 นางสาวปริณดา    กระโจมแก้ว
184 5810752187 นายปรินทร    ดวงอุดม
185 5810752195 นายปวริศ    ปิยะจิตเมตตา
186 5810752209 นางสาวปวริศา    จตุพรรังสรรค์
187 5810752217 นายปวเรศ    ปิยะจิตเมตตา
188 5810752233 นายปัณณทัต    พยัคโฆ
189 5810752241 นางสาวปัทวีพร    รูปน้อย
190 5810752250 นายปุณณรัตน์    วิสุทธิไกรสีห์
191 5810752268 นางสาวปุณยวีร์    พิณศรี
192 5810752284 นายเปรมชัย    พิพัฒน์พงศา
193 5810752292 นางสาวพนิดา    สงวนต้นกัลยา
194 5810752306 นางสาวพรรณธีรา    พงษ์สวัสดิ์
195 5810752314 นางสาวพริมา    ผดุงสิทธิ์
196 5810752322 นายพริสร    โรจนวรหิรัญ
197 5810752331 นายพลากร    โรหิโตปการ
198 5810752349 นางสาวพัทธ์ธีรา    ภู่จำรูญ
199 5810752373 นายพิชญเสฎฐภัทร    สุริยอัครธนากิจ
200 5810752381 นางสาวพิชญา    ทรัพย์ศิริ
201 5810752390 นางสาวพิชญา    ศรีษะแย้ม
202 5810752403 นายพิพัฒน์    อุตมะแสงจันทร์
203 5810752411 นางสาวพิมพ์พิชญา    ยังอภัย
204 5810752420 นายพิสิษฐ    กาญจนพนาสณท์
205 5810752454 นายภวิศพงศ์    เทพไชย
206 5810752471 นางสาวภัทรนันท์    จัตุกูล
207 5810752489 นางสาวภัทรนันท์    สืบฤกษ์
208 5810752497 นางสาวภัทรา    เกิดสมนึก
209 5810752519 นายภาคภูมิ    พงษ์พิชิตกุล
210 5810752527 นางสาวภานิชา    มาเมือง
211 5810752535 นายภูธดล    สุขถาวร
212 5810752543 นางสาวภูริชญา    ฉัตราภรณ์วิเชียร
213 5810752551 นายภูริพัฒน์    เผ่าพหล
214 5810752560 นางสาวมนรดา    โกศลวิสุทธิ์
215 5810752578 นางสาวมลธิณี    บุญพนมชัย
216 5810752586 นายเมธาสิทธิ์    ประเสริฐสุขสกุล
217 5810752594 นายรณภพ    รัตนนาคินทร์
218 5810752616 นางสาวรัชนีกร    ผ่องใส
219 5810752624 นางสาวรัศมี    สืบมี
220 5810752632 นางสาวรุ่งรวิน    จงพิพัฒนศิริ
221 5810752641 นางสาวรุ่งรวี    ขมเล็ก
222 5810752659 นางสาววรพิชชา    แผ่เต็ม
223 5810752675 นางสาววรรธิดา    ตาทิน
224 5810752683 นางสาววริศรา    จีระวงศ์สุวรรณ
225 5810752705 นายวศิน    สุทธิสถิตย์
226 5810752713 นางสาววารุณี    สร้อยทอง
227 5810752730 นายวิชณุกรณ์    สุกรี
228 5810752748 นางสาววิรัญชนา    รัตนะธรรม
229 5810752772 นางสาวศรกนก    ม่วงสุข
230 5810752781 นางสาวศรัณยา    ศรีสุนทร
231 5810752799 นางสาวศรัณยา    อังสุนทรสฤษดิ์
232 5810752802 นายศรายุ    ตันติจริยางกูร
233 5810752811 นางสาวศลิษา    อองแก้ว
234 5810752829 นางสาวศศิฌา    ศานต์รักษ์
235 5810752837 นางสาวศศิธร    นฤสัจญาณ
236 5810752845 นายศิชล    แพน้อย
237 5810752853 นางสาวศิริภรณ์    กลั่นมั่น
238 5810752861 นางสาวศิรีธร    ปรีชาชาญ
239 5810752870 นางสาวศิวาพร    แสงทอง
240 5810752888 นายศุภณัฐ    เลิศจงพิทักษ์
241 5810752918 นางสาวศุภิสรา    สื่อมโนธรรม
242 5810752926 นางสาวสมฤทัย    นาคมูล
243 5810752934 นางสาวสรัลชนา    พินิจฤทธิกร
244 5810752942 นางสาวสรัลรัตน์    พานทอง
245 5810752969 นางสาวสวรส    ชินกุลกิจนิวัฒน์
246 5810752977 นางสาวสิตานัน    ศิริอนันต์ไพบูลย์
247 5810752985 นางสาวสิตานัน    สุทธิกฤติยาพร
248 5810752993 นางสาวสุชาดา    ทวีทรัพย์
249 5810753001 นางสาวสุณัฏฐา    เจริญวิบูลภัทร์
250 5810753019 นายสุทธจิต    วิบูลย์ธนสาร
251 5810753027 นางสาวสุทธิดา    ชิ้นแสงชัย
252 5810753035 นางสาวสุธีมนต์    วิสุทธาภรณ์
253 5810753051 นายเสฏฐวุฒิ    เหล่ากาญจนกร
254 5810753060 นางสาวอนงนาถ    รักหนู
255 5810753078 นางสาวอภิชญา    สินสุขเพิ่มพูน
256 5810753086 นายอภิมุข    แก่นพลูหยก
257 5810753094 นางสาวอภิสรา    อินธิบาล
258 5810753108 นางสาวอรญา    สาริบูรณ์
259 5810753116 นางสาวอลิสา    เอี่ยมพินพันธุ์
260 5810753124 นางสาวอัจจิมา    ศิริบุญส่ง
261 5810753132 นางสาวอาทิตยา    เชียรโชติ
262 5810753141 นายอานนท์    บุรีรัตน์
263 5810753159 นางสาวอารยา    เตชะเชี่ยวณรงค์
264 5810753167 นายอิงครัต    วัฒนะ
265 5810753183 นางสาวไอรดา    อติชน