วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810552463 นายนิรัติศัย    หาญปิยนันท์
2 5810552471 นางสาวปวิตรา    สอวิเศษ
3 5810552480 นายภานุพงศ์    เวทางคบวร
4 5810552820 นางสาวพิชญา    แซ่ตัน
5 5810554610 นายปัณณ์พัฒน์    วิศวเวชเมธี
6 5810554628 นางสาวแพรวพลอย    สิงหนาท
7 5810554636 นางสาวภูษณิศา    ไพบูลย์สิน
8 5810554652 นายอับบาส    น้อมศาสน์