วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810550011 นายไกมิณ    เงากระจ่าง
2 5810552366 นายกษิดิศ    คีรีวรรณ์
3 5810552374 นายทีปกร    โตสวัสดิ์
4 5810552404 นายภานุพงศ์    พันธ์วงศ์
5 5810552412 นายวิทวัส    วิเศษกาศ
6 5810552692 นายธารณ์    ศิลาลาย
7 5810552706 นายภัทรภณ    บุญยะฤทธิ์
8 5810552714 นางสาวมณชล    คล้ายยา
9 5810552722 นายวรายุส    มุกนำพร
10 5810552731 นายศุภชัย    ยงทัศนีย์
11 5810554300 นายกิตตินนท์    สวรรยาวัฒน์
12 5810554318 นายจิรวัชร์    จันทร์เขียว
13 5810554326 นางสาวชณิศรา    ชมชื่น
14 5810554334 นางสาวชยาภรณ์    ธรรมนิพิท
15 5810554342 นายชัยธัช    อุทินทุ
16 5810554351 นายณภัทร    พันธ์ประสิทธิกิจ
17 5810554369 นายณภัทร    อัตโตหิ
18 5810554377 นายบุญธรรม    วิศวะเจริญกิจ
19 5810554385 นายพชรดนัย    รอดสม
20 5810554393 นายพัศวีร์    สนใจ
21 5810554407 นางสาววรรษิดา    ภาวศุทธินนท์
22 5810554415 นายวรา    ว่องวรานนท์
23 5810554423 นายวัทธิกร    นะตาปา
24 5810554431 นายหฤษฎ์    วรนารถ