วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : สุขศึกษา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5710600326 นางสาวกชพรรณ    โปร่งจิตร
2 5710600334 นางสาวกชวรรณ    โปร่งจิตร
3 5710600547 นางสาวปนัดดา    กรุมรัมย์
4 5710600555 นางสาวสุปรียา    เชื้อน่วม
5 5710600563 นางสาวอนงค์นาฏ    พิเรศรัมย์
6 5710601047 นางสาวณัฐพร    คณาธิติกุล
7 5710601250 นางสาวจริญา    น้อยประชา
8 5710601268 นายจินตวัฒน์    ปัญญาแวว
9 5710601284 นางสาวธนพร    พิมสาร
10 5710601292 นางสาวปฏิญญา    ประจันบาน
11 5710601306 นางสาวปริชาติ    ก้านบัวไชย
12 5710601322 นายเป็นหนึ่ง    อ่ำกำเนิด
13 5710601331 นายพัสกร    จันทศร
14 5710601349 นางสาวพิมพ์พลอย    สุขบำรุง
15 5710601357 นายพีระพล    ชูศรีโฉม
16 5710601365 นายภพนิพิฐพัทธ์    จันดีทอง
17 5710601381 นางสาวศิริลักษณ์    ไทยพงษ์
18 5710601390 นายศุภกร    ดอนทิพย์ธรรม
19 5710601403 นายศุภโชค    ชาตตนนท์
20 5710601411 นายสิทธา    ปลื้มประสงค์
21 5710601420 นางสาวสุดาวรรณ    ปราบปัญจะ
22 5710601454 นางสาวอรอนงค์    วิบูลสินธ์
23 5710602264 นางสาวพรปวีณ์    เลาสุวรรณาหยก