วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810545041 นายจิรัฎฐ์    วงศ์วาฤทธิ์
2 5810545050 นายชนะภูมิ    สุภากรณ์
3 5810545068 นางสาวญาณิศา    พักสาหาร
4 5810545076 นางสาวณิชกานต์    ศิลปสมบูรณ์
5 5810545092 นายนันทวัฒน์    สิงห์ชัย
6 5810545106 นายปริวัตร    เปลี่ยนภู่
7 5810545114 นายพลช    วสุธาร
8 5810545122 นายพิชชากร    สุขหอม
9 5810545149 นายภูมิพงศ์    เตชะฟอง
10 5810545157 นายภูวิศ    กิจศรีอุไร
11 5810545165 นายร่มบุญ    สกุลกรุณาอารีย์
12 5810545173 นายวทัญญู    กนกอุรุโรจน์
13 5810545181 นายวิชญะ    กิตะพาณิชย์
14 5810545190 นางสาวศรัญญา    วิชาไชย
15 5810545211 นายสุรัฐพล    อาภากุลอนุ
16 5810545220 นายอิงควัชร์    วริษฐ์พิชาพร
17 5810545513 นายกานต์    ไกรษร
18 5810545521 นางสาวปริณดา    จงสมจิตร
19 5810545530 นางสาวปุญญิศา    ปัญจธนศักดิ์
20 5810545548 นางสาวภัคนันท์    ชูวงศ์สกุล
21 5810545564 นายสิรภพ    ปิ่นกระจาย
22 5810545572 นายสิริดล    จังคศิริ
23 5810545581 นายหฤษฏ์    ศิริเทพ
24 5810545599 นายอภิสิทธิ์    ธนจิราวัฒน์
25 5810545602 นางสาวอรญา    ณ หนองคาย
26 5810546081 นายปวรุตม์    สุตะวงค์