วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810552331 นางสาวชัญญา    วงศ์ลาภสุวรรณ
2 5810552340 นายเตชิต    ภรภัทรพงศ์
3 5810552358 นางสาวอังคณา    พุ่มพวง
4 5810552668 นายปฏิภาณ    วิเศษวงศ์ษา
5 5810552676 นายอดิศร    ทวีโยค
6 5810554105 นางสาวกานต์สิรี    สฤษดิพันธ์
7 5810554113 นางสาวกุลนันทน์    อุ้ยสาร
8 5810554121 นายฉัตรชัย    สุขจันดา
9 5810554130 นายชนุดม    นันทนพิบูล
10 5810554148 นายธนโชติ    ทั่งทรัพย์ศิริกุล
11 5810554156 นายธนบดินทร์    กาญจนนิมมาน
12 5810554164 นายธนภัทร    เดชสกุล
13 5810554181 นายธัชชัย    จันธเรศ
14 5810554199 นายปรัชญ์พงศ์    ธรรมเจริญ
15 5810554202 นางสาวพนัฏดา    พันธ์ภักดี
16 5810554229 นายพรหมนรินทร์    เงาสุมาตย์
17 5810554237 นายภูธิป    เจริญธรรม
18 5810554245 นายศิรเศรษฐ    ศิลานันท์
19 5810554253 นายศุภณัฐ    อารยชาติสกุล
20 5810554261 นายศุภณัฐข์    ประสาทเกษการณ์
21 5810554288 นางสาวสุวภา    สาระพันธ์
22 5810554296 นางสาวอุษณีย์    ขจรจารุพันธ์