วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การสอนคณิตศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5710601675 นางสาวกชกร    สุมะโน
2 5710601683 นางสาวกรณิศ    วิบูลยานนท์
3 5710601691 นายกัมพล    พินิจ
4 5710601705 นายคณาธิป    นรสิงห์
5 5710601713 นางสาวเจตสุภา    ชัยธานี
6 5710601721 นางสาวณัฐนรี    นารีผล
7 5710601730 นางสาวดรัลรัตน์    ประสมทรัพย์
8 5710601764 นายธีรพงศ์    แก้วฉาย
9 5710601772 นางสาวนวพร    เครือแส
10 5710601781 นางสาวนาถนรี    บำรุงวงษ์
11 5710601799 นางสาวปุญญิศา    เหล่าธีรกาญจนา
12 5710601802 นางสาวพรนภา    อ้นวิมล
13 5710601811 นางสาวมนัสชนก    มากมูล
14 5710601829 นายวันเลิศ    ธรรมวงค์
15 5710601837 นายสมชาย    โพธิจาทุม
16 5710601845 นางสาวสาริศา    ปิ่นทอง
17 5710601853 นางสาวสิริทิพย์    ศรีขัดเค้า
18 5710601870 นางสาวสุภาวดี    น้อยใส
19 5710601896 นางสาวสุรีรัตน์    สงวนหงษ์
20 5710601900 นางสาวอมรรัตน์    โพธิ์อ่อง