วิทยาเขต : บางเขน
สาขาวิชา : วิศวกรรมการบินและอวกาศ
## STD_ID STD_NAME REGIS
1 5810500161 นายสุทธิภัทร    พรหมเสนา
2 5810500323 นายคณิต    จอมพุก
3 5810500331 นายธีรภัทร    กองแก้ว
4 5810500455 นายดรัน    นววงศานันต์
5 5810500463 นางสาววลันดา    นิ่มสุพรรณ์
6 5810502733 นายกีรดิต    สุทิน
7 5810502750 นายธิติวัฒน์    ยศกรจีรารัตน์
8 5810502768 นายธีรวิชญ์    เตกิจจำรูญ
9 5810502776 นายนาจา    รัตนกิตติ
10 5810502784 นางสาวนิรุชา    พัชรสุคนธ์
11 5810502792 นายพงศกร    ผาติกรวงษ์
12 5810502806 นายพสิณ    พรวรภัตช์
13 5810502814 นายพิชชากร    ตันตระวาณิชย์
14 5810502822 นายพิมพ์ปกรณ์    พิมพ์เงิน
15 5810502831 นายวงศพัทธ์    เลยะกุล
16 5810502849 นายศรัณย์โชค    พูนเทกอง
17 5810502857 นายศุภวิชญ์    เชาว์กิจค้า
18 5810502865 นายสิทธิณัฐ    เด่นดวงหทัย
19 5810502873 นางสาวอคิราภ์    เล็กอุทัย
20 5810502881 นายอธิศ    อัศวนนท์
21 5810502890 นางสาวอภิชญา    กลางบุรัมย์
22 5810505007 นายกุลเชษฐ์    สมุทรโคจร
23 5810505023 นายณัฐดนัย    สิทธิวรรณา
24 5810505031 นายณัฐภัทร    ดาราพงศ์
25 5810505058 นายธีรดนย์    แดงตะโก
26 5810505066 นางสาวพิชชาภา    โพธิพรรค
27 5810505074 นายรฐนนท์    นินยวี
28 5810505082 นายอธิสรรค์    ชัยอมรทรัพย์
29 5810505091 นางสาวอุรัสยา    จันทรวงศ์ไพศาล
30 5810505848 นายเฉลิมวงค์    เกรียงไกรพิพัฒน์
31 5810506135 นางสาวนิธิดา    สิทธิกรไพบูลย์
32 5810506160 นางสาวนุสบา    อรุณโรจน์
33 5810506275 นายพิพัฒน์    มงคลล้อม