วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การสอนวิทยาศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5710600270 นางสาวรัชพร    ว่องไว
2 5710601918 นายนภัทร    สุวรรณกูล
3 5710601926 นางสาวฐิรารัตน์    เกษสระ
4 5710601934 นายณภัทร    ฮวยแหยม
5 5710601942 นางสาวณัฐธยาน์    อรุณโณ
6 5710601951 นายตะวัน    บุญนาถ
7 5710601969 นางสาวธนภรณ์    จีรวุฒิ
8 5710601977 นางสาวธารารัตน์    วิเชียรศรี
9 5710601993 นางสาวผุสดี    วงษ์สมศรี
10 5710602001 นางสาวพรรณพิไล    พิทักษ์เผ่า
11 5710602027 นางสาวภัทราพร    สินธุนาวา
12 5710602035 นางสาวเมธาวี    บุญเกิน
13 5710602043 นางสาวรมย์ธีรา    ผลทวี
14 5710602051 นางสาววรางคณา    นุ่มประเสริฐ
15 5710602060 นางสาวศิรินาฎ    แขกกาฬ
16 5710602078 นายสมภพ    สุขใจธรรม
17 5710602086 นางสาวสุดารัตน์    ฉลองบุญ
18 5710602094 นางสาวสุทารินี    ชื่นชม
19 5710602108 นางสาวสุธิรา    พรหมคุณ
20 5710602116 นางสาวสุภรัตน์    แก่เมือง