วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810500170 นายจีรศักดิ์    สีสูงเนิน
2 5810503276 นายณัฏฐพงศ์    สมพงค์
3 5810503284 นายณัฐพล    โล่วณิชเกียรติกุล
4 5810503292 นายธีรญาณ    ศักดิ์ชัยสมบูรณ์
5 5810503306 นายปวริศ    ประดงจงเนตร
6 5810503314 นายพงศ์ภัค    ชีรนรวนิชย์
7 5810503322 นายพรพิพัฒน์    ร่มโพธิ์ทอง
8 5810503331 นายพิพัฒน์    รถทอง
9 5810503357 นางสาวภีรดา    อังคุณชัย
10 5810503365 นายราชิต    โลจนะวงศกร
11 5810503381 นางสาววัชราภรณ์    สร้อยจำปา
12 5810503390 นายแวอิดรีส    แวหามะ
13 5810503403 นางสาวฮานีซ๊ะ    มูซอ
14 5810505457 นายกฤศจุฑา    แตงอ่อน
15 5810505465 นายกฤษฎ์    ตันประดิษฐ์
16 5810505473 นายกิตติพศ    ชมพูชาติ
17 5810505481 นายกิตติพันธ์    ศิรโรจนานนท์
18 5810505503 นายจอมพล    สันติโรจน์ประไพ
19 5810505511 นายชัชเกียรติ์    สิงหฬ
20 5810505520 นายฐิติภูมิ    พัวจินดาเนตร
21 5810505538 นายณัฐ    ปัญญาพร
22 5810505546 นายณัฐกิตติ์    ออเขาย้อย
23 5810505554 นายณัฐพล    ธิติอนันต์ปกรณ์
24 5810505562 นายธนกฤต    อ่อนสุดรักษ์
25 5810505571 นายธนพนธ์    ภู่พงษ์
26 5810505589 นายธนากรณ์    บุญลือ
27 5810505597 นายนัฐวุฒิ    ศรีสุข
28 5810505601 นางสาวนันท์นภัส    จิตมานะสัมพันธ์
29 5810505619 นางสาวบงกชพร    ปิตะฝ่าย
30 5810505635 นางสาวพิมพลอย    กิตติภรไพโรจน์
31 5810505643 นางสาวไพลิน    จิรวงศ์ไพสิฐ
32 5810505686 นายวัชระ    ทรายคำ
33 5810505694 นายวีรภัทร    ขาวเสน
34 5810505708 นายสิรวิชญ์    โอนสูงเนิน
35 5810505724 นายอชิตพล    นุตตะโร
36 5810505732 นายเอเซีย    มูสิกพันธุ์