วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810545017 นายธีรศานต์    ฉัตรวงศ์วาน
2 5810545025 นายรอมฎอน    ตีโด
3 5810545033 นายนัทธพงศ์    โรจนวานิช
4 5810545386 นายชญานิน    ปัญจคุณาภรณ์
5 5810545408 นายธนพล    มีสัตย์
6 5810545416 นายธนัช    สัจจกุลนุกิจ
7 5810545432 นายปฏิพล    หวังใจธรรม
8 5810545441 นางสาวปาลิตา    สำโรงพล
9 5810545467 นางสาววริศรา    อินพรหม
10 5810545483 นายศุภวิชญ์    สุพรัตน์
11 5810545491 นายสรวิศ    เลาวกุล
12 5810545505 นายอัครชัย    ภาสวรนันทน์
13 5810545840 นายคีตวัฒน์    ศรีชมภู
14 5810545858 นายณรงค์ศักดิ์    จบศรี
15 5810545866 นางสาวณัชฤตา    สี่หิรัญวงศ์
16 5810545891 นางสาวธนวรรณ    เศียรอินทร์
17 5810545904 นายธนวัต    แซ่หลี
18 5810545947 นางสาวบุศน้ำเพชร    อ่อนมี
19 5810545955 นางสาวเบญญาภา    ซื่อสัตตบงกช
20 5810546005 นายรอยบุญ    ไชยชิต
21 5810546013 นางสาวรักกัลป์    เตี๋ยสกุล
22 5810546021 นายวิศรุต    บุญนำมา
23 5810546048 นายเศรษฐพงศ์    เปี่ยมลือ
24 5810546056 นางสาวโสรยา    แสนนา
25 5810546064 นายอธิษฐ์    ศรีสุคันธพฤกษ์
26 5810546552 นายกมนทัต    จันทราจีระธำรงค์
27 5810546579 นายกษิดิศ    พลวรรณาภา
28 5810546587 นายกันต์    กมลานนท์
29 5810546609 นายคณุตม์ชน    อัมวงษ์
30 5810546617 นายจิรายุทธ    ลีอุปถัมภ์วงศ์
31 5810546625 นายชนน    เจนาคม
32 5810546641 นายณัฐพล    สินทวีเลิศ
33 5810546650 นายณัฐภัทรพรหม    ชองอมรกุลประภา
34 5810546676 นางสาวธัญญา    วิทยสิริไพบูลย์
35 5810546684 นายนภนต์    กิตติศิริประเสริฐ
36 5810546706 นางสาวภิรมย์สุรางค์    รุ่งเสรีชัย
37 5810546714 นางสาวเมธาวี    อภินัยณรงค์
38 5810546722 นายรักกาล    จินตเสถียร