วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : การจัดการเทคโนโลยีการบิน
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810550029 นางสาวกชกร    แก้วมณี
2 5810550037 นายกัญจน์    เสือสกุล
3 5810550053 นายจิรวุฒิ    เบญญากุล
4 5810550070 นางสาวณัฐนันท์    จตุวงษ์
5 5810550088 นายไตรรงค์    ทศธำรมย์
6 5810550096 นางสาวธันยชนก    เนื้ออ่อน
7 5810550100 นายนนท์ทัต    กปิตถัย
8 5810550118 นายนิธิวัฒน์    วิจิตรจันทร์
9 5810550126 นายนิพิฐพนธ์    โกมลนิมิ
10 5810550134 นางสาวประวีร์    หลักดี
11 5810550142 นางสาวปรียานุช    จันทร์สว่าง
12 5810550151 นางสาวพิราภรณ์    ผ่อนผัน
13 5810550169 นายภานุพงศ์    ดิษฐวิศาล
14 5810550177 นายภูมิพัฒน์    ภิบาลญาติ
15 5810550185 นางสาวรรรเรือง    เจริญจิตต์
16 5810550193 นางสาววนัชพร    โชติกวัฒนา
17 5810550207 นายวรวัจน์    ฮันเย็ก
18 5810550215 นายวสันต์    เย็นทรวง
19 5810550223 นางสาวสโรชา    พึ่งทรัพย์
20 5810550231 นายสหภพ    ตั้งวิโรจน์ธรรม
21 5810550240 นางสาวอินธุอร    จันทร์สงฆ์
22 5810550258 นายโอฬาร    สินสุขศรีวิไล