วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : คหกรรมศาสตรศึกษา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5710600253 นางสาวพนิตกานต์    พรมมี
2 5710600261 นางสาวสวรส    ศรีสวัสดิ์
3 5710601471 นางสาวกุลนาถ    เชวงวิสุทธิ์
4 5710601489 นายจิรัฏฐ์    นัทธี
5 5710601497 นางสาวชนัญชิดา    สวนแก้วมณี
6 5710601519 นางสาวชิดชนก    ปานทองคำ
7 5710601527 นางสาวฒาลินณี    ศรีเจริญ
8 5710601535 นางสาวธรธัญ    เรืองชัยยง
9 5710601543 นางสาวเนตรชนก    ขำยิ่งเกิด
10 5710601560 นางสาวประภาพร    ม่วงเจริญสุข
11 5710601578 นายปารินทร์    กุตัน
12 5710601586 นางสาวพรนิดา    น้ำทิพย์
13 5710601594 นางสาวพัณณิตา    พรมตื้อ
14 5710601608 นางสาวพิชชาภา    เกาะเต้น
15 5710601624 นางสาวศิวรักษ์    ลีหล้าน้อย
16 5710601641 นางสาวสิดาพร    โรจน์ไพศาลสกุล
17 5710601659 นางสาวอคิราภ์    เลิศภิยโยวงศ์