วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมวัสดุ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810503098 นางสาวชนากานต์    เฉลียวชมบุญ
2 5810503101 นางสาวชลิตา    พุทธิสาร
3 5810503110 นางสาวฐิติปภา    ศิลปเจริญ
4 5810503128 นางสาวณัฐณิชา    เหมือนปั้น
5 5810503136 นายณัฐพงศ์    เนตรชลายุทธ
6 5810503144 นายณัฐวุฒิ    ปิงสุทธิวงศ์
7 5810503152 นางสาวธนารีย์    ตรีเพชรกุล
8 5810503161 นางสาวนิศารัตน์    เมืองลือ
9 5810503179 นายปานรวีวัชร    ตั้งเกษมจิตต์
10 5810503187 นายพนมยงค์    อู่ประสิทธิ์วงศ์
11 5810503195 นายพัชรพล    เริงหทัยธรรม
12 5810503209 นายพิมุกต์    ขำวรุณ
13 5810503217 นายวรวุฒิ    คำมี
14 5810503225 นายศวัสกร    คมขำ
15 5810503233 นายศิรภาส    ยังวนิชเศรษฐ
16 5810503241 นายสิทธรัตน์    มณีวงศ์
17 5810503250 นางสาวสิรีธร    เบญจวรรณ
18 5810503268 นายอภิเดช    มณีสงค์
19 5810505252 นายกฤติเมธ    เอกสินชล
20 5810505261 นายกษิดิ์เดช    เธียรโอภาส
21 5810505287 นางสาวจุฑาพร    เลาหวัฒนจินดา
22 5810505309 นายณัฐพล    กองโต
23 5810505317 นายธนชัย    ลิ่มศร
24 5810505325 นายนัฐพล    ศรีสุข
25 5810505333 นางสาวบุณยาพร    อภิเนาวนิเวศน์
26 5810505341 นางสาวเบญจลักษณ์    จันทวงษ์
27 5810505350 นายพศวัต    พิมพา
28 5810505368 นางสาวพิชญาภรณ์    พละสมบูรณ์
29 5810505376 นางสาวภัทรศยา    ทองใหญ่
30 5810505406 นายศีลพัฒน์    พิชญกานต์
31 5810505414 นายศุภวิชญ์    เอี่ยมจุฬา
32 5810505431 นายสุรเชษฐ์    พรสวัสดิ์
33 5810505449 นางสาวอภิชญา    ศิริกายะ
34 5810505881 นางสาวชลธิกานต์    ยอดยศ
35 5810506071 นายธนวัฒน์    จันเซ่ง
36 5810506364 นายวรพงศ์    น้าทิพากร
37 5810552307 นายจิรายุ    วงศ์รส
38 5810552315 นางสาวณัฐณิชาช์    เฉลิมวุฒิพงษ์
39 5810552323 นายปริญญ์    ภูมิรัตน์
40 5810552641 นางสาวภัทราพร    กระจายศรี
41 5810552650 นายรฌากร    ปุรณะศิริ
42 5810553702 นายก้องเกียรติ    ผิวเกลี้ยง
43 5810553729 นายกิตติธร    ตั้งกีรติกุล
44 5810553737 นางสาวขวัญกมล    ชัชวาลวงศ์
45 5810553761 นายเจษฎากร    สินธุจริวัตร
46 5810553788 นางสาวชวัลนุช    สรวลประเสริฐ
47 5810553796 นายชานนท์    โพธิ์ปริสุทธิ์
48 5810553818 นางสาวดลชนก    ดรุณวรรณ
49 5810553842 นางสาวนันท์ชนก    มุสิกานนท์
50 5810553851 นางสาวใบเฟรินด์    อักษรนำ
51 5810553877 นางสาวปรนุชวงศ์    สนสมบัติ
52 5810553885 นายประศาสน์    ด่านประเสริฐ
53 5810553893 นางสาวปิยะรัตน์    อุดมนิโลบล
54 5810553907 นางสาวพัทธ์ธีรา    สุทธังฐิตินันท์
55 5810553940 นางสาวเพลงอัคร์ษร    จันทะโสม
56 5810553958 นายภาณุรุจ    กีรสว่างพร
57 5810553966 นางสาวภีรดี    ตะกรุดจันทร์
58 5810553974 นางสาววรนิษฐา    แสงวิเชียร
59 5810553982 นายวัชรพงศ์    เกตุพันธ์
60 5810553991 นางสาววิภาวี    เรืองแจ่ม
61 5810554008 นายวิศรุต    ผาติเวทย์
62 5810554016 นางสาวศรัณยา    วันเพ็ญ
63 5810554024 นางสาวศรีสุดา    กิตติศุภกร
64 5810554041 นายสุกฤษฎิ์    มีอุสาห์
65 5810554059 นางสาวสุธาทิพย์    รัตนพร
66 5810554067 นางสาววาสิรินทร์    ศิริทราทิตย์
67 5810554075 นางสาวสุวิมล    กองสวัสดิ์