วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810552421 นายจีรวัฒน์    สุทธิไชยากุล
2 5810552439 นางสาวนิศานาถ    ตีระจินดา
3 5810552447 นางสาวศศกร    ตรีฤทธิวิไล
4 5810552765 นายวิชชากร    กฤชแสงโชติ
5 5810552773 นายศิวัตม์    เจริญสุข
6 5810552781 นายสรวิศ    ศรีศุจิกุล
7 5810552790 นายเสฎฐวุฒิ    บุบผากลิ่น
8 5810554458 นางสาวณุดี    จรูญภาสุรกุล
9 5810554466 นางสาวธัญยธรณ์    วิเศษศักดิ์ดี
10 5810554504 นายพล    พุทธพงษ์ศิริพร
11 5810554512 นางสาวพัทธมน    นาวงษ์
12 5810554521 นางสาวภิญญารัตน์    รุจิโรจน์อำไพ
13 5810554539 นายรัชพล    มังกรศักดิ์สิทธิ์
14 5810554547 นางสาววรดา    ต้นสอน
15 5810554555 นายศรัณย์    ศิริวิบูลย์
16 5810554563 นางสาวศิริเพ็ญ    เฉลิมชัยวินิจกุล
17 5810554571 นางสาวสุพิชชา    ไตรรัตนภิรมย์
18 5810554598 นายหฤษฎ์    มหาโชคเลิศวัฒนา