วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810502903 นางสาวจันทิมันตุ์    อินกรด
2 5810502911 นางสาวช่อชัยพฤกษ์    เมืองน้อย
3 5810502938 นางสาวฐิติมา    วงษ์ภูมิ
4 5810502946 นายณัฐกวิน    อาชายะนะ
5 5810502954 นางสาวดาริกา    ดำรงศักดิ์
6 5810502962 นายธนกฤต    บรรเจิดธีรกุล
7 5810502971 นายธีรภัทร    แสงประไพ
8 5810502989 นายนัฐพงศ์    ลี้วิบูลย์ศิลป์
9 5810502997 นางสาวปาลิตา    ชิ้นอินมนู
10 5810503004 นางสาวปิยวรรณ    ปิยะวัฒน์
11 5810503012 นายพิสิษฐ์    วนกิจรุ่งเรือง
12 5810503021 นางสาวเมธาพร    เผ่าพงษ์เลิศศิริ
13 5810503039 นายวชากร    พัทธะศิลป์
14 5810503047 นางสาววริศรา    ภูมิมาตร
15 5810503055 นางสาวศิริขวัญ    อุ่นพันธุ์วาท
16 5810503063 นางสาวสิตางค์    พิชิตพร
17 5810503071 นางสาวสินีรัชต์    ปุณยรัตน์ภักดี
18 5810503080 นางสาวอิศรารักษ์    บานโพธิ์
19 5810505104 นายกฤษฎา    สุขมา
20 5810505112 นางสาวช่อฉัตรา    กัลยาณมิตร
21 5810505121 นายชาคร    ทองหยอด
22 5810505139 นายณพิทย์    ณ ถลาง
23 5810505147 นายพสธร    เรืองพระยา
24 5810505171 นางสาวธมลวรรณ    พันนพพงศ์
25 5810505180 นายนพวัตติ์    จิระกุลโชตินันท์
26 5810505198 นางสาวพรกมล    เบญจนพคุณพร
27 5810505201 นางสาวเมลิตา    สว่างโชติ
28 5810505236 นางสาวศิรดา    โฆษิตวานิช
29 5810505244 นางสาวสุดารัตน์    พันธ์กมล