วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : พลศึกษา
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5710600016 นายกฤตภาส    พลอำไพ
2 5710600024 นายกฤษฏิ์    ทับทิม
3 5710600032 นางสาวกาญจนา    ธงวาด
4 5710600041 นายฉัตรชัย    คำสุวรรณ
5 5710600059 นายชยุตม์    ผาแสง
6 5710600067 นายฐิติพันธ์    แก้วสิงห์
7 5710600075 นายฐิติภัทร์    เติมเกาะ
8 5710600083 นายณัฐภัทร    แสงสาคร
9 5710600091 นายธนกร    ส่งแสงธรรมชัย
10 5710600105 นายธนกฤต    อัมพรภาค
11 5710600113 นายปรีชาพล    เอนอ่อน
12 5710600121 นายพงศธร    มณีบริรักษ์
13 5710600130 นายภาณุพันธุ์    เหมาะสมาน
14 5710600148 นายภาวัต    เสริมศรี
15 5710600156 นายภีระพงศ์    ศรีพันธ์สถิต
16 5710600164 นายรัตนัย    ไชยมุติ
17 5710600172 นายวงศธร    เพียรประสบสุข
18 5710600181 นางสาววรางคณา    พิณสามสาย
19 5710600199 นายวีรภัทร    สุเดช
20 5710600202 นายศิริวัฒน์    หลักแหลม
21 5710600211 นายศุภฤกษ์    พู่ตระกูล
22 5710600229 นางสาวสุวัจนี    เทพธัญญ์
23 5710600237 นายเสนีย์    ศรีวิชัย
24 5710600245 นางสาวเสาวลักษณ์    บุญสุนีย์
25 5710600288 นายพงศ์พล    พุกบัว
26 5710600296 นายวทัญญู    ธัญญเจริญ
27 5710600318 นางสาวมนธิชา    รสภา
28 5710600342 นายกานต์ดนัย    ถาวรศักดิ์
29 5710600351 นายจตุรงค์    บัวทวน
30 5710600369 นายจีราวุธ    กุลชาติ
31 5710600385 นายชัชสุพัฒน์    วงษ์ไวเนตร
32 5710600393 นายณัฎ    รุ่งสิทธิมงคล
33 5710600415 นางสาวดวงกมล    หงวนสง่า
34 5710600431 นายธนากร    โพธิ์เวียงคำ
35 5710600466 นางสาวมณีรัตน์    ต่างศรี
36 5710600474 นางสาวรัชนีพร    เงินบำรุง
37 5710600482 นางสาวลัดดามาส    พรมหลวงศรี
38 5710600491 นายเลิศมงคล    ปิ่นแก้ว
39 5710600504 นางสาววนิดา    คำทุม
40 5710600521 นายอดิพงษ์    แซ่อึ๋ง
41 5710600539 นายอรรคพล    เกตุขุนทด
42 5710600571 นายเกียรติศักดิ์    พลเดช
43 5710600598 นายพลาย    กะภูทิน
44 5710600610 นางสาวขนิษฐา    มัชฉิม
45 5710600628 นายจักรกฤษณ์    ศาลาแดง
46 5710600636 นายจักรพันธ์    สำเภาลอย
47 5710600644 นายจิรวัฒน์    สงวนญาติ
48 5710600652 นางสาวจิราวรรณ    เจริญผล
49 5710600679 นายชโลทร    นุ้ยศิริ
50 5710600687 นายณัฐพงศ์    พึ่งสวัสดิ์
51 5710600695 นายณัฐพงษ์    นาคินทร์
52 5710600709 นายณัฐพล    กล่อมจิตร
53 5710600717 นางสาวดวงรัตน์    วงศ์คุ้มพงษ์
54 5710600725 นางสาวดาเรศร์    ศรีรุ่งเรือง
55 5710600733 นายทศพล    ถาวรวงษ์
56 5710600750 นายทิตย์ภวัตร์    มุ่งแฝงกลาง
57 5710600768 นายธนภัทร    ศิริวรรณ
58 5710600792 นายธารันต์    ชัยสวัสดิ์
59 5710600806 นายนพคุณ    บุญชัยเดช
60 5710600814 นายประกฤษฎิ์    จองศิริกุล
61 5710600822 นางสาวปาลิตา    โปเซี้ยว
62 5710600831 นายปิยพัทธ์    รักษาทรัพย์
63 5710600849 นายพงศ์พัทธ์    อัจฉราโยธิน
64 5710600873 นายเฟื่องนคร    เอกม่วง
65 5710600881 นางสาวภีรพรรณ    ผ่านแสนเสาร์
66 5710600890 นายภูรินทร์    บุญวัตร์
67 5710600903 นางสาวยมลพร    อรุณรัตน์
68 5710600911 นายรัฐพล    ตันตินิจกุล
69 5710600962 นางสาวศกุนตลา    พลบม่วง
70 5710600989 นายศุภฤกษ์    ดำมณี
71 5710600997 นายองอาจ    คุ้มประเสริฐ
72 5710601004 นายอธิษฐ์    โนจ๊ะ
73 5710601012 นางสาวอัญชีรา    ศิริมหา
74 5710601021 นายอัฎฐพร    ชูประดิษฐ์
75 5710601039 นายเอกสิทธิ์    เจริญสุข
76 5710601055 นายธนพล    มณีโชติ
77 5710601080 นางสาวกมลชนก    ปัญญา
78 5710601098 นายกฤษณะ    ยืนยาว
79 5710601101 นายจเรวุฒิ    พุ่มพวง
80 5710601110 นายชานน    ทับบำรุง
81 5710601128 นายชูสิทธิ์    เพ็ญภักดี
82 5710601136 นายณัฐภัทร์    แก้วแสงโชติ
83 5710601144 นายทศพร    น้ำฟ้า
84 5710601152 นายธนโชติ    สิริทิวากร
85 5710601161 นายธุวานนท์    ทองเล็ก
86 5710601187 นายวฤทธิ์    ตันกูล
87 5710601217 นายศิวาพัชฐ์    สุกรมคีรี
88 5710601225 นางสาวสิวารัตน์    โอดทวี
89 5710601233 นางสาวสุขุมาภรณ์    ฟองงาม
90 5710601241 นางสาวอภิชญา    วิศพันธุ์
91 5710602418 นายพงศกร    หมาดโตะโส๊ะ
92 5710602426 นายอดีนัน    สาเมาะ
93 5710639931 นายภูวพงษ์    มยุรา
94 5710639966 นางสาวพีรญา    กิรติเกิดกฤติกุล
95 5710639974 นางสาวอรพรรณ    น้ำจันทร์
96 5710639982 นางสาวสโรชา    สะมะแอ
97 5710639991 นางสาวนิศากร    สิมประเสริฐ