วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5710602132 นางสาวกชมน    เมืองแก้ว
2 5710602159 นางสาวกฤชญาฎา    รัตนบุรี
3 5710602167 นางสาวกุลจิรา    สุขะตะวิจิตร
4 5710602183 นางสาวฐิตินาฏ    สิริวัฒนพงษ์
5 5710602191 นางสาวนภัสนันท์    วิชัยโน
6 5710602213 นายนราธิป    เตชะวันสกุล
7 5710602230 นายปกป้อง    ราชประสิทธิ์
8 5710602248 นางสาวพชรมน    พุ่มจันทร์
9 5710602256 นางสาวพรธีรา    อภิพุทธิกุล
10 5710602272 นางสาวพัชริยานันท์    อุทัยเฉลิม
11 5710602281 นางสาวพิมพ์กาญจน์    จันทร์อัมพร
12 5710602299 นายภาณุพงศ์    ขยันการนาวี
13 5710602302 นายภาณุมาศ    หุ่นสุวรรณ
14 5710602311 นางสาวรัตนากร    พรมเดช
15 5710602329 นายวงษ์สวรรค์    วงษ์วิทย์
16 5710602337 นางสาววรพรรณ    กิจธำรงวรกุล
17 5710602345 นายศรายุธ    แซ่ตั้ง
18 5710602353 นางสาวสิริขวัญ    อุ่นวิเศษ
19 5710602361 นางสาวเสาวลักษณ์    บัวสาย
20 5710602370 นางสาวอภาพร    มณีน้อย
21 5710602388 นางสาวอักษราภัค    สิทธิพรรัตนมณี
22 5710602396 นางสาวอัญญรัตน์    ม่วงประเสริฐ